Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

  Baklík, Radim
  Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...
 • Analýza PID fotovoltaických elektráren v ČR 

  Hamr, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o konstrukční technologi řešení fotovoltaických, zařízení, které trpí degradací vlivem potenciálu. Jsou zde popsány možná řešení omezení potenciálové indukované degradace ...
 • Analýza reologických vlastností teplonosných kapalin 

  Neradil, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku teplonosných kapalin pro termické systémy. Rozebírá jednotlivé druhy solárních systémů a jejich použití. Dále popisuje jednotlivé druhy teplonosných kapalin pro termické solární systémy a ...
 • Automatizované pracoviště pro stanovení teplotního součinitele objemové roztažnosti kapalin 

  Silvestr, Jiří
  This Bachelor’s thesis deals with the determination of material volume expansion materials. Measurement of the density of solid and liquid materials from which it is drawn outline . Application volume and elongation in ...
 • Degradace fotovoltaického modulu vlivem klimatických podmínek 

  Kuthan, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem činnosti solárních článků a jejich rozdělením. Dále jsou probrány degradační vlivy a popisovány diagnostické metody používané k detekci chyb. V praktické části práce je ...
 • Development Of Stable Perovskite Cells 

  Strachala, Dávid; Kratochvíl, Matouš; Hylský, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main purpose of the work is to find an optimal way for the preparation of stable perovskite photovoltaic cell. Ten solar cells have been created with the active area consisting of CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbI3-2Cl2 solutions. ...
 • The Effect Of Pid On Photovoltaic Cells 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with the Potential-Induced Degradation (PID) of the silicon photovoltaic modules and cells (PID shortly). The cause of PID degradation is in a migration of positive sodium ions from the protective glass, ...
 • Methods for recycling photovoltaic modules and their impact on environment and raw material extraction 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef; Vaněk, Jiří; Fafilek, Günter; Jandová, Kristýna (Acta Montanistica Slovaca, 2017-12-11)
  This work deals with methods of recycling of photovoltaic modules and evaluates contribution of recycling to the environment and reduction of raw materials extraction. The article describes the materials needed to manufacture ...
 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

  Darebný, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Hlavním cílem této práce je zorientovat čtenáře ve fotovoltaických ...
 • Návrh komparátoru s kompenzací napěťové nesymetrie v technologii CMOS 

  Hylský, Josef
  Obsahem této práce jsou základní poznatky o komparátorech a jeho návrhu v technologii CMOS. V úvodní kapitole je pojednáno o širokém použití komparátoru, jeho parametrech a o technologii CMOS, která je využita pro realizaci ...
 • Organic-Inorganic Hybrid Solar Cells 

  Strachala, David; Hylský, Josef; Kadlec, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The purpose of the presented work is to find an optimal way for the preparation of the organic-inorganic hybrid solar cells based on perovskite structure CH3NH3PbI3-2Cl2 /PC61BM. The main idea of the work is to create an ...
 • Perovskite Photovoltaic Cell With 72% Conversion Efficiency 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef; Kadlec, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The main purpose of the work is to find an optimal way for the preparation of the perovskite photovoltaic cell with high conversion efficiency. An active perovskite layer is form as CH3NH3PbI3-2Cl2. In total has been created ...
 • Studium vlastností alternativních elektroizolačních materiálů 

  Bannert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností alternativních elektroizolačních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně kapalin na bázi přírodních esterů a zejména jejich složek v podobě vyšších ...
 • Teplonosná média pro solárně tepelné systémy 

  Hylský, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá základní problematikou solárních tepelných systémů, které využívají teplonosná média. Diplomová práce popisuje komponenty solárního systému, jejich účel v systému a jejich vlastnosti. Dále ...
 • Vytváření tenkých kovových vrstev magnetronovým naprašovacím zařízením 

  Rogozhnikova, Mariia
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis magnetronového naprašovacího zařízení NP 12 pro depozici tenkých kovových vrstev. V práci je nejprve uvedena problematika kovových vrstev, následuje přehled metod jejich vytváření ...