Now showing items 1-16 of 16

 • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

  Vaněk, Petr
  V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
 • Matematické modelování odlehčovacích komor na stokových sítích 

  Studnička, Tomáš
  Práce zaměřena využití třídimenzionálního matematického modelování pro simulaci proudění a separační účinnosti v odlehčovacích komorách s jednostranným bočním přepadem. V práci je provedena analýza vlivu modelu turbulence ...
 • Modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

  Škrach, Mikuláš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním plánovaného bezpečnostního přelivu na vodním díle Letovice. Cílem této diplomové práce je ověření hydraulických výpočtů pomocí numerického modelování a ověření kapacity ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

  Kacálková, Eva
  Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí ve 3D 

  Kacálková, Eva
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 3D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží 

  Vaněk, Jakub
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží. Jedná se o prořešení kapacity a to čelního přelivu a přelivu typu „kachní zobák“. Jednotlivé čelní ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla 

  Holinka, Matouš
  Tato práce se zabývá řešením numerického modelování. Tedy problematikou spojenou s prouděním vody přes bezpečnostní přeliv na konkrétním vodním díle. Při numerickém modelování jde o modelování formy pohybu tekutiny, která ...
 • Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice 

  Hošková, Lucie
  Ochranné sypané hráze plní funkci zadržení vody během povodní. Jako každá stavba je spojena s určitým rizikem porušení. Protržením hráze vzniká povodňová vlna, která je nebezpečná pro území záhrází. Cílem práce je sepsat ...
 • Posouzení vodního díla Horní Dunajovice za povodní 

  Křivohlávek, Roman
  Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Horní Dunajovice při průchodu kontrolní povodňové vlny KPV1000. Řešení bylo provedeno na základě požadavků ČSN 75 2935. Výsledkem práce je zhodnocení ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Posouzení vodního díla Šišma za povodní 

  Škrach, Mikuláš
  Cílem bakalářské práce je posouzení vodní nádrže Šišma na převedení kontrolní povodňové vlny. Zpracování je v souladu s ČSN 75 2935. Výsledkem posudku je zhodnocení stávajícího stavu tělese hráze a funkčních objektů na ...
 • Posouzení vodního díla Těšetice za povodní 

  Vaněk, Petr
  V rámci této diplomové práce je provedeno zhodnocení stávajícího stavu VD Těšetice při převedení KPV s parametry Q1000. Na základě výsledku posouzení navrhnout nápravná opatření na zabezpečení vodního díla za povodní. ...
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže Pod kravínem 

  Lehotská, Lívia
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci malé vodní nádrže ve spolupráci s projekční firmou VZD Invest s. r. o. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – malé vodní nádrže. Druhá část zahrnuje obecnou ...
 • Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v lokalitě u Vyškova na Moravě 

  Richter, Štěpán
  Předmětem práce je návrh malých vodních nádrží u Vyškova na Moravě. Hráze navržených nádrží jsou sypané, zemní a homogenní a každá je opatřena spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. V nádrži ležící na přítoku řeky Drnůvky ...
 • Studie převedení extrémních povodní bezpečnostními přelivy VD Nové Mlýny 

  Slavětínský, Radek
  Tato práce se zabývá posouzením bezpečnosti vodního díla Nové Mlýny při převádění extrémních povodních bezpečnostními přelivy vodního díla. Byla posouzena kapacita stávajícího bezpečnostního přelivu a vodohospodářským ...