Now showing items 1-12 of 12

 • Audiometrie 

  Stanický, Ondřej
  První polovina práce je zaměřena na teorii a zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky, popisem anatomie sluchového ústrojí, základními audiometrickými vyšetřovacími metodami sluchu a popisem grafického výsledku ...
 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Biofeedback a jeho použití 

  Dvořák, Jiří
  Cílem práce je popsat obecné typy biologické zpětné vazby užívané k terapeutické léčbě některých psychosomatických nemocí. Popis se následně zaměřuje zejména na nápravu lehkých mozkových dysfunkcí pomocí EEG biologické ...
 • Elektroencefalografie a audiovizuální stimulace 

  Hrozek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity mozku, takzvanou elektroencefalografii (dále jen EEG), metodami audiovizuální stimulace (dále jen AVS) a zpracováním naměřených dat. Teoretická část ...
 • Elektroinstalace chirurgického sálu 

  Pospíšil, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se se základy elektroinstalací se zaměřením na zdravotnické aplikace, normami a požadavky, popisu parametrů součástí využitých při realizaci chirurgických sálů, použité ...
 • EMG biofeedback 

  Toman, Jakub
  Bakalářská práce popisuje základní metody získávání elektromyografických dat invazivním a neinvazivním způsobem. Dále se zaměřuje na princip biologické zpětné vazby, na myofeedback a jeho základní vlastnosti. Součástí práce ...
 • Penilní pletysmografie 

  Koudelková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se soustřeďuje na metody, které zkoumají objemové změny pohlavních orgánu (zvláště tedy na objemové změny v mužském pohlavním údu). Tyto změny se totiž využívají v sexuální diagnostice. Nejčastějším ...
 • Plánování radioterapeutického výkonu 

  Slavíček, Tomáš
  Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky radioterapie, tedy poskytnout mu přehled základních metod a principů užívaných při léčbě onkologicky nemocných pacientů pomocí ionizujícího záření. První část práce je věnována ...
 • Psychogalvanometrické měření a biofeedback 

  Paulasová, Lenka
  Tato práce se zabývá biologickou zpětnou vazbou a možností využití měření změn odporu kůže pro biofeedback. Teoretická část je zaměřena na princip biofeedbacku a jeho využití. Dále se zabývá odporem kůže, jeho změnou v ...
 • Řízený kardiostimulátor 

  Csekes, Attila
  Diplomová práce se zabývá problematikou kardiostimulace. Popisuje jednotlivé režimy stimulace a rozebere jejich vlastnosti. Popisuje realizaci virtuálního kardiostimulátoru řízeného R-vlnou, který byl vytvořen v programovacím ...
 • Spektrální analýza EEG signálu 

  Blatný, Michal
  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře se základy měření EEG signálu, jeho vlastnostmi v časové i frekvenční oblasti a popsat princip následující analýzy. Hlavní částí této práce je terapeutická metoda biofeedback, která ...
 • Statistická analýza urologických dat a jejich počítačové zpracování 

  Sedláček, Miloš
  Práce se zabývá fyziologií vylučování ledvinami a stručně také podává vysvětlení základních pojmu, nejen lékařské, statistiky. Realizuje softwarovou aplikaci v prostředí Matlab, pro zpracování a vyhodnocení statistických ...