Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza dat z mikročipů pro zjišťování genové exprese 

  Hebelka, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou dat z DNA mikročipů pomocí shlukové analýzy. Vysvětluje biologické pojmy - genová exprese a DNA mikročip. Následně obsahuje matematický a informatický popis metod shlukování a popisuje, jak tyto ...
 • Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST 

  Křížová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat s využitím algoritmu BLAST. V teoretické části popisuje genetické informace, jejich význam a strukturu. Dále zde naleznete popis algoritmu BLAST, Smith-Waterman a ...
 • Analýza nástrojů pro zobrazování struktury proteinů 

  Klemšová, Jarmila
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů pro prohlížení struktury proteinů. Pojednává o struktuře proteinů, databázích stuktur proteinů a formátu dat v nich uložených. Dále popisuje vybrané prohlížecí nástroje a skripty pro ...
 • Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby 

  Liška, Stanislav
  Tato práce si dává za úkol poskytnou čtenářům pohled na možnosti zabezpečení webových služeb a jejich autentizaci. Druhá kapitola obecně vysvětluje webové služby a třetí kapitola bezpečností protokoly spolu s autentizací. ...
 • Databázový systém evidence implantabilních zdravotnických prostředků 

  Dluhoš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového databázového systému pro firmu Timplant, která vyrábí a expeduje zubní implantáty a jejich příslušenství. Úkolem této práce je analyzovat původní systém, navrhnout a ...
 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Identifikace obličeje 

  Částek, Petr
  Tento dokument se snaží čtenáře uvést do problematiky rozpoznávání obličeje spojeného s různoro-dostí snímací techniky a prostředí. Jsou zde rozebrány různé možnosti vytvoření unikátního otisku obličeje, aby byly co nejvíce ...
 • Informační systém firmy Cyklosport Pavka 

  Kotulan, Jiří
  Tato práce se zabývá tvorbou modulárního informačního systému na základě požadavků zadavatelské firmy. Systém je implementován pomocí jazyka Delphi 2007 a PHP5, postavených nad databázemi Interbase 2007 a MySQL 5. Cílem ...
 • Informační systém kulturních a sportovních akcí 

  Starý, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou tvorby informačních systémů pro kulturní a sportovní akce. Cílem je vytvořit redakční systém, který umožní spravovat obsah webových stránek bez nutnosti znalosti jazyka  HTML. Aplikace umožňuje ...
 • Informační systém pro podporu vyhodnocování soutěže 

  Kovář, Čeněk
  Cílem této práce je navrhnout a v prostředí .NET vytvořit informační systém pro podporu Svojsíkova závodu. Tento systém se skládá ze dvou částí - tlustého a tenkého klienta. Jeho hlavním účelem je poskytnout informace o ...
 • Informační systém pro prodejce kosmetiky Oriflame 

  Kyncl, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit informační systém pro prodejce kosmetiky Oriflame. Popisuje základní funkce a vlastnosti databází, dále jsou zachyceny běžně používané technologie pro tvorbu dynamických webových ...
 • Inovace uživatelského rozhraní databáze WordNet 

  Kopřiva, Adam
  Tato práce se věnuje inovaci grafického uživatelského rozhraní programu JWord 3.0. Jedná se o program, který pracuje s elektronickou lexikální databází angličtiny WordNet. Slova v této databázi nejsou narozdíl od běžného ...
 • Jazyky a kódování webových aplikací 

  Charvát, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace, která demonstruje možné použití různých kódování znaků pro různé abecedy a jazyky. V návrhu popisuji asi nejsložitější část práce. S postupem v řešení jsem do značné ...
 • Modernizace informačního systému základní školy 

  Bárta, Michal
  Úkolem práce je modernizace informačního systému základní školy ZŠ Kamenice a jeho komponent. Modernizace se týká analýzy současné aplikace a požadavků na jeho používání, následně navržení struktury nového moderního a ...
 • Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím 

  Hromádková, Pavla
  Tato diplomová práce řeší možnosti přístupu k databázovým systémům z různých typů zařízení. Obsahuje analýzu, návrh a popis následné implementace informačního systému s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller. Návrh ...
 • Open Document Format pro přenos dat z IS 

  Halaška, Petr
  Účelem práce je prozkoumat způsoby přenosu dat z informačních systémů do formátů, které mohou být zpracovány kancelářskými aplikacemi. Úkolem je navhrnout a vytvořit prototyp takového systému, využívajícího technologie ...
 • Sestavování fragmentů DNA 

  Paulenda, Ján
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...
 • Srovnání současných open source redakčních systémů 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním open source redakčních systémů. V úvodních kapitolách se nachází seznámení s redakčním systémem jako takovým a jsou uvedeny vybrané systémy - Drupal, Joomla! a WordPress. Ve všech je implementován ...
 • Synchronizace databází MySQL 

  Dluhoš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá synchronizací databází MySQL. Cílem této práce bylo seznámení se se synchronizací databází v širším kontextu, zvolit vhodné nástroje pro nasazení v praxi, tyto nástroje implementovat, zhodnotit ...
 • Systém pro on-line průzkumy s využitím Business Intelligence 

  Bouček, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu umožňujícího provádění průzkumů veřejného mínění s možností využití nástrojů pro podporu rozhodování. V první části budou představeny technologie pro podporu rozhodování. ...