Now showing items 1-13 of 13

 • Aktivní tlumení základů elektrických strojů 

  Vaške, František
  Tato práce se zabývá návrhem experimentálního modelu aktivního tlumení základů elektrických strojů, jeho matematickým popisem a řízením pomocí počítače. Porovnává různé možnosti realizace tohoto modelu, jejich fyzikální ...
 • Analýza komplexního návrhu průmyslového manipulátoru 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá analýzou postupu pro komplexní návrh průmyslového manipulátoru a demostrací hlavních bodů postupu na příkladu rovinného manipulátoru s využitím programů Simulink a MSC Adams.
 • Deformační a napěťová analýza prutové soustavy 

  Pop, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prutových soustav, které představují speciální typ konstrukce hojně používaný ve stavebním i strojním průmyslu. V úvodní části je uveden teoretický základ a jsou popsány metody ...
 • Konstrukce přípravku pro zatěžování vzorku ohybem na univerzálním zkušebním stroji 

  Ševčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl vytvořit konstrukční návrh přípravku pro zatěžování vzorku ohybem na univerzálním zkušebním stroji. Návrhy se odvíjely od poznatků získaných analýzou dostupných řešení systémů pro namáhání páteřního ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem 

  Novotný, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu 

  Foukal, Jakub
  Závěrečná práce se zabývá tvorbou algoritmů pro stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu. V první části je z odborné literatury proveden výčet vztahů, jejichž modifikované tvary jsou dále použity k implementaci ...
 • Stanovení tuhosti v místě hlavy vřeteníku a pevnostní kontrola pojezdové části obráběcího centra MCV 1220. 

  Zbožínek, Martin
  Cílem předložené práce bylo posouzení možností a omezení přístupů prosté pružnosti při pevnostní a deformační analýze složené konstrukce a realizace vlastního výpočtu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné vytvořit jednodušší ...
 • Tepelná komora - výukový model 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou jednoduché tepelné soustavy, která slouží jako výukový model pro regulaci teploty. Tento výukový model se nazývá tepelná komora. Tepelná komora je řízena integrovanou elektronikou, ...
 • Vliv tuhosti zlomu na napjatost a deformaci rámu 

  Kalová, Miroslava
  Tato práce se zabývá řešením napjatosti a deformace rovinného rámu v závislosti na tuhosti zlomu. Jsou zde uvedena dvě řešení. První řešení využívá prosté pružnosti prutů, kde jsou odvozeny vztahy pro ohybový moment a ...
 • Využití singulárních funkcí k výpočtu průhybu nosníku. 

  Fiala, Petr
  Účelem práce je porovnání dvou metod výpočtu ohybové čáry nosníku, řešení diferenciální rovnice ohybové čáry a metody založené na singulárních funkcích. Nosník je zatěžovám v pružné oblasti různými typy zatížení. Singulární ...
 • Vývoj endoprotéz 

  Řehák, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje totálních endoprotéz. V práci je popsána historie vývoje endoprotéz a popis v současné době vyráběných a používaných typů endoprotéz. V závěru je nastíněn současný vývoj ...
 • Vývoj zubních implantátů 

  Selingerová, Simona
  Rešeršní práce Vývoj zubních implantátů pojednává o vývoji, historii a klasifikaci zubních implantátů. Současně obsahuje přehled materiálů a jejich povrchových úprav, používaných v dentální implantologii a objasnění pojmů ...