Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Analýza investice do obnovitelných zdrojů tepla 

  Kožík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie, které jsou v dnešní době stále více využívány především u pasivních a nízkoenergetických domů. Podrobněji jsou popsány principy, na kterých fungují tepelná čerpadla ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu domu v Brně 

  Staňková, Pavla
  Cílem této diplomové práce bude vytvoření plánu údržby a oprav objektu na ulici bratří Čapků v Brně. V první části budou popsány jednotlivé pojmy zabývající se životností jednotlivých konstrukčních prvků, údržbou a opravou ...
 • Aplikace dlouhodobého sledování stavebního stavu pro účely hodnocení stávajících zděných železničních obloukových mostů 

  Kůrka, Jan
  Práce vychází z aktuálních požadavků na vytvoření standardního postupu při hodnocení stávajících zděných železničních klenutých mostů na základě dlouhodobého sledování jejich stavebního stavu. Hodnocení mostu je součástí ...
 • Historie a současnost bytových domů 

  Hobst, Leonard (V.O.S. Slovakia, s.r.o. Košice (SR), 2020-09-02)
  Publikace se zabývá historickým vývojem nájemních domů od antického Říma do současnosti
 • Komplexní diagnostika konstrukce bytového domu před rekonstrukcí 

  Kocich, Tomáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou obytného domu z konce dvacátých let minulého století pro potřeby rekonstrukce. V teoretické části práce jsou obecně uvedeny metody používané při diagnostice stavebních konstrukcí. Podrobněji ...
 • Metodika pasportizací stavebních objektů dotčených okolní činností 

  Novák, Jindřich
  Pasportizace stavebních objektů před zahájením negativních činností v okolí je velice důležitá činnost, aby se předešlo případným soudním sporům s majiteli dotčených objektů. S tím jak se výstavba přesouvá ze zelených luk ...
 • Metodika posuzování konstrukcí pozemních staveb vyrobených z patinující oceli pro soudní znalce 

  Pošvářová, Miloslava
  Obsahem disertační práce je návrh metodiky posuzování konstrukcí vyrobených z patinující oceli se zaměřením na hodnocení ochranné vrstvyoceli pro soudní, znalce.
 • Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství 

  Bílek, Petr
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené ...
 • Standardizace a harmonizace znaleckých postupů při analýze vad a poruch novostaveb bytových jednotek 

  Nováčková, Jana
  Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví včetně požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro které se znalecké posudky zpracovávají, velmi obecné, nemohou ...
 • Standardizace postupů při znaleckém posuzování cihelného zdiva 

  Kostka, Rostislav
  Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckého posuzování cihelného zdiva a posuzování stavebních objektů. Mezi znalecké postupy patří například diagnostika staveb, stanovení poruch, statické posouzení… Dále je nutno ...
 • Standardizace postupů při znaleckém posuzování cihelného zdiva 

  Kostka, Rostislav
  Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckého posuzování cihelného zdiva a posuzování stavebních objektů. Mezi znalecké postupy patří například diagnostika staveb, stanovení poruch, statické posouzení… Dále je nutno ...
 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Studium vlivu ionizujícího záření na komunikační systémy umělých družic 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcemi s hmotou a jeho účinky na ni. V práci je uveden rozbor různých typů interakcí přímo ionizujícího záření i nepřímo ionizujícího záření. Dále je ...
 • Události č. 10/1998 

  Beran, Marek; Cenek, Miroslav; Dobiášová, Eva; Hobst, Leonard; Hons, Zdeněk; Honzík, Jan M.; Jan, Jiří; Kaláb, Petr; Konečná, Yvonne; Maar, Radek; Ruller, Tomáš; Schmeidler, Karel; Vokatá, Jaroslava (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 3/2016-2017 

  Doupovec, Miroslav; Kolčavová, Radana; Šťávová, Radka; Kuklová, Petra; Novotná, Jana; Hrozná, Kateřina; Škrdlíková, Jana; Hobst, Leonard; Bradáč, Albert; Krejčí, Renata; Mišurová, Jateřina; Pospíšilová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017-03-15)
  Krátké zprávy,VUT zavádí svobodné předměty, Jiří Klemeš v čele nového projektu NETME Centre, VUT rozhovor: Martin Gebauer, Na VUT vznikl Odbor projektové podpory a transferu technologií, Moje práce se točí kolem studentů ...
 • Události č. 8/1999 

  Cenek, Miroslav; Dohnal, Miroslav; Hendrychová, Petra; Hobst, Leonard; Klapetek, Milan; Kupcová, Vojtěška; Mareš, Jiří; Matyska, Luděk; Nový, Alois; Pernes, Jiří; Putnová, Anna; Svoboda, Luboš; Wotkeová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...
 • Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů 

  Janků, Michal
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a ...
 • Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. ...