Now showing items 1-20 of 23

 • Aktivní infračervené pohybové čidlo 

  Zátopek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá některými používanými pohybovými čidly pracujícími na různých fyzikálních principech, rozebráním jejich základních vlastností a návrhem vlastního pohybového čidla pomocí dostupných ...
 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Analýza frekvence atmosférických turbulencí 

  Kerber, Rostislav
  Atmosférické turbulence mají negativní vliv na kvalitu optického signálu. Jejich vznik a vliv na optický signál je předmětem této práce. V projektu jsou tyto turbulence matematicky popsány. Dále je zde uveden laboratorní ...
 • Analýza vláknového optického spoje 

  Šefara, Petr
  V této práci jsou shrnuty teoretické poznatky o šíření světla optickým vláknem a o příčinách vzniku parazitních jevů v optickém vlákně a jejich dopadu na přenášený signál. Jsou zde také vysvětleny základní metody pro měření ...
 • Aplikace ThermaCAM PM595 v praxi 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt zpracovává studii o vzniku tepelného (infračerveného) záření, jeho vlastnostech a způsoby jeho měření. Jsou zde popsány snímače záření, které se při měření tepelného záření používají. Tyto snímače obsahuje ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Inteligentní systém pro správu akvária 

  Musil, Libor
  Tato práce se zabývá návrhem inteligentního systému pro správu akvária. Systém je založený na platformě i.Mx8DV s grafickým výstupem na dotykový displej. V práci jsou diskutovány způsoby měření a regulace veličin kritických ...
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Koherentní analogové zpracování optické informace 

  Hrůza, Libor
  Ve své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro ...
 • Měření a simulace optických vlastností čoček a koncentrátorů 

  Filip, Martin
  Optika je obor, který se zabývá vznikem, šířením a detekcí optického záření. V posledních letech nastal velký rozmach optických spojů díky vynálezu laseru, optických vláknem s nízkým útlumem a výrobě polovodičových optických ...
 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Návrh optického spektrometru 

  Dohnal, Marek
  Tato práce je zaměřena na problematiku návrhu a konstrukce optických přístrojů, sloužících ke stanovování prvků ve sloučeninách různých materiálů. Je zde popsána stavba základních optických přístrojů a její různé možné ...
 • Návrh vnitřního optického spoje 

  Kaňa, Leoš
  Optická bezdrátová komunikační technologie se za posledních několik let dostala do popředí zájmu předních světových výzkumných laboratoří. Doména bod-bodových spojů realizovaných prostřednictvím laserů s úzkým vyzařovacím ...
 • Optovláknový zdroj laserového záření 

  Fučík, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá parametry a vlastnostmi elektromagnetické vlny, jejím šířením v prostředí a poté v optických vláknech, stejně tak optickými vlákny samotnými. Je zde popsán princip laserových zdrojů a ...
 • Program pro výpočet rozložení optické intenzity 

  Golubev, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

  Kováč, Martin
  Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...
 • RGB MATRIX LED systém 

  Sikora, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řídícího software pro modul zadní RGB LED svítilny umožňující navrhovat a zobrazovat libovolná barevná schémata. Součástí práce je kompletní tvorba software pro platformou Raspberry ...
 • Studium odrazivosti povrchů 

  Kumpán, Vítězslav
  Bakalářská práce rozebírá problematiku základních vlastností světla a jeho šíření v prostoru. Zabývá se pojmy jako je odrazivost a poměrná odrazivost povrchů. Objasňuje také působení světla různých vlnových délek na člověka. ...
 • Top hat svazek v optických bezkabelových spojích 

  Golda, Martin
  Tato práce popisuje způsob tvarování Gaussova typu profilu svazku na svazek s profilem ozáření typu Top hat a vlivem atmosférických turbulencí a atmosférického útlumu na tyto dva svazky. Jejím cílem je seznámení se se ...