Now showing items 1-20 of 41

 • 3D LED kostka 

  Rak, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat LED kostku pro zobrazování vizualizací a upoutání pozornosti. S ohledem na zadání bylo stanoveno rozlišení 8x8x8. Pro celkové řízení a komunikaci s PC byla zvolena vývojová ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Barevný 3D LED zobrazovač 

  Rak, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat LED kostku pro zobrazování vizualizací a upoutání pozornosti. S ohledem na zadání bylo stanoveno rozlišení 8x8x8. Pro celkové řízení a komunikaci s PC byla zvolena vývojová ...
 • Cooperation between an unmanned aerial vehicle and an unmanned ground vehicle in highly accurate localization of gamma radiation hotspots 

  Lázna, Tomáš; Gábrlík, Petr; Jílek, Tomáš; Žalud, Luděk (SAGE Publications, 2018-01-01)
  This article discusses the highly autonomous robotic search and localization of radiation sources in outdoor environments. The cooperation between a human operator, an unmanned aerial vehicle, and an unmanned ground vehicle ...
 • Dálkové ovládání pro quadrotor 

  Růžička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkového ovládání pro Quadrotor. Cílem projektu je návrh a praktická realizace základní desky, jako náhradu vysloužilého gamepadu, která bude umožňovat bezdrátové ovládání Quadrotoru ...
 • Dálkové softwarové ovládání platformy bezdrátového modulu mobilního robotu 

  Jílek, Tomáš
  Práce se zabývá možnými způsoby vzdálené správy zařízení s operačním systémem MikroTik RouterOS a výběrem vhodné varianty pro realizaci automatické vzdálené správy tohoto zařízení, které je součástí mobilního robotu. ...
 • Elektronický subsystém malého mobilního robotu 

  Podolan, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou mobilního robotu s kolovým diferenciálním podvozkem. Cílem práce bylo navrhnout elektronický subsystém robotu, umístit jej do robotu a poté otestovat. Každá kapitola se nejdříve ...
 • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Jílek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, druhá část je zaměřena na finanční analýzu prováděnou pomocí zvolených metod a na následné ...
 • Klasifikace linek MHD z GNSS dat 

  Pizur, Jaroslav
  Práca sa venuje digitalizácii autobusovej dopravy. Na vstupe pracuje so sekvenciou GNSS dát, ktoré pretransformuje do formátu OpenStreetMap. Tým sa obohatí o jeho informácie a zvýši sa jej pozičná presnosť. Následne sa ...
 • Komunikace v mobilní robotice 

  Hýbl, Matouš
  Cílem této práce je poskytnout náhled do způsobů, jakými by se daly vylepšit komunikační spoje používané v mobilní a zejména servisní a záchranářské robotice. Elektromagnetické spektrum, zejména rádiové spektrum, je rozebráno ...
 • Kybernetické nástroje pro boj proti COVID 

  Hyhlík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými řešeními krize způsobené nemocí COVID-19 za pomoci využití poznatků na poli kybernetiky. Popisuje problémy způsobující šíření nemoci, opatření, která byla učiněna a možnosti jejich ...
 • Měnič pro mobilní robot 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
 • Měření parametrů GNSS přijímačů 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je realizace metodiky vhodné ke stanovení statických a dynamických parametrů GNSS přijímačů. Práce začíná rešerší GNSS, především možnostmi vyhodnocení pozice a přidruženými nejistotami. Následující kapitola ...
 • Měření pozice pohybujících se objektů pomocí robotické totální stanice 

  Horeličan, Tomáš
  Práca sa zaoberá objavujúcim sa nekonvenčným využitím moderných teodolitov, tiež známych ako Robotické Totálne Stanice (RTS), ako sledovací a navádzací systém, určením presnej pozície dynamicky sa pohybujúceho objektu. To ...
 • Měření přesnosti GNSS přijímačů 

  Čepl, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a realizací přípravku pro experimentální určení vlastností GNSS přijímačů při pohybu. Nejprve je provedena rešerše základních GNSS systémů a popisu přesnosti přijímačů. Následně je navržena metoda ...
 • Měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Práce se věnuje detekci ionizujícího záření, zvláště záření gama. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou a rozebírá nejpoužívanější typy detektorů – plynové, scintilační a polovodičové. V praktické části ověřuje ...
 • Mobilní robot s GNSS navigací 

  Chmelař, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu ...
 • Modul kombinované globální satelitní navigace 

  Jurajda, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti GPS/GLONASS přijímačů. Text je rozdělen do pěti hlavních částí. První část popisuje technologii globální satelitní navigace. Druhá část se zabývá použitými ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...