Now showing items 1-20 of 21

 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Krol, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány ...
 • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Troanská, Eva
  Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
 • Finanční analýza a finanční plánování ve vzájemných souvislostech 

  Komenda, Roman
  Tato práce se bude zabývat finanční analýzou a finančním plánem stavebního podniku. V teoretické části je popsána finanční analýza a finanční plán. V praktické části je řešena finanční analýza a finanční plán firmy Ing. ...
 • Finanční plán stavební zakázky 

  Kašová, Michaela
  Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Manažerské účetnictví ve stavebním podniku 

  Vejmola, Aleš
  Diplomová práce se v rámci široce formulovaného tématu manažerského účetnictví zaměřuje na využití controllingu pro potřeby managementu stavební firmy. Teoretická část se snaží přiblížit a osvětlit základní pojmy nezbytné ...
 • Možnosti financování činností stavebního podniku 

  Veselý, Daniel
  Tato práce shrnuje možnosti, které se nabízejí při financování podnikových činností. Teoretická část rozebírá jednotlivé zdroje financí, faktory ovlivňující financování, uvádí informace, které lze získat z finanční analýzy ...
 • Možnosti financování stavební zakázky z pohledu stavebního podniku 

  Sklenářová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování a realizaci stavební zakázky v konkrétní stavební firmě. Jedná se o oblast, na kterou je v poslední době kladen velký důraz. Proto je nutné tuto problematiku brát na ...
 • Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora 

  Seidlová, Andrea
  Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely ...
 • Nástroje zajištění likvidity ve stavebním podniku 

  Šindelek, Martin
  Bakalářská práce analyzuje finanční zdraví stavebního podniku v letech 2009-2012, za použití odpovídajících metod a ukazatelů finanční analýzy. A na základě dosažených výsledků definuje vhodné návrhy a opatření na zlepšení ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Optimalizace zdrojů financování pro rozvoj stavební firmy 

  Votrubcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů financování při rozvoji stavební firmy. Mnou vybraná firma koupila nákladní automobil a pásové rypadlo, aby mohla rozšířit nabídku svých služeb. Porovnávám ...
 • Posouzení finanční efektivnosti pronájmu a koupě bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Šindelek, Martin
  Předmětem diplomové práce je finanční problematika vlastnického a nájemního bydlení v ČR. Teoretická část se zabývá životní úrovní, plánováním peněžních toků domácnosti, bytovým fondem ČR a největší pozornost je kladena ...
 • Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku 

  Žilinský, Lukáš
  Bakalářská práce „Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku“, je zaměřena na objasnění a vysvětlení základních pojmů souvisejících s finančním řízením stavebního podniku. Popisuje metody a možnosti využití ...
 • Průběh výběrového řízení z pohledu dodavatele veřejné stavební zakázky 

  Židková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je především porovnání průběhu výběrového řízení veřejných stavebních zakázek z pohledu stavební firmy. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle zákona o veřejných ...
 • Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí 

  Krátký, Ondřej
  Předmětem diplomové práce „Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí“ je provedení finanční analýzy a finančního plánu Dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizací Šlapanicko. ...
 • Řízení likvidity ve stavebním podniku 

  Tvrdý, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením likvidity stavební společnosti EUROVIA CS, a.s. v období 2008 – 2010. Úvodní část tvoří teoretická východiska práce. Následuje analýza a vyhodnocení stávající situace podniku pomocí ...
 • Stanovení daňové zátěže při variantních řešeních pořízení nemovitosti 

  Plšková, Darina
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou problematiku, která se týká obchodování s nemovitými věcmi. V teoretické části popisuji základní pojmy a rozebírám jednotlivé daně, související s danou oblastí. V rámci diplomové práce ...
 • Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví 

  Vlková, Edita
  V bakalářské práci na téma „Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví“ popisuji, jakým způsobem ovlivní jednotlivé druhy vedení účetnictví hospodaření stavebního podniku. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Vyhodnocení finanční situace stavebního podniku 

  Ondráček, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční vedení stavebního podniku. V první části se zabývá teoretickým osvětlením postupů a metod, které jsou poté prakticky aplikovány v části druhé. Pro každou společnost je základním ...