Now showing items 1-14 of 14

 • Bezdotykové měření teploty 

  Lata, Miroslav
  Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním pojmům a definicím nutné pro uvedení do ...
 • Generování matematických příkladů pro střední a základní školy 

  Janečka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá generováním písemných testů z matematiky pro střední a základní školy. Ke generování je využita efektivita genetického algoritmu. V práci jsou implementovány dva typy příkladů: lineární rovnice ...
 • Korekce a kompenzace při měření teplot 

  Zábranský, Jaroslav
  Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření ...
 • Měření stability kmitočtu funkčních generátorů 

  Šmídek, Miroslav
  Tato práce pojednává o problematice nejistot měření a vyhodnocování krátkodobé kmitočtové stabilitě funkčních generátorů Tesla BM 492, Newtronics 200 MSP a Agilent 33120A. Parametry krátkodobé kmitočtové stability jsou ...
 • Měření střední radiační teploty 

  Truksa, Lukáš
  Závěrečná práce je zaměřena na parametry prostředí, především na střední radiační teplotu, která představuje parametr s dobrou vypovídající schopností. V bakalářské práci se seznámíme se způsoby měření střední radiační ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Model průtokoměru s clonou 

  Dvořáček, Tomáš
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé ...
 • Návrh a konstrukce podvozku vlastního robota 

  Janečka, Jan
  Diplomová práce se zabývá studií robotických podvozků a jejich vlastnostmi. V práci je dále kapitola zabývající se vybranými druhy senzorů. Pro tyto senzory je zjednodušeně naznačen jejich princip. Dále je zde popsán návrh ...
 • Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel 

  Macháčková, Petra
  Práce se zabývá návrhem měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel. Rozebírá různé varianty teplotních čidel a jejich umístění v měřícím okruhu. Dále obsahuje ukázkový software pro řízení a zpracování naměřených dat na ...
 • Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí 

  Janečka, Jan
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu prostředí v uzavřených místnostech, ve kterých se nachází člověk. Docílení tepelné pohody souvisí s tepelnou bilancí lidského těla. Člověk při své práci produkuje teplo, ...
 • Programové vybavení pro počítačovou podporu měření 

  Krontorád, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá programovým vybavením, které umožní počítačovou podporu měření. Řeší softwarovou podporu měření jako jednu z variant automatizace měření a zpracování dat a informací. Podrobněji analyzuje vybrané ...
 • Přesnost bezdotykového měření teploty 

  Horák, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na vliv správného nastavení parametru emisivity, který je závislý na teplotě, vlnové délce a dalších vlivech okolního prostředí. Pro zkoumání parametru byl pořízen infračervený (IR) bezdotykový ...
 • Přesnost nepřímých měření 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.
 • Řízení regulovaných soustav vyšších řádů 

  Zvara, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušováním přenosů proporcionálních a integračních nekmitavých regulovaných soustav vyšších řádů. Je provedeno zjednodušení různými způsoby a navrženy parametrů regulátorů. Pro seřízení ...