Now showing items 1-10 of 10

 • Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny 

  Kůdelová, Tereza
  Práce je zaměřena na polymerní tepelné výměníky z dutých vláken. Hlavním předmětem zkoumání je vznik a průběh kondenzace na vnějším povrchu vláken a vliv fázové přeměny na přenos tepla. Práce se současně zabývá vlivem ...
 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním managementu 1. pol. 20.stol. se současností. Cílem práce je analyzovat na základě dostupných pramenů manažerskou kariéru vrcholového manažera Dominika Čipery, jeho metody práce a ...
 • Návrh experimentu pro řešení inverzní úlohy vedení tepla 

  Horák, Aleš
  V této práci je komplexně studována inverzní úloha vedení tepla s důrazem na optimální návrh experimentu. V technické praxi se vyskytuje mnoho aplikací, v nichž jsou nebo mohou být inverzní úlohy použity. Jedná se především ...
 • Optimalizace chladicího systému letounů 

  Lajza, Ondřej
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci chladicího systému letounů. Pro návrh optimálního systému je důležité znát hodnotu tlakové ztráty. Úvod práce je věnována způsobům chlazení pístových spalovacích motorů. Zde je ...
 • Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger Design 

  Astrouski, Ilya
  This Ph.D. thesis is focused on theory and experimental investigations developing of new knowledge about polymeric hollow fiber heat exchanger (PHFHE). The state-of-the-art study of plastic heat exchangers shows that their ...
 • Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí 

  Horák, Aleš
  Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2007/2008, obor strojní inženýrství, obor strojní inženýrství (2301R0160). FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské ...
 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...
 • Výroba prototypu automobilu s využitím moderních metod a technologie CAD/CAM 

  Horák, Aleš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší problematiku výroby prototypu automobilu pomocí moderní technologie reverzního inženýrství a aplikace CAD/CAM. Na základě literární studie dané problematiky, byl navržen ...
 • Vývoj podvozků a motorů vozů kategorie WRC 

  Horák, Aleš
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou sportovních vozů určených na automobilové soutěže rally. Postupně je zde popsán podvozek a motor soutěžních speciálů WRC. U každého ...
 • Zhodnocení přesnosti bodů určených metodou RTK 

  Horák, Aleš
  Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit přesnost určování prostorové polohy vybraných služeb poskytovatelů Czepos a TopNET. Vybranými službami byly virtuální referenční stanice generovaná podle konceptu MAC u sítě Czepos ...