Now showing items 1-20 of 25

 • Čistící účinnost vertikálních kořenových filtrů 

  Opletal, Jan
  Cílem této práce bylo zjištění čistící účinnosti vertikálních kořenových filtrů. Z analýzy dat kořenové čistírny v Kotenčicích jsem došel k závěru, vertikální pulzně skrápěný kořenový filtr dosahuje nejlepších výsledků v ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá hydroekologickým monitoringem a revitalizací vodního toku Syrovinka v okrese Hodonín. V rámci hydroekologického monitoringu byl zhodnocen hydromorfologický stav vodního toku, což je součást hodnocení ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Řídký, Vojtěch
  Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí České republiky. V práci ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku 

  Žáková, Adéla
  Tato práce se zabývá stavem vodních toků a problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM – Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a možnosti jeho zlepšení 

  Jurenka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá hydroekologickým monitoringem vodních toků, v souladu s požadavky evropské Rámcové směrnice o vodách, za použití Metodiky typově specifického hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické ...
 • Kapková závlaha pěstebních ploch zeleniny 

  Baroš, Dominik
  Úkolem této bakalářské práce je zpracovat rešerši v oblasti závlahových systémů menších zemědělských ploch, výčet jejich jednotlivých druhů, závlahových systému a jejich použití. Cílem praktické části je všechny tyto ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

  Királ, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
 • Modelování hydraulické účinnosti vícekomorových septiků 

  Hradilová, Iva
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálního vnitřního uspořádání vícekomorového septiku za použití v práci popsané konduktivní metody. Přináší podrobný popis a výsledky měření, zahrnující testování ...
 • Možnosti využití vyčištěné komunální odpadní vody pro závlahu 

  Kolajová, Lucie
  Bakalářská práce se z větší části skládá z rešerše, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod a jejich opětovného využití na závlahu jak v České republice, tak i ve světě. Dopodrobna se zabývá jednotlivými druhy ...
 • Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu 

  Kabátek, Stanislav
  Úkolem této práce je vyřešit nakládání s dešťovou vodou, která bude díky plánované výstavbě výrobní haly v obci Hodějice zachycena na střeše a na zpevněných plochách. Odtok této dešťové vody může zahltit propustek pod ...
 • Návrh infiltračních zařízení pro samostatné objekty v k.ú. Horní Jelení 

  Kališ, Vladislav
  V této práci jsem se snažil o návrh a posouzení možnosti zasakování dešťových vod pro samostatné budovy. Dále jsem provedl terénní zkoušky za účelem zjištění vsakovacích poměrů. V kapitolách jsem popsal způsob návrhu a ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Prokop, Pavel
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě ...
 • Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku 

  Pojsl, Václav
  Diplomová práce je zpracována formou studie malé vodní nádrže. Jedná se o nádrž s homogenní hrází se sdruženým bezpečnostním objektem. Technický návrh řešení nádrže vychází z normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. Vodní ...
 • Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou 

  Stupavská, Jaroslava
  Cieľom práce je optimálny návrh rodinného domu so zameraním na ekologické hospodárenie s dažďovou a odpadovou vodou v domácnosti. Práca je rozdelená do štyroch častí, prvá časť sa venuje návrhu rodinného domu, druhá opisuje ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod se zaměřením na objemově nejvýraznější položku – kalové hospodářství. Odvodňování kalů pomocí kalových polí je stále zavrhováno projektanty zejména ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Specifika hydroekologického monitoringu na malých vodních tocích a jeho vylepšení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní diplomové ...
 • Spojení technické a přírodní infrastruktury v návaznosti na klimatické změny ve městech 

  Svobodová, Lenka
  Práce se zaměřuje na spojení technické a přírodní infrastruktury ve městech, s ohledem na klimatické změny. Prostřednictvím městského zemědělství, představuje různé druhy pěstování rostlinných plodin ve městech. V teoretické ...