Now showing items 1-20 of 44

 • Aktivní infračervené pohybové čidlo 

  Zátopek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá některými používanými pohybovými čidly pracujícími na různých fyzikálních principech, rozebráním jejich základních vlastností a návrhem vlastního pohybového čidla pomocí dostupných ...
 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Analýza frekvence atmosférických turbulencí 

  Kerber, Rostislav
  Atmosférické turbulence mají negativní vliv na kvalitu optického signálu. Jejich vznik a vliv na optický signál je předmětem této práce. V projektu jsou tyto turbulence matematicky popsány. Dále je zde uveden laboratorní ...
 • Analýza vláknového optického spoje 

  Šefara, Petr
  V této práci jsou shrnuty teoretické poznatky o šíření světla optickým vláknem a o příčinách vzniku parazitních jevů v optickém vlákně a jejich dopadu na přenášený signál. Jsou zde také vysvětleny základní metody pro měření ...
 • Aplikace ThermaCAM PM595 v praxi 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt zpracovává studii o vzniku tepelného (infračerveného) záření, jeho vlastnostech a způsoby jeho měření. Jsou zde popsány snímače záření, které se při měření tepelného záření používají. Tyto snímače obsahuje ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • DC-DC měnič pro matrix beam modul 

  Sikora, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem buck-boost DC-DC měniče pro napájení matrix beam modulu. Návrh je zaměřen na otestování dvoufázového vzestupného měniče a tříkanálového sestupného měniče firmy NXP Semiconductors. ...
 • DC-DC měnič pro systém maticového řízení pro LED 

  Gociek, Krzysztof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací DC-DC měniče pro napájení maticových LED polí určených pro automobilový průmysl. Tento měnič musí být schopen dodávat proud v řádu několika Ampérů a napětí v ...
 • Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity 

  Škrob, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sběr a přenos dat do počítače. Přístroj by měl nahradit souřadnicový zapisovač, kterým měříme optickou intenzitu laserového paprsku. Z takto změřené charakteristiky ...
 • Hodnocení KAP-metrů pro rtg přístroje 

  Hlavička, Jiří
  Cílem této práce bylo seznámit se z teoretické i praktické stránky s přístroji, které se používají k měření radiační zátěže pacientů ve zdravotnictví a ověřit jejich vhodnost pro stanovení diagnostických referenčních úrovní ...
 • Inteligentní systém pro správu akvária 

  Musil, Libor
  Tato práce se zabývá návrhem inteligentního systému pro správu akvária. Systém je založený na platformě i.Mx8DV s grafickým výstupem na dotykový displej. V práci jsou diskutovány způsoby měření a regulace veličin kritických ...
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Interferometrické měření optického signálu v turbulenci 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá možnosťami kvantifikácie vplyvu atmosférických turbulencií na optický signál využívaný v bezdrôtovej optickej komunikácii. V prvej časti je atmosféra predstavená ako prenosové médium. Nasleduje stručný ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Koherentní analogové zpracování optické informace 

  Hrůza, Libor
  Ve své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro ...
 • Metoda stanovení charakteristik atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra 

  Hudcová, Lucie
  Tato disertace je zaměřená především na stanovení charakteristik turbulentního atmosférického přenosového prostředí. V práci navrhuji novou metodu určování turbulentního útlumu – metodu dostupného výkonu, která vychází z ...
 • Měření a simulace optických vlastností čoček a koncentrátorů 

  Filip, Martin
  Optika je obor, který se zabývá vznikem, šířením a detekcí optického záření. V posledních letech nastal velký rozmach optických spojů díky vynálezu laseru, optických vláknem s nízkým útlumem a výrobě polovodičových optických ...
 • Měření parametrů laserových svazků 

  Vrábel, Miroslav
  Táto práca pojednáva o vlastnostiach laserového žiarenia. Oboznamuje s teóriou a sposobom úplneho popisu laserových zvazkov. S týmto cielom boli zostavene experimenty na zmeranie geometrických a výkonových parametrov, ...
 • Měření parametrů optických čoček 

  Wintr, Aleš
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis optických čoček. Seznamuje s různými druhy optických čoček a jejich vlivem na průchod optického svazku. Pojednává o výrobě optických čoček a jejich praktickém využití. Představuje ...
 • Měření relativní variance optické intenzity 

  Vaníček, Jakub
  Cílem mé diplomové práce je měření relativní variance optické intenzity. Nejdříve jsem nastudoval Kolmogorův kaskádní model vzdušných vírů a relativní varianci optické intenzity. Kromě toho jsem se zabýval turbulentními ...