Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí. 

  Zezula, Miroslav
  V dnešní době se chirurgové zajímají o vliv viskozity kostních cementů na jejich penetraci do kosti při úplné kostní náhradě. Penetrace cementu závisí na jeho viskozitě, času vsunutí protézy, době tvrdnutí, atd. Viskozita ...
 • Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu 

  Salajková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých ...
 • Deformační chování nano/mikro vyztuženého PMMA 

  Recman, Lukáš
  Práce sleduje vliv velikosti částic na elastický modul a deformační chování za mezí kluzu. Bylo pozorováno, že jak elastická oblast, tak oblast za mezí kluzu ukazuje silnou závislost chování na velikosti částic. Cílem této ...
 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • Effect of Composition on Adhesion Strength Between Particle Filled Composite and Fiber Reinforced Composite. 

  Trautmann, Radoslav
  Disertační práce se zabývala vlivem adheze mezi vláknovým (FRC) a částicovým (PFC) kompozitem a složením obou komponent na mechanické vlastnosti a způsob porušování modelových bi-materiálových kompozitních těles při statickém ...
 • The Effect of Network Solvation on the Viscoelastic Response of Polymer Hydrogels 

  Žídek, Jan; Kulovaná, Eva; Jančář, Josef (MDPI, 2017-08-19)
  The majority of investigations consider the deformation response of hydrogels, fully controlled by the deformation behavior of their polymer network, neglecting the contribution caused by the presence of water. Here, we ...
 • Funkční pěny s gradientem hustoty 

  Svatík, Juraj
  Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti ...
 • Funkční polymerní pěny 

  Hána, Tomáš
  Funkční polymerní pěny jsou slibnou oblastí výzkumu, která by mohla potencionálně produkovat pěny s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétním příkladem jsou pěny s funkčním gradientem porozity. Očekává se, že tyto pěny dosáhnou ...
 • Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells 

  Nečas, Alois; Proks, Pavel; Urbanová, Lucie; Srnec, Robert; Stehlík, Ladislav; Crha, Michal; Plánka, Ladislav; Dvořák, Milan; Amler, Evžen; Vojtová, Lucy; Jančář, Josef (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-04-06)
  At present, attention is focused on research into possibilities of healing large bone defects by the method of mini-invasive osteosynthesis, using implantation of biomaterials and mesenchymal stem cells (MSCs). This study ...
 • Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu 

  Kučera, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001)
 • Hybridní biopolymerní kompozity pro 3D tiskové aplikace 

  Menčík, Přemysl
  Předkládaná práce popisuje termické a mechanické chování změkčených bio-plastů a bio-kompozitů se zaměřením na použití v 3D tisku. Zkoumán byl vliv chemické struktury změkčovadla na bázi derivátů kyseliny citronové na ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Kinetika krystalizace v semikrystalických nanokompozitech 

  Fiore, Kateřina
  Růst krystalů zásadně ovlivňuje morfologii a tím také mechanické vlastnosti semikrystalických polymerů. Tato PhD práce přináší alternativní pohled na popis kinetiky krystalizace v polyolefinech plněných slabě interagujícími ...
 • Korozní odolnost součástek z polyamidu a polykarbonátu 

  Mikel, David
  V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo provedeno metodou kritické deformace ...
 • Magneticky uspořádané struktury v polymerních nanokompozitech a jejich vliv na mechanickou odezvu 

  Zbončák, Marek
  Magneticky řízené samo-uspořádávání v polymerních nanokompozitech je studováno v této dizertační práci. Strukturování polymerních nanokompozitů pomocí relativně slabých magnetických polí (B=0-50 mT) bylo prokázáno jako ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností 

  Vida, Mikuláš
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání změn mechanických a reologických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA, kde plnivem byly různé typy pyrogenní siliky (různý měrný povrch a výrobce). Bakalářská práce se v teoretické ...
 • Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace 

  Šedivý, Zbyněk
  Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto ...
 • Polymerní nanokompozity na bázi PMMA 

  Kostková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí ...
 • Polymerní nanokompozity pro interiérové části automobilů 

  Miškolci, Michal
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou odolnosti interiérových automobilových dílů proti otěru použitím nanokompozitů na bázi polykarbonátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše shrnující dosavadní ...