Now showing items 1-20 of 27

 • Crack propagation in the vicinity of the interface in layered materials 

  Malíková, Lucie; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk (University of West Bohemia, 2009-01-04)
  Paper deals with the problem of crack propagation in the vicinity of the interface in layered materials. Layered materials are often used in practice, primarily because of their better mechanical properties in comparison ...
 • Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch 

  Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Štegnerová, Kateřina (Gruppo Italiano Frattura, 2014-10-31)
  The aim of the paper is to estimate a value of the critical applied stress for a crack initiation from a sharp V-notch tip. The classical approach of the linear elastic fracture mechanics (LELM) was generalized, because ...
 • Deformačně-napjatostní analýza ojnice spalovacího motoru pomocí MKP 

  Biječek, Tomáš
  V této diplomové práci je provedena MKP analýza ojnice ze spalovacího motoru Briggs & Stratton zahradní sekačky. V rámci výpočtů v MKP systému ANSYS Workbench je řešena statická deformačně-napjatostní analýza, stabilitní ...
 • Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces 

  Náhlík, Luboš; Štegnerová, Kateřina; Hutař, Pavel (Gruppo Italiano Frattura, 2015-10-01)
  The contribution deals with a description of the specific crack behaviour in the layered alumina-zirconia ceramic laminate. The main aim is to clarify crack behaviour in the compressive layer and provide computational tools ...
 • Fracture mechanics parameters of multilayer pipes 

  Malíková, Lucie; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk (University of West Bohemia, 2007-10-19)
  Multilayer pipes consisting of different materials are frequently used in praxis because of partial improvement of the properties of pipe systems. To estimate lifetime of these pipes the basic fracture parameters have to ...
 • Kamerový jeřáb 

  Nádvorník, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kamerového jeřábu s nastavitelnou délkou teleskopického ramene. Navržená maximální délka ramene činí 6 [m] s maximální nosností kamery 8 [kg]. Práce řeší konstrukční uzly ...
 • Konstrukční návrh kamerového jeřábu 

  Navrátil, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá nekolika variantami konstrukcního návrhu kamerového jerábu. Vybrány jsou dve z techto variant, které jsou nejvhodnejší s ohledem na zadání a praktické využití zarízení. Práce obsahuje kompletní ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...
 • Lomové chování trubkových polyolefinů 

  Fiedler, Lubomír
  Práce se zabývá studiem lomového chování trubkových typů vysokohustotního polyetylénu (HDPE). V první části byla provedena podrobná studie současného stavu poznání. Byla zaměřena na používané typy plastů pro trubkové ...
 • Modifikace upínací části zkušebního zařízení RUMUL Cracktronic 160 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nových upínacích čelistí zkušebního stroje RUMUL Cracktronic 160, který je používán v únavové laboratoři Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Očekávaným přínosem nového ...
 • Možnosti určování vybraných lomových parametrů v rámci LELM 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi určování vybraných lomových parametrů v rámci lineárně elastické lomové mechaniky (LELM). Cílem této práce je kvantifikace přesnosti jednotlivých metod určování lomových ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

  Mikula, Jakub
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...
 • Popis porušování vrstevnatých polymerních prostředí 

  Zouhar, Michal
  Cílem této práce je studium porušování vícevrstvých polymerních materiálů. Kvazi-křehké porušení (prostřednictvím iniciace a následného šíření creepové trhliny) při nízkých napětích je nejčastější způsob porušování polymerních ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Popis šíření krátkých únavových trhlin 

  Trávníček, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem šíření krátkých únavových trhlin a lze ji rozdělit do několika částí. V první části jsou popsány teoretické základy únavy materiálu a lomově mechanické parametry umožňující ...
 • PORUŠOVÁNÍ SLOŽENÝCH TĚLES VYVOLANÉ MATERIÁLOVOU NESPOJITOSTÍ 

  Korbel, Jakub
  Předkládaná dizertační práce se zabývá modelováním složených těles obsahující defekt typů trhlin a vrubů. Pozornost byla především zaměřena na složená tělesa vyrobená z polymerů a kovů. Prezentované výsledky byly získány ...
 • Predikce creepového poškození polymerních trubek 

  Luky, Robin
  V práci je uvedena metodika pro odhad životnosti polymerního potrubí, zatíženého vnitřním přetlakem s uvážením reziduálních napětí z výroby. Na základě numerických simulací zkoušky hydrostatickým tlakem jsou v této práci ...
 • Predikce tvaru čela šířící se únavové trhliny 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá predikcí tvaru čela šířící se únavové trhliny. Cílem této práce je vytvoření iteračního procesu, který bude schopen tvar reálné trhliny předpovědět. K řešení práce je využita metoda ...
 • Studium substrukturních změn ultrajemnozrnných Mg-slitin při cyklickém zatěžování a teplotní expozici 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá komplexní analýzou jemnozrnné hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí procesu ECAP. Jsou porovnávány mechanické vlastnosti této slitiny v několika různých stavech za různých vnějších podmínek. Struktura ...