Now showing items 1-12 of 12

 • Ekonomické posouzení výstavby pasivních a aktivních domů 

  Ondra, Filip
  Tato diplomová práce se věnuje ekonomickému posouzení užití technologií spojených s nízkoenergetickou, pasivní a aktivní výstavbou, která je v současnosti často diskutovaným tématem. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou ...
 • Nákladové ocenění staveb z různých materiálových bází 

  Zemánek, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je porovnání dvou rodinných domů ve třech materiálových variantách. Jednotlivé varianty jsou oceňovány pomocí nákladové metody – podrobný položkový rozpočet, propočet podle THU a výpočet podle ...
 • Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování 

  Hrdlička, Tomáš; Jandásková, Tereza (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál tím více diskutovanější, také vzhledem k tomu, že se výstavba dřevostaveb rok od roku zvyšuje. Článek obsahuje přehled jednotlivých konstrukčních systémů ...
 • Porovnání vybraných cenových podílů u energeticky úsporných domů 

  Drkošová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá porovnáním výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí pěti nízkoenergetických rodinných domů stanovených výpočtem dle oceňovací vyhlášky a stanovených položkovým rozpočtem.
 • Posouzení návratnosti investice do energeticky úsporného a standardního rodinného domu 

  Ruber, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti ekonomické investice do pasivní stavby v porovnání oproti stavbě nízkoenergetické (standardní). V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, vývoj, koncepce a rozdělení ...
 • Simulace revitalizace panelového domu se záměrem dosažení mezinárodního certifikátu pro výstavbu budov 

  Balúch, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je na vybraném konstrukčním typu panelového domu ve vybrané lokalitě provést revitalizaci tak, aby dosahovala standardů mezinárodní certifikace pro navrhování a udržitelnou výstavbu budov. Nejprve ...
 • Smart City objekty a jejich oceňování 

  Uheríková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu Smart City. Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, včetně jejich specifikací. Cílem práce ...
 • Specifika oceňování pasivních rodinných domů nákladovou metodou 

  Hrdlička, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje nákladovému ocenění pasivních rodinných domů, jejichž obliba je čím dál tím četnější. Cílem práce je určit výši cenových podílů na reálných příkladech a výsledky konfrontovat s cenovým předpisem. ...
 • Specifika oceňování staveb na bázi dřeva 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá nákladovým oceněním staveb na bázi dřeva, jejichž počet na území České republiky stále roste. Cílem práce je zpracovat podrobný položkový rozpočet pro tři rodinné domy na bázi dřeva. Z těchto ...
 • Vliv provedení zateplení rodinného domu v Brodku u Prostějova na výdaje spojené s jeho provozem 

  Soukupová, Veronika
  Tato diplomová práce hodnotí vliv zateplení rodinného domu na výdaje spojené s jeho provozem. Řeší problematiku zateplování, energetických ztrát, spotřeb energií a vyhodnocuje návratnost investice na náklady na zateplení. ...
 • Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem 

  Hanyk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů ...
 • XI. ročník konference JuFoS 2019 

  Jandásková, Tereza; Hrdlička, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Článek pojednává o konání XI. ročníku ročník doktorské konference JuFoS 2019. Konala se na půdě Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně dne 11.4.2019. Letošního ročníku konference se zúčastnilo 34 účastníků z České a Slovenské ...