Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybrané firmy. Ve své práci využiji analýzy zabývající se jak vnějším tak i vnitřním okolím firmy, oborovým prostředím a také zhodnocením situace ve firmě za poslední tři účetní období. ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Klimeš, Michal
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu společnosti Maxprogres, s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Volrábová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na komplexní posouzení stavu středně velké výrobní společnosti zabývající se textilní výrobou. Na základě získaných teoretických poznatků aplikuji analytické metody, které budou následně vyhodnoceny ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá komplexním posouzení společnosti XYZ s.r.o. v letech 2006 až 2010. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a představení společnosti. Ve druhé části jsou tyto poznatky využity ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Poláková, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace a na rozbor výkonnosti vybraného podniku. V diplomové práci jsou aplikovány metody finanční analýzy a pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty včetně identifikace ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šponerová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování celkové finanční analýzy společnosti Festa Servis spol. s r.o., zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků a jiných možností zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fišerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku fortell s.r.o. v letech 2008–2012 a identifikací slabých stran v této oblasti. Je zde provedena finanční a strategická analýza společnosti. Podnikové hodnoty ...
 • Kalkulace nákladů výkonu v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Trčálková, Eliška
  V podmínkách malé firmy je problematika kalkulací zaměřená na klasifikaci nákladů, strukturu nákladů v kalkulaci a kalkulační systém. Na základě nedostatků plynoucích z provedených rozborů jsou formulována konkrétní doporučení.
 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Válová, Věra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení metod oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku. Bakalářská práce zvlášť popisuje metody v účetnictví, v oblasti zdanění příjmů a porovnává vlivy, výhody a nevýhody ...
 • Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou 

  Štursová, Klára
  Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je zjistit potřeby obyvatel města Žďáru nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout nová řešení financování dle rozpočtových možností města. Dílčím ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plán. Teoretická část popisuje základní pojmy jako je podnikatelský plán, developerská činnost, brownfields. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzami daného ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Lerchová Jonasová, Zdeňka
  Ve své diplomové práci se zabývám reportingem. V teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, SLEPTE analýzu, Porterův model pěti sil – analýza konkurence, Kralickův ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Blažek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě SENAGRO a.s. V teoretické části vysvětluje pojem reporting a související teoretická východiska. V praktické části je popsán reporting společnosti. Cílem práce je ...