Now showing items 1-20 of 28

 • Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství 

  Vrána, Tomáš
  Cílem diplomové práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření teploty a názorné porovnání měření kontaktním teploměrem a pyrometrem na laboratorním modelu.
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Šíma, Kamil
  Diplomová práce se zabývá jedním z možných řešení spalovny komunálních odpadů se současnou výrobou (kogenerací) elektrické energie a tepla. Základní specifikace projektu: Spalování odpadu je prováděno ve dvou paralelních ...
 • Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů 

  Fikar, Josef
  Práce spočívá ve vývoji expertního systému pro účely volby vhodné metody zpracování odpadů. Výsledný expertní systém je vytvořen v softwaru VisiRule, který je s postaven na jazyce Prolog a je součástí vývojového prostředí ...
 • Fermentace kuchyňských odpadů 

  Dlabaja, Tomáš
  Významnou komoditou odpadů jsou biologicky rozložitelné odpady, mezi které patří také organický odpad z kuchyní a stravoven. Práce hodnotí produkci odpadů na území ČR v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. Provádí ...
 • Legislativa evropské unie o zneškodňování odpadů. 

  Polák, Marek
  Tato bakalářská práce seznamuje s legislativou k ochraně životního prostředí v České republice. Hlavní část je zaměřena na legislativu odpadového hospodářství, zvláště pak na Zákon o odpadech v České republice, poté je ...
 • Mikrovlnná pyrolýza substrátů odpadní povahy 

  Šmarda, Marek
  V této bakalářské práci jsou podány informace o různých metodách zpracování substrátu odpadní povahy se zaměřením na zpracovaní odpadů pomocí mikrovlnné pyrolýzy. Souhrnně lze konstatovat, že mikrovlnná pyrolýza je progresivní ...
 • Nekonvenční využití větrné energie 

  Zajíc, Josef
  Bakalářská práce se zabývá využitím energie větru jako zdroje energie pro výrobu vodíku. V první části jsou popsány typy větrných motorů se zaměřením především na vrtulové větrné motory a jejich konstrukci. Následuje popis ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Lakva, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na energii větrnou. Další částí je popis jednotlivých druhů větrných elektráren z hlediska funkce, konstrukce a použití. V ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Sukup, Jan
  Tato práce popisuje základní druhy větrných motorů, princip jejich funkce, vlastnosti a možnost jejich použití k výrobě elektřiny. V druhé části jsou uvedeny možnosti akumulace energie z větrných elektráren. Popsána je ...
 • Neutralizace kyselých roztoků 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá neutralizací kyselých podzemních vod, vzniklých po hydrochemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Je zde stručně popsán vývoj hydrochemické těžby uranu, jeho negativní vlivy na životní prostředí ...
 • Posuzování životního cyklu komunálního odpadu 

  Vlach, Josef
  Cílem této práce je ukázat metodiku životního cyklu a životní cyklus zneškodňování komunálního odpadu. V první a druhé části je pojednáno o postupu při tvorbě LCA studií dle ČSN EN ISO 14 040 a ČSN EN ISO 14 044. V třetí ...
 • Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku 

  Kubíček, Jan
  Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně ...
 • Sanace půdy po těžbě uranu 

  Kříž, Jakub
  Sanace oblasti, ve které byl dříve těžen uran metodou rozpouštění (leaching method) roztokem obsahujícím zejména kyselinu sírovou je založen na odčerpávání zbytků rozpouštědel – kontaminovaných důlních vod – z geologických ...
 • Systém pro využití tepla spalin plynové mikroturbíny 

  Vilda, Dalibor
  Tématem práce je problematika integrace plynových mikroturbín do průmyslových provozů. Cílem je rozšíření aplikačního potenciálu této technologie návrhem její integrace do procesu, ve kterém dosud není využívána. Tímto ...
 • Úprava kalů z čistíren odpadních vod před jejich dalším využitím 

  Pěček, Jan
  Průmyslová výroba buničiny je velmi energeticky náročná. Snahou je co nejvíce využít vloženou energii, vložené suroviny a minimalizovat odpad. Vedle vlastního produktu - buničiny vzniká velké množství organicky znečištěných ...
 • Vodíková paliva 

  Tyagunova, Victoria
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Výpočet destilační kolony 

  Bytešník, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá principem a teoretickým základem pro pochopení problematiky destilace. Podstatná část práce je věnována podrobnému řešení elementárních mezikroků, ...