Now showing items 1-20 of 22

 • Adaptivní generování příběhu v RPG 

  Vymazal, Jiří
  Procedurální generování příběhu nabízí mnoho výhod například pro přostředí počítačových her. Ovšem, zachování alespoň některých kvalit autorského vyprávění při algoritmickém generování je náročný problém. Tento je v práci ...
 • Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů 

  Hrbáček, Radek
  Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie ...
 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Dynamická aproximace číslicových obvodů 

  Jásenský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metody postavené na kartézském genetickém programování, která umožňuje evoluční návrh obvodů schopných dynamické rekonfigurace. Cílem rekonfigurace obvodu je dynamicky  měnit počet ...
 • Efektivní implementace výpočetně náročných algoritmů na Intel Xeon Phi 

  Šimek, Dominik
  Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou výpočtovo náročných algoritmov na koprocesore Intel Xeon Phi. Koprocesor Xeon Phi bol predstavený firmou Intel v roku 2012 ako odpoveď na obrovský nárast v používaní ...
 • Evoluční návrh filtrů pro zpracování signálů 

  Dobiš, Tomáš
  Kalmanův filter slouží na filtrovaní signálů na základe konfigurace filtra a odhadu hodnot. Jeho konfigurace je však obtížná a vyžaduje zkušenosti matematika. Tato práce se věnuje implementaci metody pro spracování signálů ...
 • Evoluční návrh kombinačních obvodů na počítačovém clusteru 

  Pánek, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy a jejich použitím při návrhu kombinačních obvodů. Pro tento typ úloh je nejvhodnější genetické programování, především pak CGP. Dále se zabývá výpočtem na počítačových ...
 • Generátor ladicího nástroje na čipu 

  Hrbáček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ladicího rozhraní procesoru a jeho napojení na hardware generovaný nástroji projektu Lissom. V práci jsou nejprve podrobně popsány standardy JTAG a Nexus 5001, kterým ...
 • Implementace systému gramatické evoluce 

  Svoboda, Jan
  Gramatická evoluce je relavitně nový přístup ke genetickému programování, který dokáže automatizovaně řešit různé problémy vytvářením programů v libovolném programovacím jazyce. Tato práce shrnuje prinicipy a algoritmy ...
 • Koevoluce obrazových filtrů a prediktorů fitness 

  Trefilík, Jakub
  Tato práce se zabývá využitím principů koevoluce pro návrh obrazových filtrů. Evoluční algoritmy se pro vývoj obrazových filtrů ukazují jako velmi výhodná metoda. Použitím koevoluce prediktorů fitness vnášíme do evolučního ...
 • Koevoluce v evolučním návrhu obvodů 

  Veřmiřovský, Jakub
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem obvodů za pomoci kartézského genetického programování a jeho optimalizaci za pomoci koevoluce. Algoritmus koevolvuje fitness prediktory, které jsou optimalizovány pro populaci ...
 • Koevoluční algoritmus v FPGA 

  Hrbáček, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové jednotky urychlující návrh obrazových filtrů pomocí koevolučních algoritmů. V práci je nejprve představena technologie rekonfigurovatelných logických obvodů, na kterých je akcelerační ...
 • Mutace v kartézském genetickém programování 

  Končal, Ondřej
  Tato práce se zabývá zkoumáním různých druhů mutací v kartézském genetickém programování (CGP) na úlohách symbolické regrese. CGP je druh evolučního algoritmu, který pracuje se spustitelnými strukturami. Mutace je u CGP ...
 • Návrh a realizace řídící midi klaviatury 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá zhotovením specifického MIDI kontroléru schopného ovládat počítačovou simulaci varhan Hammond. Teoretická část je tvořena stručným úvodem do problematiky zvuku a MIDI ve spojením s počítačem, dále ...
 • Návrh řadicích sítí pomocí koevolučního CGP 

  Fábry, Marko
  Tato práce se zabývá návrhem řadicích sítí pomocí kartézskeho genetického programovaní s využitím koevoluce. Řadicí sítě jsou abstraktní modely schopné seřadit posloupnost čísel. Výhodou řadicích sítí je snadná implementovatelnost ...
 • Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave 

  Vysocký, Ondřej
  Práce se zabývá řešením efektivního paralelního zápisu velkých objemů dat na souborovém systému Lustre. Cílový program je navržen pro projekt k-Wave simulující šíření akustických a ultrazvukových vln. Tato simulace pro ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací s využitím lokální Fourierovy dekompozice 

  Dohnal, Matěj
  Tato práce přináší návrh nové metody pro distribuovaný výpočet 3D Fourierovy transformace s využitím lokální 3D dekompozice domény, popis její implementace a srovnání s dosud běžně používanou metodou globální 1D dekompozice ...
 • Systém pro automatizovanou obsluhu superpočítače 

  Strečanský, Peter
  Cieľom tejto práce je rozšíriť existujúci program FabSim o modul, ktorý umožní automatizovanú obsluhu superpočítačov, predovšetkým prácu s plánovačom OpenPBS. Modul bol vytvorený v programovacom jazyku Python za použitia ...