Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích 

  Skutilová, Kateřina
  Diplomová práce Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích má za cíl srovnat možnosti prodeje RD, a to buď jako celek nebo po bytech.
 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • Aspekty ovlivňující obchod s nemovitostmi 

  Konopáčová, Hana
  V teoretické části je diplomová práce zaměřena na popis dílčích aspektů, které ovlivňují obchodování s nemovitostmi. Jedná se v první řadě o druhy smluv, které do této činnosti vstupují a dále o další subjekty, které mají ...
 • Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR 

  Hrubanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V tomto článku jsou shrnuty závěry a poznatky získané při zpracování disertační práce z let 2014–2016. Článek je zaměřen na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Trh se ...
 • Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR 

  Hrubanová, Michaela
  Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není ...
 • Posouzení možnosti zřízení vodní nádrže 

  Prokešová, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit možnost zřízení vodní nádrže ve vybrané lokalitě s ohledem na její možnou vodohospodářskou činnost včetně geologických poměrů. Součástí práce je vymezení základních pojmů souvisejících s ...
 • Posouzení vlivu zřízení služebnosti stezky a cesty na cenu pozemku v Boskovicích a okolí 

  Volšanová, Jindřiška
  Diplomová práce se zaměřuje na služebnosti stezky a cesty na pozemcích v Boskovicích. Věnuje se vzniku, zániku a právům, které ze služebnosti plynou. Obsahuje ocenění služebností na vybraných pozemcích - pomocí místně ...
 • Posouzení výhodnosti koupě bytového domu v Řečkovicích 

  Hladík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do koupě bytového domu v Brně-Řečkovicích. Vyhodnocení je provedeno na základě vyčíslení všech příjmů a nákladů spojených s dlouhodobým pronájmem bytových jednotek nebo ...
 • Postup při financování rekonstrukce rodinného domu 

  Vepřková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá postupem při financování rekonstrukce rodinného domu. Jedná se o konkrétní situaci, kdy investor je kvůli obecnému nařízení o ochraně osobních údajů smyšlený. Rekonstruovat se bude rodinný dům z ...
 • Srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR 

  Petrovičová, Lucia
  Předmětem této diplomové práce je srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR, je uvedena legislativa se vztahem pro oceňování v uvedených republikách a jsou definovány jednotlivé termíny: rodinný dům, hodnota a cena. ...