Now showing items 1-14 of 14

 • Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru 

  Bureš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zjištění rozložení napětí a deformace v plechách rotoro-vého svazku a v kritických místech opěrných tyčí synchronního generátoru. Počítány a vzá-jemně porovnány jsou výsledky výpočtu analytického, ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor" 

  Janoš, Petr
  V bakalářské práci se zabývám návrhem, výrobou a testováním laboratorního výukového modelu "Wattův regulátor". Tato práce pojednává o různých možnostech řešení konstrukce a především senzoriky v dané úloze. Hodnotím klady ...
 • Mechatronické pohonové soustavy 

  Pulec, Václav
  Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, mechatronický přístup a mechatronický výrobek. Průběžně porovnává mechatronické a konvenční pohonové soustavy a definuje jejich odlišnosti. ...
 • Modelování dynamických vlastností a chování technických soustav 

  Kšica, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu dostupných výpočetních nástrojů pro převedení komplexních modelů technických soustav v modely jednodušší a jejich integrací s experimentálními modely. Nalezení metod pro ...
 • Návrh a realizace výukového modelu "Oscilátor s jedním stupněm volnosti" 

  Deďo, Michal
  Úlohou bakalárskej práce je návrh, realizácia a testovanie výukového modelu „Oscilátor s jedným stupňom vožnosti“, ktorý by mal študentom poskytnúť možnosť bližšieho osvojenia si dejov vznikajúcich pri oscilácii, ako aj ...
 • Optimalizační analýza brzdového kotouče 

  Hrabovský, Jozef
  Předmětem této diplomové práce je optimalizační analýza brzdového kotouče. Jedná se o kotoučové brzdy, které se používají při sjezdových závodech horských kol v extrémních podmínkách. Jde o první výrobek tohoto druhu u ...
 • Rotační elektrický aktuátor: identifikace parametrů a řízení 

  Palaj, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá návrhem desky plošných spojů, sloužící pro připojení rotačního elektrického aktuátoru (REA) ke kartě MF624. V části druhé popisuje elektronickou škrtící klapku a vlastnosti její ...
 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Simulační modelování paralelních mechanismů 

  Cintula, Ladislav
  Paralelné mechanizmy sú charakteristické svojou kinematickou štruktúrou prezento-vanou uzatvoreným kinematickým reťazcom. Koncový efektor mechanizmu je potom viazaný k základni viac než jedným ramenom. Tato konštrukcia ...
 • Testovací plošina se třemi stupni volnosti 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí paralelního manipulátoru se třemi stupni volnosti, jejíž využití se předpokládá při testovánínádrží na NH3. V rámci práce se seznámíme s návrhem mechanismu v prostředí ...
 • Určení vlastností fluidního svalu 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá zistením základných charakteristík pneumatického umelého svalu PAM (Pneumatic artificial muscle) firmy Festo, programovaním knižnice prvkov v prostredí LabVIEW pre proporcionálne ovládanie ventilu, ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Dynamika 

  Lokšeninec, Ľuboš
  Bakalárska práca je vypracovaná za účelom modernizácie metód výučby teórie dynamiky pomocou multi-body simulačných systémov. Práca oboznamuje študenta s dostupnými simulačnými systémami a poskytuje návod ako zostavovať ...
 • Výpočtové modelování hluku v kabině letounu VUT 100 Cobra 

  Prnka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním nízkofrekvenčního hluku uvnitř kabiny malého dopravního letadla VUT 100 Cobra. Pro tuto nízkofrekvenční oblast jsou pro modelování dynamického chování objektů použity ...