Now showing items 1-20 of 100

 • Brousící stroje současné produkce 

  Kűhnel, Martin
  Tato práce popisuje na základě rozsáhlé rešerše současné trendy v oblasti brousících strojů a prezentovat jejich nasazení v dnešní průmyslové výrobě. V práci je ukázka nejnovějších technologií využívaných u brousících ...
 • Deskripce ložisek pro rotační pohyb 

  Sedlák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí ložisek pro rotační pohyb se zaměřením na ložiska valivá. Je zde popsáno rozdělení valivých ložisek, jejich výhody a nevýhody, výběr, trvanlivost a výpočet. V závěru práce jsou ...
 • Deskripce vedení u obráběcích strojů 

  Šváček, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je popis vedení u obráběcích strojů. Stále větší důraz je kladen na přesnost vedení, protože je to jedna z hlavních částí, která ovlivňuje přesnost celého stroje a tím i výroby. Popisují se ...
 • Deskripce velkých obráběcích strojů 

  Chrást, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši velkých obráběcích strojů, popsat rozdělení jednotlivých strojů podle technologie obrábění a provést porovnání jednotlivých typů strojů. Začátek práce je věnován základní ...
 • Experimentální robotizované pracoviště s delta-robotem 

  Kozubík, Jiří
  Tato diplomová práce byla vypracována v rámci česko-německého studijního programu Výrobní systémy (VUT v Brně & TU Chemnitz). Je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je uveden úvod do konstrukčního řešení ...
 • Hybridní kinematické struktury výrobních strojů a průmyslových robotů 

  Martinec, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na získanie prehľadu v problematike hybridných kinematických štruktúr výrobných strojov a priemyselných robotov. Pre jednoduchšie pochopenie sú na začiatku práce definované základné pojmy a ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Čunek, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s materiály pro konstrukci výrobních strojů, jejich výhodami, nevýhodami a možnostmi použití. Dále je tato bakalářská práce zaměřena hlavně na použití nekonvenčních materiálů pro ...
 • Konstrukce formátovací pily 

  Labský, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti formátovacích pil. Práce obsahuje návrh konstrukce mechaniky formátovací pily a základní konstrukční výpočty. V první části práce je popis a rozdělení formátovacích ...
 • Konstrukce horizontálního rámu pro přenos točivého momentu 

  Odehnal, Radek
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh horizontálního rámu pro přenos točivého momentu. Práce je zaměřená na modifikaci současného řešení za účelem zlepšení vlastností horizontálního rámu s ohledem na zvýšení jeho ...
 • Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti 

  Coufal, Jiří
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s problematikou manipulátorů zakládajících se na bázi paralelních kinematických struktur, včetně postupu konstrukce zvoleného mechanismu. Úvodní rešeršní část upřesňuje vybrané pojmy ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Neumann, Ondřej
  Design of multi-functional machining center The purpose of this diploma thesis is a design of turning table for multi-functional machining center. The first part is the background research of multi-functional machining ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Cvejn, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh rámu, příčníku a příčného a podélného posuvu multifunkčního obráběcího centra. V první části je provedena rešerše historie obráběcích strojů, rozdělení obráběcích center, ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Matěja, Josef
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem multifunkčního obráběcího centra, především jednou jeho částí – konstrukcí smykadla a svislého posuvu včetně výběru vhodných nástrojových hlav pro smykadlo. Úvodní část pojednává ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Sedlák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí multifunkčního obráběcího soustružnického centra. V teoretické části je popsána historie soustruhů, trendy ve výrobě soustruhů a jednotlivé části stroje. V praktické části je návrh ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Chaloupka, Petr
  První část diplomové práce pojednává o managementu rizik, legislativě a bezpečnosti, kterou musí obráběcí stroje splňovat, aby mohly být uvedeny na trh. Dále tato část obsahuje rozbor ochranných krytů, jelikož krytování ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Zbožínek, Adam
  Diplomová práce se zabývá základními pojmy v oblasti automatické výměny nástrojů u obráběcích center. Popisuje v současnosti používané systémy a jejich základní dělení. Praktická část se zabývá konstrukcí systému automatické ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Gruník, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet rámu obráběcího soustružnického stroje a 2D osy včetně pojezdů dle námi zvolených počátečních parametrů. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Záviška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V úvodní části uvedeny někteří výrobci otočných stolů pro volbu parametrů otočného stolu. Dále je provedena konstrukce otočného stolu s nepřímým ...
 • Konstrukce pásového dopravníku tvaru Z pro potravinářský průmysl 

  Burian, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník tvaru Z, který se bude především využívat v potravinářském průmyslu. Ve své práci jsem se především snažil inovovat dopravníky, které se již v průmyslu používají. ...