Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza odezvových veličin kostní tkáně při mechanickém zatěžování 

  Vosynek, Petr
  Dizertační práce shrnuje výsledky výpočtového a experimentálního modelování z oblasti biomechanicky. Analýzy jsou zaměřeny na vybrané veličiny, které doplňují, nebo mohou doplnit, stávající metody predikce zlomenin kostí. ...
 • Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. 

  Vašatová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. je identifikace rizik, jejich analýza a návrh opatření pro jejich snížení. První část práce obsahuje vymezení problémové situace a problému a zabývá ...
 • Analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů 

  Šikula, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. Na základě rešeršní studie navrhuje zcela nové členění ekonomických experimentů a následně také ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Holubář, Oldřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití snímání šíření pulzní vlny aortou v oblasti diagnostiky aneurysmatu břišní aorty (AAA). V první části byl popsán kardiovaskulární systém a jeho patologie v podobě ...
 • Analýza šíření trhlin v železničním kole za provozních podmínek 

  Navrátil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením směru šíření primární trhliny v kole kolejového vozidla za provozních podmínek. Cílem práce byla napjatostně#deformační analýza s využitím lomové mechaniky k posouzení chování primární ...
 • Aplikace teorie chaosu na Elliottovy vlny 

  Loukotková, Veronika
  Diplomová práce staví do konfrontace teorii chaosu a teorii Elliottových vln s cílem zjistit, zda mezi nimi v oblasti predikce nastane shoda, či nikoli. Takto formulovaný hlavní problém je možné považovat za originální, ...
 • Biomechanická studie fixátorů aplikovaných na tibii 

  Mrázek, Michal
  K léčbě komplikovaných zlomenin se používají externí fixátory, přičemž vlastnosti fixace mají zásadní vliv na kvalitu léčby. Tato práce se proto zabývá biomechanickou studií soustavy kosti (tibie) s aplikovanými tibiálními ...
 • Biomechanická studie lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu 

  Borák, Libor
  Předkládaná studie se zabývá mechanickými aspekty lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu, a to v okamžiku skusu. Práce je zaměřena především na určování deformačně-napěťových stavů kostní tkáně a jejich vyhodnocování, ...
 • Biomechanická studie obličejového skeletu 

  Valášek, Jiří
  Předložená práce je biomechanickou studií obličejového skeletu se zaměřením na fixaci dolní čelisti po odstranění nádorového onemocnění dolní čelisti. Cílem práce je provedení biomechanické studie obličejového skeletu s ...
 • Biomechanická studie ruky 

  Krpalek, David
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti zápěstí člověka a příslušné totální náhrady, umožňujícího navrácení pohyblivosti ruky přibližující se fyziologickému stavu po traumatických a degenerativních onemocnění. Léčení ...
 • Biomechanická studie zubních implantátů pro sníženou densitu kostní tkáně 

  Marcián, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti dentální implantologie, v níž se při zavádění dentálních implantátů vyskytuje řada problémů. Základním problémem při aplikaci implantátu je kvalita kostní tkáně, která podstatně ...
 • Deformačně napěťová analýza aortálních výdutí 

  Man, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně-napěťovou analýzu aortálních výdutí pomocí softwaru ANSYS. Využívá přitom modely založené na individuální geometrii AAA pěti pacientů získané rekonstrukcí z CT snímků. Do ...
 • Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti kyčelní endoprotetiky, konkrétně totální endoprotézou (TEP) s Burch-Schneiderovou (BS) dlahou, u které se v klinické praxi vyskytuje řada problémů. Zatížení kyčelního kloubu ...
 • Deformačně-napěťová analýza aneurysmatu břišní aorty 

  Ryšavý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou biomechaniky měkkých tkání, konkrétně se jedná o deformačně-napěťovou analýzu aneurysmatu abdominální aorty (AAA). V úvodu jsou stručně popsány možnosti výskytu aneurysmat se zaměřením ...
 • Deformačně-napěťová analýza páteřního segmentu 

  Pánis, Vladimír
  V predloženej práci je spracovaná deformačne-napäťová analýza chrbticového segmentu, konkrétne je sledovaný vplyv totálnej náhrady medzistavcovej platničky Maverick na celkové chovanie chrbticového segmentu a posúdenie ...
 • Deformačně-napěťová analýza povrchové náhrady kyčelního kloubu 

  Vosynek, Petr
  V současné době je aloplastika kyčelního kloubu zasažena mnoha inovačními prvky. Povrchová náhrada kyčelního kloubu zažívá značný rozmach. Používá se především pro ošetření mladých a aktivní lidí, u kterých se předpokládá ...
 • Deformačně-napěťová analýza spojení tepny s cévní protézou 

  Kudová, Šárka
  --------------------------------
 • Deformačně-napěťová analýza výdutí tepen 

  Mucha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu arteriální výdutě, zohledňujícího její reálnou geometrii a konstitutivní chování, a následným posouzením rizika ruptury na základě porovnání největšího hlavního ...
 • Historický přehled a současné trendy totálních endoprotéz kyčelních kloubů 

  Bukovský, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj endoprotézy kyčelního kloubu, používané endoprotézy v součastné praxi, přehled materiálů a rozbor zatížení v umělé kloubní jamce. Výpočet kloubní jamky bude modelován jako ...
 • Influence of Geometrical Parameters on Rupture Risk of Abdominal Aortic Aneurysm 

  Zemánek, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na problematiku výpočtového a experimentálního modelování deformačně napjatostních stavů měkkých tkání se zaměřením na riziko ruptury u výdutě břišní aorty (AAA). V první části (kap. 1) je stručně ...