Now showing items 1-17 of 17

 • Charakterizace bezolovnatých piezoelektrických keramik 

  Šťastná, Magdaléna
  Tato práce se zabývá seznámením se se základní charakterizací bezolovnatých piezokeramik, které se vyrábějí na pracovišti CEITEC. Chování těchto piezokeramik je mírně odlišné od klasických olovnatých ...
 • Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav 

  Holcman, Vladimír
  Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly ...
 • Effect of the Different Crystallinity of Ionic Liquid Based Solid Polymer Electrolyte on the Performance of Amperometric Gas Sensor 

  Sedlák, Petr; Kuberský, Petr; Gajdoš, Adam; Majzner, Jiří; Sedláková, Vlasta; Macků, Robert; Holcman, Vladimír (MDPI, 2020-11-14)
  Solid polymer electrolytes (SPE) based on ionic liquid, poly-(vinylidene fluoride) and solvent N-methyl-pyrrolidone represent an effective component in electrochemical sensors. The advantage lies in their composition, which ...
 • The effect of thermal treatment on ac/dc conductivity and current fluctuations of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] solid polymer electrolyte 

  Sedlák, Petr; Gajdoš, Adam; Macků, Robert; Majzner, Jiří; Holcman, Vladimír; Sedláková, Vlasta; Kuberský, Petr (NATURE RESEARCH, 2020-12-03)
  The experimental study deals with the investigation of the effect of diverse crystallinity of imidazolium ionic-liquid-based SPE on conductivity and current fluctuations. The experimental study was carried out on samples ...
 • Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů 

  Vlasáková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá piezoelektrickými nanovlákennými materiály. V první části je popsán vznik, využití a možné aplikace nanovláken. Dále je probrán princip piezoelektrického jevu, jehož podstatou je přeměna ...
 • Flexibilní generátory elektrické energie 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
 • Fyzikální vlastnosti sterilizační páry 

  Kotlánová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá nalezením, měřením a hodnocením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry dle normy ČSN EN 285+A2, což je první krok pro nahrazení zastaralých procesů této analýzy ...
 • Kontinuální měření kvality páry 

  Rageh, Akram
  Diplomová práce se zabývá měřením, analýzou a následným nalezením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry. Tato práce si klade za cíl určit, kritické parametry systému vyvíječe páry pro ...
 • Návrh nového kontinuálního systému měření jakosti páry 

  Foltová, Anežka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového kontinuálního systému měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára, jejími parametry pro ...
 • P1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmas 

  Bogatyreva, Nadezda; Bartlová, Milada; Aubrecht, Vladimír; Holcman, Vladimír (De Gruyter Open, 2014-12-01)
  The objective of the paper consists of a theoretical prediction of radiative heat transfer in arc plasmas of SF6 (sulphur hexafluoride) with various admixtures of copper vapours. As a mathematical tool the P1-approximation ...
 • Piezoelectric Current Generator Based on Bismuth Ferrite Nanoparticles 

  Orudzhev, Farid; Ramazanov, Shihgasan; Sobola, Dinara; Alikhanov, Nariman; Holcman, Vladimír; Škvarenina, Ľubomír; Kaspar, Pavel; Gadjilov, Gamzat (MDPI, 2020-11-25)
  Bismuth ferrite nanoparticleswith an average particle diameter of 45 nmand spatial symmetry R3c were obtained by combustion of organic nitrate precursors. BiFeO3-silicone nanocomposites with various concentrations of ...
 • Studium vlastností CdTe senzorů 

  Vašíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností CdTe detektorů. Popisuje analýzu transportních a šumových charakteristik vzorků CdTe při různých teplotách. Vyhodnocení získaných výsledků dokazuje, že se rozhraní CdTe ...
 • Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken 

  Nácovský, Tomáš
  Cílem této práce je experimentální studium mikrostrukturálních polymerových optických vláken (mPOF) a jejich možné aplikace jako základního stavebního kamenu pro optické vláknové senzory jako i experimentální sestavení ...
 • Vlnková transformace a charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu 

  Blažek, Petr
  Tato práce popisuje použití vlnkové transformace pro charakterizaci signálů akustické emise ve shlukové analýze. Akustická emise, jež patří mezi pasivní nedestruktivní metody, nabízí obrovský potenciál díky své možnosti ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů 

  Polách, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výukový systém pro efektivnější výuku fyzikálních jevů a nahrazení starších používaných systémů. Celek se skládá z několika částí, kde na začátku jsou teoretické informace zobrazeny ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů pro oblast mechaniky 

  Libiš, Zdeněk
  Cílem celého projektu je vytvoření komplexního výukového prostředí pro výuku počítačových cvičení předmětu fyzika na FEKT VUT v Brně. Tato práce se věnuje vytvoření simulačního prostředí pro 5 jevů: volný pád, svislý vrh ...
 • Zpracování signálů elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování pevných látek 

  Šopík, Martin
  Elektromagnetická emise a akustická emise jsou fyzikální jevy vyvolané náhlým uvolnění energie v nevodivém materiálu, kterou generují vznikající trhliny v jeho struktuře. Významný je přitom fakt, že generované signály se ...