Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza provozu soustavy MVE Kníničky a MVE Komín 

  Novotný, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je popis soustavy malých vodních elektráren Kníničky – Komín a optimalizace provozu této soustavy pomocí vhodného matematického modelu. Pro uvedení do problematiky je na začátku práce zařazena ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Dynamické radiální síly působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Nováková, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radiálních sil působících na oběžné kolo odstředivého čerpadla. Problematika je řešena na odstředivém čerpadle BETA 26. Jsou zde řešeny síly, které působí na hřídeli čerpadla. ...
 • Experimental investigation of check valve behaviour during the pump trip 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The paper is focused on the description of an experimental investigation of a nozzle check valve. Attention is paid to the behaviour during transitions when the flow is decelerating. Flow reversal is often accompanied with ...
 • Experimental investigation of the check valve behaviour when the flow is reversing 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin; Pavlík, Václav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Check valve in a pipeline is supposed to prevent the reverse flow and to allow the flow in the positive direction. The construction of check valves follows these requirements, but the check valve must not cause pressure ...
 • Kavitační eroze 

  Lecnar, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje kavitační erozi a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována rešerši kavitační eroze se zaměřením na mechanismy kavitačního opotřebení. V první kapitole této rešerše je ...
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2014-11-18)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Popis nestacionárních provozních stavů násoskové vírové turbiny 

  Krejčiřík, Stanislav
  Diplomová práce se zaměřuje na chování násoskové turbíny při nestacionárním proudění. Tyto stavy jsou dva. První stav zahrnuje uvedení turbíny do provozu. V této situaci dochází k turbínovému čerpání. V druhém případě se ...
 • Proudění kapaliny mezi dvěma paralelními deskami, srovnání měření a analytického řešení. 

  Kárník, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí ultrazvuku. V práci je popsána dvojice provedených měření jednak v kanále s volnou hladinou, jednak v potrubí čtvercového průřezu. Úvodem ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Pavlíček, Jan
  V bakalářské práci je popsána historie vodních strojů a jejich využívání na území současné České republiky. Práce se dále dotýká obecné problematiky obnovitelných zdrojů energie především vodních elektráren. V druhé části ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Čermáková, Klára
  Malé vodní elektrárny jsou tématem této bakalářské práce, kterou lze dále rozdělit na tři části. První je věnována historii využívání vodní energie, základním typům hydroenergetických děl a klasifikaci vodních elektráren. ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Pavlík, Jan
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je pojednáno obecně o malých vodních elektrárnách, jejich stavebním řešení, strojním vybavení a ekonomické efektivnosti a slouží k základní představě o provozu a ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Dobšáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou vodního mlýna Cacovice. V první části popisuje historii vodních pohonů a historii Cacovického mlýna. V druhé části se zabývá malými vodními elektrárnami, jejich funkcí a rozdělením. ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Vašek, Lubomír
  Zpracovaná bakalářská práce popisuje adaptaci mlýna v Liboši na malou vodní elektrárnu. Jsou v ní shrnuty a objasněny základní principy, funkce a význam jednotlivých zařízení. Práce by měla především věci neznalému čtenáři ...
 • Přestavba objektu malé vodní elektrárny 

  Doseděl, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o malých vodních elektrárnách. První část je věnována základnímu popisu vodních elektráren a jednotlivým typům strojního zařízení využívaným v malých vodních elektrárnách. Druhá část se ...
 • Samonasávací čerpadlo 

  Urban, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na samonasávací čerpací soustrojí 25 – OVE Sigma pumpy Hranice s.r.o., pro jehož funkci je nepostradatelný ejektor umístěný v tělese tohoto soustrojí. Na základě výsledků měření jsou pomocí ...
 • Segnerovo kolo 

  Jahn, Jan
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení poznatků o vodním stroji s názvem Segnerovo kolo, které je považován za předchůdce současných vodních turbín. Jeho přínosem je poukázání na možnost využití dynamického účinku paprsku ...
 • Stanovení poklesu tlaku napájecího čerpadla v závislosti na kmitání hladiny v napájecích nádržích 

  Sůkal, Jaroslav
  Bakalárská práce pojednává o základních rovnicích hydromechaniky. V práci je odvozená Eulerova rovnice hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Zahrnuje rozbor proudení skutecných kapalin a nemalou cást venuje trecím ztrátám. ...
 • Studie vtokových vírů 

  Burda, Radim
  Následující bakalářská práce se zabývá vírovým prouděním, konkrétně vtokovými víry s důrazem na úplné nálevkovité víry vyskytující se v jednoduchých sacích jímkách s vertikálně umístěným potrubím. Práce je rozdělená do ...