Now showing items 1-20 of 44

 • Alternativní napájení pro senzorové sítě 

  Pačinek, David
  Tato bakalářská práce je věnována problematice napájení bezdrátových senzorů za využití alternativního zdroje napájení, jímž je solární energie. V práci je provedena rešerše týkající se fotovoltaických panelů, dostupných ...
 • Bezdratový sběr dat z výměníku tepla 

  Wojnar, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s prostředky, které jsou k dispozici pro řízení modelu výměníku tepla, vizualizaci a bezdrátový sběr dat, tj. programovatelnými automaty a terminálem firmy ROCKWELL ...
 • Bezdrátová měření pro diagnostiku v dopravě 

  Tylich, Ladislav
  Cílem tohoto projektu je seznámit se se standardy bezdrátových sítí na krátké vzdálenosti a vytvoření přehledu dostupných rádií v pásmu (300-1000)MHz a jejich srovnání. K vybranému rádiovému modulu je vytvořena programová ...
 • Bezdrátové snímače pro inteligentní budovy 

  Hradecký, Martin
  Tato práce se zabývá senzory a jejich principy, se kterými se můžeme setkat v prostředí inteligentních budov. Dále po jakých bezdrátových komunikačních technologií lze komunikovat v těchto budovách. Hlavním úkolem této ...
 • Bezdrátový diagnostický systém pro dopravu 

  Homzová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. V rámci této práce byl vytvořen návrh řešení za použití rádiových modulů RFM22b, senzoru tlaku SP100-12A a kitu FRDM-KL46Z. Funkčnost ...
 • Bezdrátový senzor pro inteligentní budovy 

  Grepl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním energetické náročnosti dvou měřících schémat měřicí teplotu pro bezdrátové měření v budově. Měření probíhá pomocí bezdrátových modulů ZigBit900 založených na standardu ZigBee. V prvním ...
 • Bezpečnost modelu malého lisu 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá bezpečností pneumatického modelu lisu. Po prozkoumání norem se provede posouzení rizika a následně proběhne realizace úprav pro splnění bezpečnostních požadavků. Kontrola bezpečnosti je provedena dle normy ...
 • Datalogger pro zaznamenávání měřených veličin 

  Bráblík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá již realizovaným programem dataloggeru. Na jejím začátku je stručně popsáno co je to datalogger, následuje popis použitého protokolu OPC, jeho vznik, základní specifikace, princip funkce a ...
 • Dolování dat z databází 

  Slezák, Milan
  Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...
 • Experiment s rojovou inteligencí v robotických simulátorech 

  Vician, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na realizaci experimentů s rojovou inteligencí v simulačních softwarech Vortex a MRDS. Cíl je rozhodnout, zda dosažené výsledky odpovídají teoretickým předpokladům vycházejícím z publikovaného experimentu.
 • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

  Kozovský, Matúš
  Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
 • Kódové otevírání vstupních dveří 

  Hromek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ovládání vstupních dveří pomocí dotykové klávesnice. V úvodní části je přiblíženo zadání a cíle práce. V následujících dvou kapitolách je popsáno hardwarové a softwarové vybavení. ...
 • Kryptografie na embedded platformě 

  Korenčiak, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou části veřejně dostupné kryptografické knihovny LibTomCrypt takovým způsobem, aby byla použitelná na embedded platformě Rabbit 3000. Na tuto platformu byly úspěšně přenesené hašovací ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace.
 • Měřicí uzel s rozhraním IEEE 802.11 

  Usnul, Jan
  Tato práce hodnotí použití standardu IEEE 802.11 v oboru automatizace, přesměji v měřicí technice. Měří a hodnotí dostupný čip CC3200 od firmy Texas Instruments, který je vytvořen jako multiprocesorová jednotka s integrovaným ...
 • Mikropočítačový termostat I 

  Valíček, Josef
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat ideový návrh mikropočítačově orientovaného pokojového termostatu, použitelného k regulaci teploty v domech nebo bytech. V návrhu pokojového termostatu jsou zohledněny požadavky na ...
 • Model lisovacího zařísení s bezpečnostními prvky 

  Mikyska, Kamil
  Tato práce pojednává o vytvoření učebního modelu pneumatického lisu. Je v ní popsána hardwarová realizace a uspořádání jednotlivých komponent. Je vysvětlena funkce navrhnutého obslužného programu. Tento program je vytvořen ...
 • Model výměníku tepla 

  Dufek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s programovatelným automatem ControlLogix, panelem PanelView Plus, modelem výměníku tepla a jeho součástmi. Hlavním úkolem je návrh modelové úlohy pro výměník tepla a zpracování ...
 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Žůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu výtahu řízeného pomocí sériové průmyslové sběrnice AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti potřebné pro uvedení čtenáře do problematiky. Jedná ...