Now showing items 1-20 of 115

 • Brousící stroje současné produkce 

  Kűhnel, Martin
  Tato práce popisuje na základě rozsáhlé rešerše současné trendy v oblasti brousících strojů a prezentovat jejich nasazení v dnešní průmyslové výrobě. V práci je ukázka nejnovějších technologií využívaných u brousících ...
 • Deskripce CNC obráběcích center na nerotační součásti 

  Kříž, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozdělením obráběcích center na nerotační součásti,jejich technickým popisem a využitím v průmyslu.Jsou zde uvedeny výhody různých konstrukčních řešení a příklady strojů současné produkce.Jednotlivé ...
 • Deskripce CNC obráběcích strojů na ozubení 

  Matuška, Martin
  Tato práce pojednává o výrobě ozubení a o strojích k tomu určených. Je zde nastíněn postup a technologie výroby jednotlivých druhů ozubení a následné přiřazení výrobců strojů pro danou metodu. U každé metody je uveden ...
 • Deskripce ložisek pro rotační pohyb 

  Sedlák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí ložisek pro rotační pohyb se zaměřením na ložiska valivá. Je zde popsáno rozdělení valivých ložisek, jejich výhody a nevýhody, výběr, trvanlivost a výpočet. V závěru práce jsou ...
 • Deskripce ozubárenských strojů s tvarovým nástrojem 

  Kafka, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše v oblasti strojů pro výrobu ozubení pracující s tvarovým nástrojem. Počátek práce se zabývá požadavky na stroje na ozubení a ozubená kola . Druhá část je věnováná popisu jednotlivých ...
 • Deskripce vedení u obráběcích strojů 

  Šváček, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je popis vedení u obráběcích strojů. Stále větší důraz je kladen na přesnost vedení, protože je to jedna z hlavních částí, která ovlivňuje přesnost celého stroje a tím i výroby. Popisují se ...
 • Deskripce velkých obráběcích strojů 

  Chrást, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši velkých obráběcích strojů, popsat rozdělení jednotlivých strojů podle technologie obrábění a provést porovnání jednotlivých typů strojů. Začátek práce je věnován základní ...
 • Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness 

  Holub, Michal; Jankových, Róbert; Vetiška, Jan; Šrámek, Jan; Blecha, Petr; Smolík, Jan; Heinrich, Petr (MDPI, 2020-09-08)
  Currently, various types of software compensations are applied to machine tools. Their aim is to increase the working accuracy of the tools. The improvement in working accuracy is then further assessed according to the ...
 • Experimentální robotizované pracoviště s delta-robotem 

  Kozubík, Jiří
  Tato diplomová práce byla vypracována v rámci česko-německého studijního programu Výrobní systémy (VUT v Brně & TU Chemnitz). Je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je uveden úvod do konstrukčního řešení ...
 • Hybridní kinematické struktury výrobních strojů a průmyslových robotů 

  Martinec, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na získanie prehľadu v problematike hybridných kinematických štruktúr výrobných strojov a priemyselných robotov. Pre jednoduchšie pochopenie sú na začiatku práce definované základné pojmy a ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Čunek, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s materiály pro konstrukci výrobních strojů, jejich výhodami, nevýhodami a možnostmi použití. Dále je tato bakalářská práce zaměřena hlavně na použití nekonvenčních materiálů pro ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Konstrukce formátovací pily 

  Labský, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti formátovacích pil. Práce obsahuje návrh konstrukce mechaniky formátovací pily a základní konstrukční výpočty. V první části práce je popis a rozdělení formátovacích ...
 • Konstrukce horizontálního rámu pro přenos točivého momentu 

  Odehnal, Radek
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh horizontálního rámu pro přenos točivého momentu. Práce je zaměřená na modifikaci současného řešení za účelem zlepšení vlastností horizontálního rámu s ohledem na zvýšení jeho ...
 • Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti 

  Coufal, Jiří
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s problematikou manipulátorů zakládajících se na bázi paralelních kinematických struktur, včetně postupu konstrukce zvoleného mechanismu. Úvodní rešeršní část upřesňuje vybrané pojmy ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Neumann, Ondřej
  Design of multi-functional machining center The purpose of this diploma thesis is a design of turning table for multi-functional machining center. The first part is the background research of multi-functional machining ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Matěja, Josef
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem multifunkčního obráběcího centra, především jednou jeho částí – konstrukcí smykadla a svislého posuvu včetně výběru vhodných nástrojových hlav pro smykadlo. Úvodní část pojednává ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Cvejn, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh rámu, příčníku a příčného a podélného posuvu multifunkčního obráběcího centra. V první části je provedena rešerše historie obráběcích strojů, rozdělení obráběcích center, ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Sedlák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí multifunkčního obráběcího soustružnického centra. V teoretické části je popsána historie soustruhů, trendy ve výrobě soustruhů a jednotlivé části stroje. V praktické části je návrh ...