Now showing items 1-8 of 8

 • Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů 

  Pániková, Kristína
  Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina ...
 • Formy fosforu v říčních sedimentech 

  Schrimpelová, Kateřina
  Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...
 • Fosfor v sedimentech drobných vodních toků 

  Zborovská, Jarmila
  Tato práce se zabývá hodnocením stavu dvou drobných toků Leskavy a Troubského potoka. Potoky jsou hodnoceny ze dvou hledisek a to obsahem tří forem fosforu TP, Panorg a Porg a hydromorfologickým hodnocením stavu toku. ...
 • Odstraňování fosforu v denitrifikačním bioreaktoru 

  Chlopčíková, Anna
  Dusík a fosfor je zapojen do mnoha procesů na zemi. Zejména ale v zemědělských oblastech dochází ke znečištění vody živinami, které pak způsobuje eutrofizaci a další problémy. Řešením by mohlo být použití denitrifikačních ...
 • Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu 

  Pániková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, ...
 • Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody 

  Konečný, Jiří
  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační ...
 • Rychlost rozpadu volného chloru ve vodovodní síti 

  Kolková, Hana
  Diplomová práce se zaobírá rychlostí rozpadu volného chloru ve vodovodní síti. V obecné části práce jsou zmíněny podoby chloru, s jakými se můžeme setkat při jeho použití pro dezinfekci pitné vody. Další z kapitol je ...
 • Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace aktivovaným kalem 

  Mosná, Silvia
  Diplomová práca Účinok emergených mikropolutantov na proces denitrifikácie aktivovaným kalom je zameraná na konkrétne tri látky. Preskúmavané látky sú atrazín, terbutylazín a sulfametoxazol. Atrazín a terbutylazín sú ...