Now showing items 1-20 of 31

 • Aktivní infračervené pohybové čidlo 

  Zátopek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá některými používanými pohybovými čidly pracujícími na různých fyzikálních principech, rozebráním jejich základních vlastností a návrhem vlastního pohybového čidla pomocí dostupných ...
 • Analýza frekvence atmosférických turbulencí 

  Kerber, Rostislav
  Atmosférické turbulence mají negativní vliv na kvalitu optického signálu. Jejich vznik a vliv na optický signál je předmětem této práce. V projektu jsou tyto turbulence matematicky popsány. Dále je zde uveden laboratorní ...
 • Analýza vláknového optického spoje 

  Šefara, Petr
  V této práci jsou shrnuty teoretické poznatky o šíření světla optickým vláknem a o příčinách vzniku parazitních jevů v optickém vlákně a jejich dopadu na přenášený signál. Jsou zde také vysvětleny základní metody pro měření ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • DC-DC měnič pro systém maticového řízení pro LED 

  Gociek, Krzysztof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací DC-DC měniče pro napájení maticových LED polí určených pro automobilový průmysl. Tento měnič musí být schopen dodávat proud v řádu několika Ampérů a napětí v ...
 • Inteligentní systém pro správu akvária 

  Musil, Libor
  Tato práce se zabývá návrhem inteligentního systému pro správu akvária. Systém je založený na platformě i.Mx8DV s grafickým výstupem na dotykový displej. V práci jsou diskutovány způsoby měření a regulace veličin kritických ...
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Interferometrické měření optického signálu v turbulenci 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá možnosťami kvantifikácie vplyvu atmosférických turbulencií na optický signál využívaný v bezdrôtovej optickej komunikácii. V prvej časti je atmosféra predstavená ako prenosové médium. Nasleduje stručný ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Metoda stanovení charakteristik atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra 

  Hudcová, Lucie
  Tato disertace je zaměřená především na stanovení charakteristik turbulentního atmosférického přenosového prostředí. V práci navrhuji novou metodu určování turbulentního útlumu – metodu dostupného výkonu, která vychází z ...
 • Měření parametrů laserových svazků 

  Vrábel, Miroslav
  Táto práca pojednáva o vlastnostiach laserového žiarenia. Oboznamuje s teóriou a sposobom úplneho popisu laserových zvazkov. S týmto cielom boli zostavene experimenty na zmeranie geometrických a výkonových parametrov, ...
 • Měření parametrů optických čoček 

  Wintr, Aleš
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis optických čoček. Seznamuje s různými druhy optických čoček a jejich vlivem na průchod optického svazku. Pojednává o výrobě optických čoček a jejich praktickém využití. Představuje ...
 • Měření relativní variance optické intenzity 

  Vaníček, Jakub
  Cílem mé diplomové práce je měření relativní variance optické intenzity. Nejdříve jsem nastudoval Kolmogorův kaskádní model vzdušných vírů a relativní varianci optické intenzity. Kromě toho jsem se zabýval turbulentními ...
 • Návrh optického vysílače 

  Vraspír, Marek
  Tato práce je zaměřená na návrh optického budiče, jež je zařízení pro přenos informace optickým prostředím. Při jeho návrhu se v první řadě zvolí vhodné přenosové médium a sice laserová dioda LD používaná v optických ...
 • Návrh tvarovacího systému pro laserový svazek 

  Kropáč, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem tvarovacího systému pro laserový svazek. V teoretické části jsou nejprve uvedeny základní poznatky o šíření světla ve formě optických svazků. Jsou zde rovněž shrnuty vlastnosti optických ...
 • Návrh vnitřního optického spoje 

  Kaňa, Leoš
  Optická bezdrátová komunikační technologie se za posledních několik let dostala do popředí zájmu předních světových výzkumných laboratoří. Doména bod-bodových spojů realizovaných prostřednictvím laserů s úzkým vyzařovacím ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Optovláknový zdroj laserového záření 

  Fučík, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá parametry a vlastnostmi elektromagnetické vlny, jejím šířením v prostředí a poté v optických vláknech, stejně tak optickými vlákny samotnými. Je zde popsán princip laserových zdrojů a ...
 • Polarizační vlastnosti optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá polarizačními vlastnostmi optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce jsou ...
 • Program pro výpočet rozložení optické intenzity 

  Golubev, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu ...