Now showing items 1-11 of 11

 • Animace a výpočty cyklických křivek v Maplu 

  Novák, Jiří
  Hlavním cílem této práce bylo zpracování tématu cyklických křivek a následné vytvoření interaktivních mapletů použitelných pro ilustraci tvorby a vlastností těchto křivek. Ve výsledné verzi se nachází maplet pro vykreslení ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrémů funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané nebo globální. K zjištění extrémů využíváme zejména Sylvestrovo kritérium, ...
 • Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. ...
 • Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace 

  Bureš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a ...
 • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

  Floderová, Hana
  Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...
 • Numerické metody zpracování obrazů z kosmické sondy NASA SDO 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní ...
 • Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů 

  Kosová, Petra
  Práce je zaměřena na určení parametrů váhové funkce, která je pak použita pro určení posunu mezi dvěma obrazy se sub-pixelovou přesností. Jsou použity standartní techniky pro registraci obrazů jako je Fourierova transformace, ...
 • Program pro generování testovacích obrazů s definovanou sub-pixelovou přesností posunu a změny měřítka 

  Málková, Eliška
  Tato práce se zabývá generování testovacích sub-pixelově posunutých obrazu se známým posuvem. Ty umožní najít vhodné parametry váhové funkce, díky nimž se zpřesní hledání posuvu dvou obrazu. Dále je využito konvoluce s ...
 • Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních ...
 • Trasformace integrálů pomocí vektorových operátorů 

  Joch, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vektorovými operátory, kteří hrají podstatnou roli v matematickém zápisu fyzikálních dějů. Cílem této práce je seznámit čtenáře s jednotlivými vektorovými operátory a nastínit mu jejich ...