Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní 

  Loutocký, Petr
  Tato diplomová práce je věnována technologiím drážkování vodící části vývrtu hlavní palných a plynových zbraní. Ve spolupráci s firmou Winston Production, s.r.o. dále vstupuje do problematiky provozu zvoleného výrobního ...
 • Analýza možností kontroly povrchu válce vstřikovacího lisu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Bowyer, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod měření a značení textury povrchu. Zabývá se porovnáním metod plošné a profilové metody a jejich výhodami pro využití v praxi. Pomocí dat z kontaktního profilometru a koherenčního ...
 • Analýza postupu posouzení shody těla převodníku kroutícího momentu se specifikací 

  John, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou postupu posuzování shody těla převodníku krouticího momentu se specifikací. Jednotlivými cíli bylo analyzovat specifikaci dílu, stávající postup posuzování jeho shody s touto specifikací ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Špačková, Magda
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...
 • Hodnocení kvality bicího mechanismu kulobrokové kozlice 

  Šulková, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality bicieho mechanizmu pre guľovú hlaveň guľobrokovej kozlice Brno Combo. Obsahuje návrh kritérií na hodnotenie kvality bicích mechanizmov. Ďalej sa sústredí na využitie merania ...
 • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

  Chabiniok, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
 • Hodnocení kvality nerezového vlnovce 

  Vychopeň, Petr
  Nerezové vlnovce jsou používány v celé řadě aplikací, převážně v automobilovém průmyslu, rozvodech různých médií, ve ventilacích apod. Diplomová práce je v první části zaměřena na definování kvality vlnovce, zdůraznění ...
 • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

  Pecl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Hodnocení kvality ventilu termostatu 

  Kropáč, Ondřej
  Automobilový termostat v dnešní době výrazně přispívá k možnosti snížit produkované emise výfukových plynů. Srdcem novodobého termostatu je sestava kulového ventilu, kterou se také zabývá tato diplomová práce. Nejprve je ...
 • Hodnocení kvality vývrtu brokové hlavně 

  Vespalec, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality vývrtu brokových hlavní. Původním způsobem je definována kvalita brokové hlavně a kvalita jejího vývrtu. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy pro hodnocení parametrů ...
 • Hodnocení struktury povrchu bezkontaktní metodou 

  Konečný, Jan
  Struktura povrchu je definována parametry z profilu základního, profilu drsnosti a profilu vlnitosti. V praxi se používá mnoho různých typů profiloměrů. Základním požadakem je kompatibilita jednotlivých výsledků. Úkolem ...
 • Hodnocení textury povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Úkolem práce bylo zpracovat přehled metod měření textury povrchu, provést analýzu měření získaných kontaktními přístroji a bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a formulovat z nich doporučení pro praxi. Na základě ...
 • Kalibrace koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI 

  Varava, Anastasia
  Tato diplomová práce se zabývá kalibrací koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI Lite. V práci byly rozebrány základní pojmy z oblasti hodnocení textury povrchu a také popsány parametry profilové a plošné ...
 • Kalibrace optických souřadnicových měřicích strojů GOM ATOS 

  Košťák, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje základní rozdělení 3D metod používaných pro rekonstrukci měřených objektů a druhy vzorů strukturovaného světla využívané pro 3D triangulaci. Dále se věnuje popisu konstrukce a funkcím přístrojů GOM ...
 • Kalibrace skleněných měřítek 

  Jelínek, Vít
  Tato diplomová práce řeší návrh efektivnější a časově úspornější metody kalibrace skleněných pravítek s praktickým využitím v Českém metrologickém institutu Oblastního inspektorátu Brno. Požadovaného zefektivnění kalibrace ...
 • Měření drsnosti pomocí kruhoměru 

  Šrůt, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí ...
 • Měření parametrů textury povrchu výrobků kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Diplomová práce obsahuje přehled profilové metody hodnocení textury povrchu dle norem ISO GPS i automobilních norem VDA a přehled plošné metody dle série norem ISO 25178 včetně návrhu vylepšení české terminologie. Na základě ...
 • Měření středního průměru závitu na délkoměru SIP v ČMI Brno 

  Malásek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kontroly vnějších a vnitřních závitů. Cílem je seznámit a přiblížit čtenáři problematiku daného tématu. Dalším bodem je vylepšit a zjednodušit průběh provádění kontroly závitových ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...