Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza ocelové konstrukce mostu metodou konečných prvků na účinky statických zatížení 

  Skorunka, Ondřej
  Mostní konstrukce patří mezi nejnáročnější inženýrská díla. Plní důležitou společenskou a ekonomickou funkci při rozvoji daného území. Z tohoto hlediska je nutné věnovat značnou pozornost procesu návrhu, analýzy, realizace ...
 • Analýza působení větru na stavební konstrukci 

  Tačner, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou chování štíhlé mostní konstrukce. V programovém systému ANSYS 14.5 byl vytvořen výpočtový model konstrukce lávky. Byla provedena statická a modální analýza, na ...
 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Analýza tahové zkoušky spojovacího ocelového zámku silničních svodidel 

  Tomeček, Petr
  Cílem bakalářské práce je ověření výsledků tahové zkoušky kovového zámku betonového svodidla pomocí výpočtového programu. Úkolem bylo sestavit výpočtový model, provést výpočet a vyhodnotit výsledky. Výpočet byl proveden v ...
 • Dynamická analýza mostních konstrukcí 

  Prokš, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou zavěšené ocelové lávky pro pěší. Byla studována dynamická odezva kmitání konstrukce na zatížení, vyvolané pohybem chodců. Odezva konstrukce na toto zatížení překročila dovolené ...
 • Dynamická analýza ocelových nádrží s kapalinou 

  Farkasová, Zuzana
  Diplomová práce řeší dynamickou analýzu ocelových nádrží s kapalinou. V práci jsou uvedeny parametry konstrukce a způsob jejich zpracování v programovém systému ANSYS. Pro srovnání jsou vytvořeny tři výpočtové modely, pro ...
 • Hygrothermal simulation of wood exposed to the effect of external climate 

  Dohnal, Jakub; Hradil, Petr; Pěnčík, Jan (IOP Publishing, 2017-11-04)
  The article is focused on simulation of moisture transfer in wood of norway spruce (Picea abies L.). Experimental specimen was exposed to the northern climatic conditions in Lund University, Sweden. The moisture content ...
 • Implicitní a explicitní metoda v nelineární dynamice 

  Vaněčková, Adéla
  Diplomová práce „Explicitní a implicitní metody v nelineární dynamice“ řeší problematiku geometricky a fyzikálně nelineární analýzy stavební konstrukce vystavené seismickému zatížení metodou přímé integrace pohybových ...
 • Interakce konstrukce ocelové nádrže a kapaliny při seizmické události 

  Plášil, Pavel
  Sestavení metodou konečných prvků prostorového výpočtového modelu konstrukce nádrže s kapalinou s využitím programového systému ANSYS. Řešení vlastního kmitání nádrže s i bez účinků kapaliny. Aplikace Eulerova a Lagrangeova ...
 • Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing 

  Král, Petr; Hradil, Petr; Kala, Jiří (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  The aim of this paper is to perform the inverse identification of the material parameters of a nonlinear constitutive model intended for the modeling of concrete which is known as the Karagozian & Case Concrete model. At ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Návrh a posouzení dřevěné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem diplomové práce je dřevěná nosná konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Karolince. Lávka má rozpětí 37 metrů. Jsou vytvořeny prostorové modely tří variant konstrukce a pomocné modely. Výsledná varianta byla ...
 • Návrh rekonstrukce univerzální kabeláže v podniku 

  Kvita, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce univerzální kabeláže pro Medmes, spol. s r. o. Obsahuje analýzu současného stavu kabeláže, přehled využívání přípojných míst a požadavky investora. Pomocí této analýzy a ...
 • Nelineární analýza stěnových železobetonových prvků 

  Jurášek, Lubomír
  Téma diplomové práce vychází z disertační práce zabývající se chováním železobetonových prvků namáhaných smykem od autora Ing. Stanislava Martince, Ph.D. Autor diplomové práce má za úkol vytvoření prostorového konečně ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Král, Petr
  Cílem práce je provedení a vyhodnocení nelineárních analýz trámů, jež budou namáhány čtyřbodovým ohybem. Nelineární analýza bude provedena a vyhodnocena na třech modelech trámu, z nichž první bude z prostého betonu, druhý ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Kopřiva, Josef
  Cílem je vytvořit výpočtový konečně prvkový model dodatečně předepnuté lávky pro pěší a pro cyklisty pomocí programu ANSYS. Provést nelineární analýzu konstrukce a provést srovnání s normovými hodnotami.
 • Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model 

  Salajka, Vlastislav; Klouda, Jaromír; Hradil, Petr (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  This article deals with an analysis of the behaviour of brick ceramic walls. The behaviour of the walls was analysed experimentally in order to obtain their bearing capacity under static loading and their seismic resistance. ...
 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Řešení dřevěných halových konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé diplomové práce je statická analýza různých typů příhradových nosníků na velké rozpětí. V úvodu se věnuji příhradovým nosníkům – jejich geometrii, statickému působení a namáháni prutů. V hlavní části se zabývám ...