Now showing items 1-19 of 19

 • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
 • Experimentální sušárna čistírenských kalů 

  Širůček, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje tématu solárního sušení čistírenských kalů. První část práce je zaměřena na ucelený přehled kalového hospodářství, kde samotný čistírenský kal vzniká jako nevyhnutelný odpad čistíren odpadních ...
 • Matematický model solárního sušení kalu z čističky odpadních vod 

  Ficza, Ildikó
  Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako ...
 • Metody termického zneškodnění čistírenských kalů 

  Rosendorfová, Lenka
  První část této diplomové práce se zabývá vytvořením přehledu metod termického zneškodnění čistírenských kalů. Čistírenský kal je rizikovým materiálem, který vzniká při procesu čištění odpadních vod. Je v něm silně ...
 • Možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů 

  Balko, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit shrnutí současných možností výroby vodíku, a to jak z fosilních paliv, tak z obnovitelných zdrojů. V úvodní části je práce zaměřena na výrobu parním reformováním zemního plynu a ...
 • Návrh bioplynové stanice 

  Kocián, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Smyslem této práce je shromáždit poznatky v oblasti současného stavu energetické využitelnosti vodíku a budoucích energetických systémů. V přehledu jsou uvedeny možné postupy výroby vodíku, ve kterých dominuje parní ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Návrh fermentoru pro domácnost 

  Švec, Jan
  Cílem práce je návrh fermentační jednotky speciálně uzpůsobené pro provoz v domácnostech. Jednotka zpracovává kuchyňský a zahradní biologicky rozložitelný odpad, při požadavcích na co nejnižší pořizovací i provozní náklady ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Sukup, Jan
  Tato práce popisuje základní druhy větrných motorů, princip jejich funkce, vlastnosti a možnost jejich použití k výrobě elektřiny. V druhé části jsou uvedeny možnosti akumulace energie z větrných elektráren. Popsána je ...
 • Radioaktivní odpad v nemocničních zařízeních 

  Bradáč, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na málo známou problematiku institucionálního odpadu produkovaného nemocničními zařízeními, jeho vzniku, shromažďování a následné likvidace. V práci je uvedeno základní rozdělení těchto odpadů ...
 • Spalné teplo čistírenských kalů 

  Mikluš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování kalů z čistíren odpadních vod, cílem je vytvoření vzorce pro výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze zadaného chemického rozboru. Práce je rozdělena do dvou základních ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...
 • Sušení čistírenských kalů solární energií 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou současných způsobů nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je porovnání finančních nákladů konvenčního sušení se sušením solárním. V první části je uvedena deskripce ...
 • Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci 

  Herman, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich ...
 • Využití biomethanu v evropském regionu 

  Gutovský, Jan
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou produkce biometanu a jeho využití v evropském měřítku. Práce obsahuje stručný popis výroby biometanu a shrnutí základních zušlechťovacích metod. Další část se zabývá ...
 • Výroba vodíku z biomasy 

  Ožana, Ferdinand
  Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, jeho využití v průmyslu a ekonomiku. Větší pozornost se věnuje současným možnostem výroby, kde jsou popsány jednotlivé procesy výroby. Další část se zabývá procesem anaerobní ...
 • Zneškodňování odpadních plynů znečištěných freony 

  Frydrych, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem zneškodňování freonu R-22 (CHClF2 - chlorodifluorometan ) za různých provozních podmínek, pomocí poloprovozní experimentální jednotky, instalované v těžkých ...