Now showing items 1-14 of 14

 • Charakteristické parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Hudák, Igor
  Diplomová práce se zabývá spalováním zemního plynu při využití vzduchu s vyšším obsahem kyslíku (21–46 % kyslíku ve spalovacím vzduchu), tzv. kyslíkem obohaceným spalováním (OEC). Technologie OEC nalezla uplatnění v průmyslu, ...
 • Charakteristické vlastnosti spalování nízko-výhřevných paliv 

  Kvapil, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na spalování nízko-výhřevných plynných paliv. V první části je v práci popsáno zařazení, charakteristika a využití těchto paliv. Následně je věnován prostor teoretické oblasti spalování, a to ...
 • Konopí jako alternativní palivo 

  Jaworská, Petra
  Bakalářská práce pojednává formou literární rešerše o možnostech využití rostliny konopí jako energetické plodiny a jejím vývoji a udržitelnosti v budoucnu. V České republice je produkce konopných biopaliv teprve v počátcích, ...
 • Návrh spalovací komory 30 kW pro plynná paliva 

  Rychter, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem spalovací komory malého výkonu spalující plynné palivo, která bude sloužit jako zdroj spalin o požadovaných parametrech pro katalytickou experimentální jednotku. Z důvodu potřeby indukce ...
 • Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem 

  Polášek, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá kyslíkem obohaceným spalováním (tzv. „oxygen enhanced combustion“). V práci jsou popsány jednotlivé metody obohacování spalovacího procesu, dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obohacování. ...
 • Parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Dřímal, Jiří
  Hlavní náplní této diplomové práce je experimentální vyšetření charakteristických parametrů spalování zemního plynu při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 %. Jedná se o tzv. kyslíkem obohacené spalování (OEC). ...
 • Rotační sušící a sintrovací pece 

  Rafaj, Svatomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...
 • Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství 

  Hudák, Igor
  Gely představují v běžném životě určitý standard a ne jinak tomu je i v technickém užití. Dokáží nabídnout naprosto jedinečné možnosti použití v různých oblastech. Gelová struktura jako taková je sama o sobě velice zajímavým ...
 • Vliv inertních plynů na charakteristické parametry spalování 

  Hudák, Igor
  Dizertační práce se zabývá výzkumem vlivu inertních plynů obsažených v alternativních plynných palivech na parametry spalovacího procesu. Mezi tato paliva patří například generátorový plyn, koksárenský plyn anebo bioplyn. ...
 • Vliv provozních parametrů spalování a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku na charakteristické parametry spalovacích procesů 

  Nykodým, Jiří
  Hlavní náplní práce bylo vyšetření vlivu provozních parametrů spalování (přebytek spalovacího vzduchu, poměr paliva na primárním stupni) a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku (úhel sklonu sekundárních trysek, ...
 • Vliv teploty spalovacího vzduchu na parametry spalovacího procesu 

  Šimeček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá předehřevem spalovacího vzduchu a jeho vlivem na parametry spalovacího procesu. V teoretické části je zpracován přehled nejčastějších znečišťujících látek z průmyslového spalování. Je popsána ...
 • Využití paliv z obnovitelných zdrojů a odpadů 

  Pořízek, Vít
  Předmětem diplomové práce jsou dostupná i potencionální plynná a kapalná alternativní paliva vyrobená z biomasy a odpadů. Práce se zabývá jejich podrobným popisem a srovnáním. V první části práce je uvedeno základní rozdělení ...
 • Využití pyrolýzy pro získání kapalných paliv 

  Hruška, Daniel
  Hlavní náplní předkládané bakalářské práce je rešerše problematiky pyrolýzních jednotek. Důraz je přitom kladen na zjednodušený popis jejich funkce, procesů a chemických dějů, které při zpracování odpadu a biomasy v ...
 • Způsoby snižování emisí oxidů dusíku 

  Šimeček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování emisí oxidů dusíku při průmyslovém spalování. V kapitole týkající se legislativy jsou shrnuty emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování platné v České republice, ...