Now showing items 1-20 of 30

 • 3D rekonstrukce scény pomocí Cliffordových algeber 

  Hrubý, Jan
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře se stále ještě relativně novou a neznámou oblastí matematiky, s geometrickou algebrou. Nejdříve jsou uvedeny základní definice a poté jsou studovány vlastnosti obecné geometrické ...
 • Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu 

  Hrubý, Jan
  Práce má dva cíle - zaprvé seznámit čtenáre s klasickým využitím kvaternionu a duálních kvaternionu v geometrii, zadruhé zobecněním Fourierovy transformace do množiny duálních kvaternionu. Nejprve se věnuje algebraickým ...
 • Algebry rotací a jejich aplikace 

  Hrdina, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Následující text pokrývá jeden z cyklů přednášek předmětu Aplikovaná algebra pro inženýry (0AA) na FSI VUT. Text vznikl při druhém běhu tohoto předmětu ve školním roce 2013/2014 a jeho výsledná korekce proběhla ve ...
 • Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice 

  Hujňák, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na Cliffordovy alebry a jejich podalgebry, kvaterniony a geometrickou algebru G(3, 1). V práci je popsán teoretický základ Cliffordových algeber, který je využit v kapitole věnující se geometrické ...
 • Cliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazu 

  Tichý, Radek
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry CGA pro zpracování barevného obrazu. Zaměřuje se především na segmentaci barev. K tomuto účelu není vhodné pracovat v barevném prostoru RGB. Z tohoto důvodu je ...
 • Geodetické křivky a jejich aplikace 

  Orgoník, Svetoslav
  Cielom tejto práce je podať základný prehlad pojmov a výsledkov klasickej diferenciálnej geometrie kriviek. Zameriame sa na geodetické krivky a popíšeme ich základné vlastnosti. Ukážeme si geodetiky na niektorých špeciálnych ...
 • Geometrické algoritmy v robotice. 

  Pivovarník, Marek
  Práca sa zaoberá určením zakázaného pracovného priestoru pre polygonálneho robota. Hlavným cieľom je výpočet tvaru prekážky v konfiguračnom priestore. Tento problém je riešený pomocou Minkowského sumy. Ďalej práca pojednáva ...
 • Geometrické modely řízení robotického hada 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení robotického hada. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis a odvození řídícího modelu robotického ...
 • Geometrické optimální řízení robotického hada 

  Vechetová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotického hada tzv. trident snake robota, který z hlediska teorie řízení patří mezi neholonomní systémy. Řiditelnost robotického hada je určena základními vektorovými poli avšak ...
 • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

  Vechetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...
 • Geometrické řízení hadu podobného robota 

  Jašek, Dominik
  Tato práce se zabývá neholonomní mechanikou, popisem neholonomních podmínek a algoritmy řízení. Konkrétně je popsán model 4-článkového hada. Z kinematických rovnic jsou odvozena dvě základní řídicí vektorová pole, pomocí ...
 • Konstrukce Voroného buňky na mapě 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá studiem Voroného buňky, jejího zapracování do Voroného diagramů a jejich konstrukcí na modelu zemského povrchu. Nejdříve jsou Voroného diagramy a jejich vlastnosti vysvětleny v rovině, je zde popsána jejich ...
 • Local controllability of trident snake robot based on sub-Riemannian extremals 

  Hrdina, Jaroslav (Universit`a del Salento, 2017-05-24)
  To solve trident snake robot local controllability by differential geometry tools, we construct a privileged system of coordinates with respect to the distribution given by Pffaf system based on local nonholonomic conditions ...
 • Matematické principy navigace 

  Petrovič, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá výpočtami pozície GPS prijímača s využitím metódy Cramerovho pravidla. Následne popisuje chyby vytvorené počas prenosu. Zaoberá sa taktiež zavedením geodetických súradníc pre vypočítanú ...
 • Matematické principy robotiky 

  Pivovarník, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá matematickými aparátmi popisujúcimi doprednú a inverznú kinematiku robotického ramena. Pre popis polohy koncového efektoru, teda doprednej kinematiky, je potrebné zaviesť špeciálnu Euklidovskú ...
 • Matice, determinant a objemy těles 

  Šomplák, Radovan
  Ve své bakalářské práci popisuji základní vlastnosti matic, determinantu a jejich využití v otázkách zobrazení mezi vektorovými prostory. V závěrečných kapitolách se věnuji determinantu a jeho aplikacím, kde ukazuji vztah ...
 • Maticové hry v inženýrství 

  Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Následující text pokrývá jeden z cyklů přednášek předmětu Aplikovaná algebra pro inženýry (0AA) na FSI VUT. Text vznikl při třetím běhu tohoto předmětu ve školním roce 2014/2015. Jeho cílem je demonstrovat principy ...
 • Nalezení mechanizmu s filtrací (4, 7) odpovídající geometrii cest (path geometry) 

  Rajsiglová, Eva
  Tématem této bakalářské práce je teorií řízení robotického mechanismu, tzv. trident snake robota. Z pohledu teorie řízení se jedná o neholonomní sytém, jehož říditelnost je určena vektorovými poli. V práci jsou ze soustavy ...
 • Některé kinematické dvojice 

  Hrdina, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Tento text představuje jednu z mnoha aplikací lineární algebry, Lieovy teorie a diferenciální geometrie v matematické robotice. Našim cílem je připomenout klasifikaci kinematických dvojic vyššího řádu, která odpovídá ...
 • Obecné m - znakové kódy 

  Holešovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výsledky teorie samoopravných kódů, tj. kódů, které slouží výhradně k detekci a opravě chyb vznikajících při komunikaci pomocí těchto kódů. Cílem práce je především podání této teorie v ...