Now showing items 1-20 of 31

 • Identifikace retenčních objemů na území města Brna 

  Man, Radim
  Cílem diplomové práce je posoudit, jestli je možné v zájmovém území využít nově plánované příčné stavby jako hráze suché nádrže a navázat na ně další protipovodňové prvky. Dále potom navrhnout a nadimenzovat nátokové a ...
 • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

  Vaněk, Petr
  V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
 • Matematické modelování odlehčovacích komor na stokových sítích 

  Studnička, Tomáš
  Práce zaměřena využití třídimenzionálního matematického modelování pro simulaci proudění a separační účinnosti v odlehčovacích komorách s jednostranným bočním přepadem. V práci je provedena analýza vlivu modelu turbulence ...
 • Matematické modelování větrových vln 

  Bendová, Gabriela
  Práce se zabývá matematickým modelováním větrových vln na vodních nádržích a jejich účinků na různé typy svahů. V rámci práce je provedena rešerše, která se zabývá výpočtem výšky větrových vln v České republice a částečně ...
 • Modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

  Škrach, Mikuláš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním plánovaného bezpečnostního přelivu na vodním díle Letovice. Cílem této diplomové práce je ověření hydraulických výpočtů pomocí numerického modelování a ověření kapacity ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

  Kacálková, Eva
  Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí ve 3D 

  Kacálková, Eva
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 3D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží 

  Vaněk, Jakub
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží. Jedná se o prořešení kapacity a to čelního přelivu a přelivu typu „kachní zobák“. Jednotlivé čelní ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla 

  Holinka, Matouš
  Tato práce se zabývá řešením numerického modelování. Tedy problematikou spojenou s prouděním vody přes bezpečnostní přeliv na konkrétním vodním díle. Při numerickém modelování jde o modelování formy pohybu tekutiny, která ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu 

  Svoboda, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je řešení numerického modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Boskovice. V úvodu diplomové práce jsou obecně popsány a rozděleny základní přelivy podle jejich tvaru a typu. ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

  Křivohlávek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění vody. Numerický model byl vytvořen, aby simuloval proudění vody přes bezpečnostní přeliv vodního díla Letovice. Bezpečnostní přeliv je boční a je umístěn na ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vybraného vodního díla 

  Desatová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá matematickým modelovaním prúdenia vody cez bezpečnostný objekt. Vysvetľuje princíp matematického modelovania a jeho zákony. Taktiež uvádza matematické modely, ktoré numerické modelovanie využíva. ...
 • Numerické modelování přepadu vody přes přeliv 

  Šilhánková, Lenka
  Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním přelivu. Model byl ...
 • Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice 

  Hošková, Lucie
  Ochranné sypané hráze plní funkci zadržení vody během povodní. Jako každá stavba je spojena s určitým rizikem porušení. Protržením hráze vzniká povodňová vlna, která je nebezpečná pro území záhrází. Cílem práce je sepsat ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Hala, Mario
  Diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bartošovice III za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení řešení protipovodňové ochrany města Újezd u Brna 

  Lehotská, Lívia
  Cieľom bakalárskej práce je posúdiť protipovodňovú ochranu mesta Újezd u Brna a navrhnúť buď ohradenie toku Litava alebo naopak zvýšenie hrádzí a pod zástavbou mesta odľahčiť vodu z koryta do okolitej inundácie. Výpočet ...
 • Posouzení VD Ostrov nad Oslavou při povodních 

  Holinka, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá vodní nádrží Ostrov nad Oslavou a jejím posouzením s ohledem na průchod povodňové vlny. Vypracování probíhá podle požadavků TNV 75 2935. V prvních kapitolách se postupně věnujeme popisu a ...
 • Posouzení vodního díla Horní Dunajovice za povodní 

  Křivohlávek, Roman
  Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Horní Dunajovice při průchodu kontrolní povodňové vlny KPV1000. Řešení bylo provedeno na základě požadavků ČSN 75 2935. Výsledkem práce je zhodnocení ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...