Now showing items 1-20 of 37

 • Čistící účinnost vertikálních kořenových filtrů 

  Opletal, Jan
  Cílem této práce bylo zjištění čistící účinnosti vertikálních kořenových filtrů. Z analýzy dat kořenové čistírny v Kotenčicích jsem došel k závěru, vertikální pulzně skrápěný kořenový filtr dosahuje nejlepších výsledků v ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá hydroekologickým monitoringem a revitalizací vodního toku Syrovinka v okrese Hodonín. V rámci hydroekologického monitoringu byl zhodnocen hydromorfologický stav vodního toku, což je součást hodnocení ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Řídký, Vojtěch
  Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí České republiky. V práci ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku 

  Žáková, Adéla
  Tato práce se zabývá stavem vodních toků a problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM – Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a jeho vyhodnocení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní bakalářské ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a možnosti jeho zlepšení 

  Jurenka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá hydroekologickým monitoringem vodních toků, v souladu s požadavky evropské Rámcové směrnice o vodách, za použití Metodiky typově specifického hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické ...
 • Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu 

  Sirůčková, Renáta
  Tato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem Sopřečského potoka a možnostmi zlepšení jeho stavu. Sopřečský potok se nachází v Pardubickém kraji v Povodí Labe. V první fázi práce byl proveden hydroekologický monitoring ...
 • Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody 

  Kabátek, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém skládající se z kapkové ...
 • Kapková závlaha pěstebních ploch zeleniny 

  Baroš, Dominik
  Úkolem této bakalářské práce je zpracovat rešerši v oblasti závlahových systémů menších zemědělských ploch, výčet jejich jednotlivých druhů, závlahových systému a jejich použití. Cílem praktické části je všechny tyto ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť 

  Plhák, Jiří
  Česká republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

  Királ, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
 • Modelování hydraulické účinnosti vícekomorových septiků 

  Hradilová, Iva
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálního vnitřního uspořádání vícekomorového septiku za použití v práci popsané konduktivní metody. Přináší podrobný popis a výsledky měření, zahrnující testování ...
 • Možnosti využití vyčištěné komunální odpadní vody pro závlahu 

  Kolajová, Lucie
  Bakalářská práce se z větší části skládá z rešerše, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod a jejich opětovného využití na závlahu jak v České republice, tak i ve světě. Dopodrobna se zabývá jednotlivými druhy ...
 • Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu 

  Kabátek, Stanislav
  Úkolem této práce je vyřešit nakládání s dešťovou vodou, která bude díky plánované výstavbě výrobní haly v obci Hodějice zachycena na střeše a na zpevněných plochách. Odtok této dešťové vody může zahltit propustek pod ...
 • Návrh infiltračních zařízení pro samostatné objekty v k.ú. Horní Jelení 

  Kališ, Vladislav
  V této práci jsem se snažil o návrh a posouzení možnosti zasakování dešťových vod pro samostatné budovy. Dále jsem provedl terénní zkoušky za účelem zjištění vsakovacích poměrů. V kapitolách jsem popsal způsob návrhu a ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zaměřuje na vypracování zjednodušeného návrhu vodohospodářského a konstrukčního řešení v lokalitě Bezměrov. V části teoretické jsou stručně popsány základní funkční objekty nádrže. Samotná práce je pak založena ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Prokop, Pavel
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě ...
 • Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku 

  Pojsl, Václav
  Diplomová práce je zpracována formou studie malé vodní nádrže. Jedná se o nádrž s homogenní hrází se sdruženým bezpečnostním objektem. Technický návrh řešení nádrže vychází z normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. Vodní ...
 • Návrh malé vodní nádrže v malém povodí 

  Rumanová, Jana
  Diplomová práce má za cíl návrh malé vodní nádrže. Jedná se o suchý poldr umístěný nad zastavěnou částí obce. Hlavní funkcí je protipovodňová ochrana. Digitální model terénu je vytvořen v programu BENTLEY MicroStation V8i ...