Now showing items 1-20 of 20

 • Charakterizace elektronové trysky 

  Horák, Michal
  Práce se zabývá problematikou elektronových zdrojů a elektronově optických systémů. Teoretická část se věnuje odvození vlastností elektrostatických a magnetických čoček, jejich vadám a programům používaných k simulacím v ...
 • Comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography 

  Horák, Michal; Bukvišová, Kristýna; Švarc, Vojtěch; Jaskowiec, Jiří; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2018-06-25)
  We present a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam lithography and direct focused ion beam milling. We have investigated optical and structural properties and chemical composition of gold ...
 • Demonstrace vlastností značených grafů 

  Horák, Michal
  Tato práce prezentuje problematiku Petriho sítí jakožto modelovacího prostředku. Probrány jsou jejich vlastnosti a dělení na podtřídy, jejichž součástí jsou značené grafy. Cílem práce je analýza stavového prostoru Petriho ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory 

  Mašlan, Stanislav
  Simulace a porovnání různých typů diferenčních zesilovačů.
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Limits of Babinet’s principle for solid and hollow plasmonic antennas 

  Horák, Michal; Křápek, Vlastimil; Hrtoň, Martin; Konečná, Andrea; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Šamořil, Tomáš; Paták, Aleš; Édes, Zoltán; Metelka, Ondřej; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2019-12-01)
  We present an experimental and theoretical study of Babinet’s principle of complementarity in plasmonics.We have used spatially-resolved electron energy loss spectroscopy and cathodoluminescence to investigate electromagnetic ...
 • Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v technologii CMOS 

  Cihlář, Karel
  Proudové zdroje a aktivní zátěž v technologii CMOS, počítačová simulace.
 • Proudové zdroje s tranzistory řízenými elektrickým polem 

  Czajkowski, Ondřej
  Simulace proudových zdrojů s tranzistory FET.
 • Spirální šnekový dopravník 

  Horák, Michal
  Předmětem této bakalařské práce je návrh a konstrukční řešení vodorovného bezosého spirálového dopravníku pro dopravu cukru na dopravní vzdálenost 7,5 m. Úvodní část je zaměřena na teorii o spirálním dopravníku a dopravovaném ...
 • Statické a dynamické vlastnosti proudových zdrojů 

  Čech, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje základní vlastnosti proudových zdrojů a jejich využití jako proudová zrcadla. Zaměřuje se na nejčastější varianty, kde podrobně popisuje princip a vlastnosti proudového zrcadla podle Wilsona. ...
 • Studium elektronově optických systémů s porušenou rotační symetrií 

  Horák, Michal
  Tato práce se zabývá výpočty magnetické čočky, jejíž pólový nástavec má kvůli nepřesnostem ve výrobě porušenou rotační symetrii. Jsou diskutovány dva možné způsoby výpočtů - užití poruchové teorie a 3D výpočty. Jsou ...
 • Studium luminiscenčních vlastností organických polovodičů 

  Koňák, Petr
  Práce se zabývá využitím organických polovodičů k elektroluminiscenci. V úvodu práce je rozebrána problematika organických polovodičů, jejich struktur a dnešní využití. Dále se zabývá dodanými vzorky, jejich chemickým ...
 • Studium optoelektrických a elektrooptických vlastností organických polovodičů 

  Ovesný, Karel
  Práce pojednává o experimentálním zkoumání materiálů a uspořádání vrstev, kterými lze tvořit organické fotovoltaické články. Především jsou studovány vlastnosti vrstev na podložkách z PET, které jsou tvořeny tenkou aktivní ...
 • Technologické zkoušky trubek 

  Horák, Michal
  Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku technologických zkoušek trubek. Na základě literární a internetové studie je v práci rozebrán princip jednotlivých ...
 • Technologie čtvrté průmyslové revoluce v návrhu a výrobě transformátorů 

  Horák, Michal
  Jako odpověď na současný trend personalizace zákaznické poptávky se podniky snaží o přizpůsobení svých procesů růstu variability, která z tohoto trendu vyplývá. Tato práce se zaobírá využitím principů Industry 4.0 pro ...
 • Tříosá pracovní jednotka 

  Horák, Michal
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro tříosou CNC pracovní jednotku, návrh a konstrukční zpracování daného stroje. Tato práce je koncipována do několika částí, které se zabývají automatizovanými výrobními soustavami, ...
 • Tvorba metrik a reportů pro podporu procesního řízení průběhu zakázky podnikem 

  Kuklica, Roman
  Bakalárska práca je zameraná na sledovanie priebehu zákaziek v spoločnosti XY, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou elektrotechnických výrobkov. Teoretická časť práce obsahuje objasnenie pojmov, ktoré s danou problematikou ...
 • Zvyšování míry automatizace výrobních procesů podniku 

  Horák, Michal
  Cílem této práce je vytvoření metodiky pro tvorbu strategie zvyšování míry automatizace. Na základě požadavků zákazníka metodiky, managementu podniku, byla vytvořena koncepce metodiky. Následně byla provedena rešerše a ...