Now showing items 1-5 of 5

 • Adaptive Filters for 2-D and 3-D Digital Images Processing 

  Martišek, Karel
  Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování ...
 • Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images 

  Druckmüllerová, Hana
  Fotografování sluneční koróny patří mezi nejobtížnější úlohy astrofotografie a zároveň je jednou z klíčových metod pro studium koróny. Tato práce přináší ucelený souhrn metod pro pozorování sluneční koróny pomocí snímků. ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Matematický model rozložení tvrdosti na opěrném válci 

  Kracík, Adam
  Cílem této práce je získat detailní znalosti o rozložení tvrdosti v prvních 60 mm pod povrchem opěrného válce. Za tímto účelem je vyvinuta metoda pro získání vícerozměrné polynomické regrese a následně napsán počítačový ...
 • Vytváření nanostruktur na površích pevných látek hybridními metodami 

  Rudolfová, Zdena
  Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových (převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových oxidů, které jsou při kontaktu s různými chemickými ...