Now showing items 1-19 of 19

 • Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí 

  Fajčík, Martin
  Úlohou tejto práce je analýza a riešenie optimalizačných problémov vychádzajúcich z automatizácie funkčnej verifikácie hardvéru pomocou umelých neurónových sietí. Verifikácia ľubovoľného integrovaného obvodu (Design Under ...
 • Emulace paměťových subsystémů v multiprocesorovém prostředí 

  Rajčok, Andrej
  Táto práce rozebíra problém návrhu emulačné platformy pro mutiprocesorové systémy so sdílenou paměťí. V tejto práci je řešený problém multiprocesorove komunikace, rozebírají se různé komunikační systémy používané na ...
 • Implementace obecného assembleru 

  Husár, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...
 • Implementace obecného VLIW procesoru v FPGA 

  Kuběna, Petr
  VLIW procesory jsou paralelní výpočetní zařízení používaná v oblastech od vestavěných systémů po servery. Práce obsahuje popis jejich architektury. Hlavním zaměřením je návrh a následně tvorba vlastního obecného VLIW ...
 • Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů 

  Zvonček, Radovan
  Tato práce se zabývá vytvořením knihovny modelů procesorů používaných ve vestavěných systémech. Architektury procesorů jsou popsány pomocí jazyka ISAC, který je jedním z výstupů projektu Lissom běžícím na Fakultě informačních ...
 • Kompilátor jazyka C pro VLIW architektury 

  Mináč, Tomáš
  Tato práce pojednává o jazyce CodAl a Codasip frameworku. Dále popisuje kompilační platformu LLVM, jazyk LLVM IR a optimalizace nad tímto jazykem. Vytvoření návrhu a implementace rozšíření kompilační platformy LLVM o ...
 • Kosimulace mikroprocesoru a periferií 

  Frühbauer, Jan
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat různé typy kosimulačních technik a navrhnout začlenění těchto technik do simulační platformy projektu Lissom. První část práce ukazuje možnosti externích rozhraní simulačních platforem ...
 • Ladění software v Codasip Studiu pomocí JTAG rozhraní simulovaném v RTL simulátoru 

  Michl, Kamil
  Tato práce se zabývá možností propojení RTL simulace procesoru se softwarovým debuggerem. Podle mého návrhu probíhá komunikace mezi těmito komponentami přes JTAG a Nexus rozhraní. Simulace je ovládána pomocí vybraného ...
 • Ladicí nástroj generických simulátorů mikroprocesorů 

  Wilczák, Milan
  Procesory s aplikačně specifickou instrukční sadou se stávají součástí každodenního života, přestože obvykle nejsou na první pohled vidět. Při jejich vývoji je potřeba nějak popsat jejich architekturu, instrukční sadu a ...
 • Middle-ware pro HW/SW co-design 

  Hons, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací nové verze serveru Middleware a komunikační knihovny. Nová verze využívá návrhový vzor Reaktor pro obsluhu požadavků z různých zdrojů. Práce popisuje platformně nezávislé řešení ...
 • Nástroje pro konverzi formátů spustitelných souborů 

  Matula, Peter
  Táto práce popisuje metody a postupy používané ku konverzi formátů objektových souborů. Představuje několik obecně používaných formátů (ELF, PE, E32Image, DEX) a objektový formát projektu Lissom (LOFF). Obsahuje základní ...
 • Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software 

  Machala, Ondřej
  Záměrem práce je analýza, návrh a implementace datového mostu mezi informačním systémem společnosti Sledovanitv.cz, s.r.o. a ekonomickým systémem. V první části práce jsou stanoveny cíle projektu. Teoretická část poskytuje ...
 • Plánovač instrukcí překladače jazyka C pro architektury se zřetězeným zpracováním instrukcí 

  Kocina, Filip
  Tato práce se zabývá backendem překladače jazyka C, konkrétně plánovačem instrukcí. Analyzuje možnosti plánovače instrukcí kompilační platformy LLVM. Popisuje nahrazení stávajícího delay slot filleru pro architekturu MIPS.
 • Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 

  Nagy, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou backendu architektury AVR32 pro překladač LLVM. Jádro práce tvoří seznamování se způsobem popisu architektur v LLVM a vlastní implementace backendu AVR32. Dále uvádím několik problémů, ...
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000 

  Blahož, Vladimír
  Bakalářská práce popisuje obecnou problematiku překladačů, seznamuje čtenáře s platformou Low-Level Virtual Machine a možnostmi její modifikace. Dále se zabývá principy architektury typu Motorola 68000 a implementací podpory ...
 • Rozšíření generického ladicího nástroje v projektu Lissom 

  Hons, Petr
  Práce se zabývá seznámením s problematikou ladění a ladicích nástrojů. Dále popisuje princip ladicích informací, speciálně formátu DWARF s důrazem především na Call Frame Information (CFI), které umožňují ladicím nástrojům ...
 • Skriptovatelný bojový systém pro tahovou počítačovou hru 

  Kanich, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením soubojového systému a umělé inteligence pro něj. Cílem tohoto projektu je dát nepříliš zkušeným programátorů možnost navrhnout i implementovat vlastní umělou inteligenci. Jako ...
 • Transformace grafické reprezentace procesoru do jazyka pro popis architektury 

  Netočný, Ondřej
  Tato práce se zaobírá konverzí mezi grafickým a textovým popisem architektury procesoru. Cílem práce je seznámit čtenáře s oběma zmíněnými nástroji a představit způsob, kterým je prováděna transformace. Součástí práce je ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...