Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek 

  Mišurec, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ...
 • Automatická optická inspekce 

  Holík, Milan
  Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí ...
 • Metoda pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodou pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry. V práci je popsán výběr optického frekvenčního filtru pro měření spektra světla a návrh systému ...
 • Mikrostrukturní optická vlákna s dutým jádrem 

  Hlavatý, Václav
  Cílem práce bylo studium, návrh a ověření metod pro spojování mikrostrukturních a standardních jedno nebo více vidových vláken. Hlavní část práce byla zaměřena na metody svařování těchto optických vláken. Při vytváření ...
 • Modul s FPGA pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat 

  Eliáš, Josef
  Diplomová práce je věnována návrhu systému pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat. Součástí zadání jsou požadavky na tento systém, které budou postupně rozebrány. Výsledkem rozboru bude výběr vhodných komponent ...
 • Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu 

  Kovács, Benjamín
  Předmětem diplomové práce „Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu“ je analýza současného stavu internetového připojení v části města Komárno a návrh infrastruktury pro vysokorychlostní připojení. V práci ...
 • Pájení laserovou diodou 

  Straka, Michal
  ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují ...
 • Svařování speciálních optických vláken 

  Hlavatý, Václav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...
 • Technologie pokovování otvorů v laboratorní výrobě desek plošných spojů 

  Holík, Milan
  Cílem této práce je ověření laboratorní metody pokovování otvorů plošných spojů, využívající techniky známe jako SHADOW proces. Jedná se o použití roztoku koloidního grafitu pro zvodivění stěn vrtaných otvorů a tím umožnit ...