Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků 

  Janošťák, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl ...
 • Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Dufka, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Integrace zařízení energetického využití odpadů do sítě centrálního zásobování teplem s existující teplárnou 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je věnována shrnutí současného stavu odpadového hospodářství a představení možností pro rozšíření strategie energetického využívání odpadu. Práce je dělena na 4~hlavní části, z nichž každá popisuje část této ...
 • Modely toků v síti pro odpadové hospodářství 

  Janošťák, František
  Diplomová práce je věnována výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě, kde je již provozováno stávající energetické zařízení - teplárna. Cílem je vytvořit matematický model, a ten následně aplikovat ...
 • Odhad složení komunálních odpadů z pohledu obalů 

  Doležalová, Adéla
  Předložená diplomová práce se zabývá odhadem zastoupení materiálově využitelných složek v komunálních odpadech se zaměřením na obaly. Odhad je proveden na základě analýzy finančního vydání za jednotlivé produkty s pomocí ...
 • Produkce materiálově využitelných odpadů 

  Odstrčil, Marek
  Hlavní cíl této práce je pochopit současný systém zpracování komunálních odpadů v rámci odpadového hospodářství České republiky. Součástí je i vymodelování tohoto systému pro všechny obce s rozšířenou působností a vyhodnocení ...
 • Síťová simplexová metoda 

  Khýr, Lukáš
  Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...
 • Význam dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je zaměřena na identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují využitelnost tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu. V rámci práce byla provedena rešeršní studie na téma odpadového hospodářství, energetického ...