Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi různými diagnostickými metodami 

  Pavlík, Jan
  V současné době je standardizace morfologického vyšetření cytologických preparátů velice obtížné. Digitalizace obrazu a rozvoj výpočetní technologie umožňuje najít vhodné řešení k efektivnímu zpracování cytologických vzorků. ...
 • Binokulární vidění 

  Hanus, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá binokulárním, neboli prostorovým viděním a stereoskopií. V první části je rozebrána fyziologie a princip prostorového vidění. Dále práce řeší realizaci synchronního snímání statické scény ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku detekce komplexu QRS. Obsahuje základní popis signálu EKG. Seznamuje s běžně používanými metodami vyhledávání komplexu QRS. Hlavní pozornost je věnována detekci založené na počítání ...
 • Detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu 

  Musikhina, Ksenia
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu. Byly vyzkoušeny různé způsoby předzpracování a segmentace obrazu za účelem určit nejvhodnější metody pro další klasifikaci. Pro ...
 • Diagnostika ventrikulárních tachykardií z elektrokardiografického záznamu. 

  Šrutová, Martina
  Cílem této práce je diagnostika ventrikulárních tachykardií, fibrilací a flutterů z elektrokardiogramu. Tyto poruchy srdečního rytmu patří mezi život ohrožující arytmie. V následující práci je presentována vlastní metoda ...
 • Generátor rušení signálu EKG 

  Kachlík, Miloš
  Cílem této práce je vytvořit generátor rušení signálu EKG v prostředí MATLAB za účelem ověření správné činnosti filtrovacích metod. Pokud je signál EKG filtrován, může docházet k jeho deformaci. Rozdíly před a po filtraci ...
 • Generátor rušení signálu EKG 

  Mikuláš, Karol
  Reálný signál EKG obsahuje nežádoucí artefakty vzniklé při jeho snímání. Z důvodu ztrát diagnosticky užitečných informací zašuměním signálu a následnou filtrací šumu je důležité seznámit se s vlastnostmi, nejčastějšími ...
 • Klasifikace EKG signálů s použitím neuronových sítí 

  Loviška, David
  Cílem projektu Klasifikace EKG signálů pomocí neuronových sítí je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout vytvořením programu schopného jednoduše a téměř okamžitě klasifikovat EKG signál s použitím umělé ...
 • Klasifikace signálu EKG 

  Smělý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v ...
 • Komprese signálů EKG 

  Kašpárek, Jan
  V této práci je obecně popsáno několik základních kompresních algoritmů využívaných jak při ztrátové, tak při neztrátové kompresi. Jmenovitě se jedná o proudové kódování, Lempel-Ziv, Huffmanovo kódování, Move-to-Front, ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o EKG signálu a metodách jeho zpracování. Také popisuje způsob jeho snímání a podrobně jej rozebírá. Dále srovnává různé přístupy k detekci QRS komplexů. Jedna z podkapitol popisuje používané testovací ...
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy 

  Svobodová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá použitím zvolených evolučních algoritmů k určení a úpravě parametrů neuronové sítě. K úpravě parametrů sítě se zpětným šířením chyby byly použity genetické algoritmy, evoluční strategie a evoluční ...
 • Optimální detekce hranic QRS komplexu v EKG signálech 

  Spáčil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou nalezení optimální vlnky pro detekci hranic QRS komplexu v EKG signálech. První část práce popisuje srdce, vznik elektrických signálů na srdci a problémy rušení. V Druhé části je ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Lacko, Michal
  Tento projekt zahŕňa prehľad jednotlivých metód filtrácie EKG signálu, ktoré potláčajú sieťové rušenie. Zameriava sa predovšetkým na parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu filtrácie. Hlavnou podstatou je vyhodnotenie navrhnutých ...
 • Transformace svodů EKG 

  Kaspar, Pavel
  Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi ...
 • Vliv rušení EKG signálu na kompresi algoritmem SPIHT 

  Bartošovský, Petr
  Práce se zabývá analýzou signálů EKG se zaměřením na možné typy rušení, která se v tomto signálu mohou vyskytnout. Tato rušení autor blíže rozebírá a popisuje jejich realizaci v programovém prostředí MATLAB. Představuje ...
 • Využití elektromyografických signálů v terapii 

  Janoušek, Oto
  Diplomová práce popisuje elektromyografické metody a zaměřuje se na jednu z nich, na myofeedback. V práci je popsán princip myofeedbacku, jeho realizace a využití a je zde objasněn pozitivní vliv užití terapeutických her ...
 • Využití genetického algoritmu pro detekci hran v lékařských obrazech 

  Slobodník, Michal
  Tato práce se zabývá možností využití genetického algoritmu k hranové detekci. Je představen návrh využívající zpracovaný originální obraz rozdělený do sub-regionů, na kterých je aplikována detekce genetickým algoritmem ...
 • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...