Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza nejistot při výpočtu zbytkových napětí 

  Dubravec, Kristián
  Práca sa zaoberá analýzou neistôt pri výpočte zvyškových napätí, ktoré sú po hĺbke homogénne a merané metódou vŕtania otvoru. Stochastický prístup je vysvetlený na modeloch nosníkov. Nachádza sa tu teória zvyškových napätí. ...
 • Aplikace modelů tvárného porušování při výpočtové simulaci technologických operací 

  Hůlka, Jiří
  Tato diplomová práce je úvodem do problematiky tvárného lomu za velkých plastických deformací a jeho výpočtové simulace. V teoretickém úvodu je rozebrána podstata explicitní metody konečných prvků (MKP), jako dominantního ...
 • Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru 

  Bureš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zjištění rozložení napětí a deformace v plechách rotoro-vého svazku a v kritických místech opěrných tyčí synchronního generátoru. Počítány a vzá-jemně porovnány jsou výsledky výpočtu analytického, ...
 • Dynamická analýza kmitání s více stupni volnosti 

  Schulmeister, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou kmitání s více stupni volnosti a ukázkou chování dynamického systému s dvěma stupni volnosti na různé vstupní signály pro účely výuky dynamiky. V práci je popsán obecný postup sestavení ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor" 

  Janoš, Petr
  V bakalářské práci se zabývám návrhem, výrobou a testováním laboratorního výukového modelu "Wattův regulátor". Tato práce pojednává o různých možnostech řešení konstrukce a především senzoriky v dané úloze. Hodnotím klady ...
 • Mechatronické pohonové soustavy 

  Pulec, Václav
  Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, mechatronický přístup a mechatronický výrobek. Průběžně porovnává mechatronické a konvenční pohonové soustavy a definuje jejich odlišnosti. ...
 • Modelování dynamických vlastností a chování technických soustav 

  Kšica, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu dostupných výpočetních nástrojů pro převedení komplexních modelů technických soustav v modely jednodušší a jejich integrací s experimentálními modely. Nalezení metod pro ...
 • Návrh simulačního modelu antiblokovacího systému v automobilu 

  Svobodová, Jana
  Rozvoj elektroniky způsobil revoluci v automobilovém průmyslu. Mezníkem ve vývoji bezpečnostních elektronických systémů se stal protiblokovací systém. ABS detekuje náchylnost k blokování kol, ke kterému může dojít při ...
 • Optimalizační analýza brzdového kotouče 

  Hrabovský, Jozef
  Předmětem této diplomové práce je optimalizační analýza brzdového kotouče. Jedná se o kotoučové brzdy, které se používají při sjezdových závodech horských kol v extrémních podmínkách. Jde o první výrobek tohoto druhu u ...
 • Rotační elektrický aktuátor: identifikace parametrů a řízení 

  Palaj, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá návrhem desky plošných spojů, sloužící pro připojení rotačního elektrického aktuátoru (REA) ke kartě MF624. V části druhé popisuje elektronickou škrtící klapku a vlastnosti její ...
 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Simulační modelování paralelních mechanismů 

  Cintula, Ladislav
  Paralelné mechanizmy sú charakteristické svojou kinematickou štruktúrou prezento-vanou uzatvoreným kinematickým reťazcom. Koncový efektor mechanizmu je potom viazaný k základni viac než jedným ramenom. Tato konštrukcia ...
 • Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR 

  Hvížďala, Jan
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním paralelního mechanismu typu RPR. V práci je popsána metodika tvorby simulačního modelu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné sestrojit kinematický a dynamický model mechanismu v ...
 • Testovací plošina se třemi stupni volnosti 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí paralelního manipulátoru se třemi stupni volnosti, jejíž využití se předpokládá při testovánínádrží na NH3. V rámci práce se seznámíme s návrhem mechanismu v prostředí ...
 • Určení vlastností fluidního svalu 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá zistením základných charakteristík pneumatického umelého svalu PAM (Pneumatic artificial muscle) firmy Festo, programovaním knižnice prvkov v prostredí LabVIEW pre proporcionálne ovládanie ventilu, ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Dynamika 

  Lokšeninec, Ľuboš
  Bakalárska práca je vypracovaná za účelom modernizácie metód výučby teórie dynamiky pomocou multi-body simulačných systémov. Práca oboznamuje študenta s dostupnými simulačnými systémami a poskytuje návod ako zostavovať ...
 • Výpočtové modelování hluku v kabině letounu VUT 100 Cobra 

  Prnka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním nízkofrekvenčního hluku uvnitř kabiny malého dopravního letadla VUT 100 Cobra. Pro tuto nízkofrekvenční oblast jsou pro modelování dynamického chování objektů použity ...
 • Zjišťování složek zátěžné síly u tvarově složitých součástí vozů Škoda 

  Bednarz, Tomáš
  Cílem práce bude zjištění složek síly Fx, Fy, Fz na poměrně složitě tvarovaných dílech automobilů škoda, např. konzola lůžka motoru, konzola lůžka převodovky, držák výfuku aj. s využitím aplikovaných odporových tenzometrů ...