Now showing items 1-14 of 14

 • Finanční optimalizace 

  Sowunmi, Ololade
  This thesis presents two Models of portfolio optimization, namely the Markowitz Mean Variance Optimization Model and the Rockefeller and Uryasev CVaR Optimization Model. It then presents an application of these models to ...
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Brzobohatý, Jan
  Tato práce se zabývá pojmem stochastická dominance a jeho aplikací v optimalizaci dopravních úloh. Cílem práce je položit základy pro nadefinování pojmu, popsání jeho hlavních vlastností a vysvětlení tohoto pojmu na ...
 • Mathematical Programs for Dynamic Pricing - Demand Based Management 

  Hrabec, Dušan
  Tato disertační práce se zabývá vývojem, modelováním a analýzou poptávkově orientovaných úloh, které zahrnují marketingová, operační a logistická rozhodnutí. Úlohy jsou zvoleny tak, aby mohly být dále rozšířeny o koncept ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Nové přístupy v úloze kolportéra novin 

  Kučera, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje úloze kolportéra novin s marketingem. V úvodu práce je uveden základní model úlohy kolportéra novin a jsou diskutovány různé modifikace základní úlohy. V další části je základní model rozšířen ...
 • Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství 

  Fajmon, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo ...
 • Optimalizace dopravně-inženýrských úloh 

  Le, Huy
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací řízení světelných signalizačních zařízení křižovatky, přesněji hledá optimální minimální signální plán příslušné křižovatky za splnění daných předpokladů a požadavků. Teoretická ...
 • Optimalizace inženýrského návrhu 

  Hrabec, Dušan
  Cílem práce je ukázat možnosti optimalizačního přístupu pro vybrané základní úlohy inženýrského návrhu, tyto diskutované modely implementovat v GAMSu a provést testovací výpočty. Tyto výpočty jsou provedeny na základě ...
 • Optimalizace procesů 

  Vilém, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem využití optimalizace procesů ve strojním inženýrství. Je v ní vytvořen optimalizační model pro optimalizaci řezných podmínek při soustružení. Problém byl zpracován a naprogramován ...
 • Optimalizace technických procesů 

  Pluskal, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací s důrazem na model kolportéra novin a jeho využití. Na úvod je uveden přehled základních pojmů a teorie týkající se pravděpodobnosti, matematické analýzy a optimalizace. Cílem práce ...
 • Optimalizace toků v sítích 

  Rychtář, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá přiřazením toků odpadu hranou ke konkrétnímu producentovi a aplikací na reálný model mapující Českou republiku. Cílem je určit rozptyl nákladů každého producenta při změnách včasnosti zajištění ...
 • Optimalizace v inženýrských úlohách 

  Kokrda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvexní optimalizací a konkrétně zpracovává návrh optimálních podpěr zatíženého nosníku. Pro porozumění řešené problematiky jsou vyloženy základní pojmy z konvexní optimalizace, teorie ...
 • Optimalizace železniční dopravy odpadů 

  Ambrozková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V ...
 • Pokročilá optimalizace toků v sítích 

  Cabalka, Matouš
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními modely v logistice s důrazem na úlohu napadení sítě. Po stručném úvodu následují dvě přehledové kapitoly věnované teorii grafů a matematickému programování. V kapitole pojmenované ...