Now showing items 1-20 of 34

 • 3D modelování technologické jednotky 

  Plch, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá technickým návrhom miešacieho reaktora, ktorý by mal byť súčasťou polo prevádzkovej linky s aplikovanou technológiou CMD. CMD technológia je určená na zníženie množstva dioxínov v popolčeku. ...
 • Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu 

  Ryšková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá absorpcí amoniaku při havárii chladícího zařízení na zimním stadionu. Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na způsob chlazení ledové plochy na zimních stadionech. ...
 • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

  Jecha, David
  Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
 • Analýza spalin při spalování agropelet v automatických kotlích pro domácnost 

  Minář, Marek
  Cílem této bakalářská práce je analýza spalin při spalování agropelet v automatických kotlích pro domácnost. Důraz je kladen na popis biomasy jako paliva, způsoby využití biomasy k energetickým účelům, úpravu biomasy, ...
 • Bioplynové technologie 

  Martanová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vzniku a výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. V úvodní části jsou zpracována fakta o bioplynu, principu vzniku bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...
 • Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels 

  Lisý, Martin; Lisá, Hana; Jecha, David; Baláš, Marek; Križan, Peter (MDPI, 2020-03-19)
  Biomass is one of the most promising renewable energy sources because it enables energy accumulation and controlled production. With this, however, the demand for biofuels grows and thus there is an effort to expand their ...
 • Desintegrace flotačně zahuštěného kalu 

  Veverka, Jakub
  Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání vlivu desintegrace čistírenského kalu na produkci bioplynu při procesu anaerobní fermentace. V úvodní teoretické části seznamuje s problematikou a jednotlivými metodami ...
 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Informační podpora podnikatelského záměru sklářské firmy 

  Bělavová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vypracování informační podpory pro rozvoj podnikatelského záměru. Použitými nástroji pro uskutečnění záměru jsou teoretická východiska, analýza současného stavu a návrh informačního systému pro ...
 • Integrovaná technologie pro zpracování nevyužitelného plastového odpadu a kalů z ČOV 

  Kadlecová, Petra
  Dosavadní způsoby nakládání s čistírenskými kaly i materiálově nevyužitelným plastovým odpadem se ukazují z dlouhodobého hlediska jako nevyhovující. Ukládání výhřevných odpa-dů na skládky bude brzy omezeno a hrozící riziko ...
 • Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech 

  Osička, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je katalytická oxidace, která patří mezi moderní technologie pro odstraňování emisí VOC a CO z odpadních vzdušin. V úvodu této práce jsou definovány základní pojmy. Poté jsou shrnuty ...
 • Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách 

  Stach, Vítězslav
  Tato práce se zabývá měřením vybraných složek ve spalinách, které vznikají při spalování odpadu. Uvádí předepsané horní limity a českou i evropskou legislativu, která reguluje a upravuje provoz spaloven odpadu. Práce se ...
 • Návrh fermentoru pro domácnost 

  Švec, Jan
  Cílem práce je návrh fermentační jednotky speciálně uzpůsobené pro provoz v domácnostech. Jednotka zpracovává kuchyňský a zahradní biologicky rozložitelný odpad, při požadavcích na co nejnižší pořizovací i provozní náklady ...
 • Návrh filtrační jednotky pro čištění odpadního plynu 

  Volánka, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh filtrační jednotky a na tuhé znečišťující látky neboli TZL, které mají stále významný podíl na znečišťování ovzduší. V první kapitole jsou popsané základní vlastnosti těchto látek ...
 • Optimalizace peletového kotle pro spalování agropelet 

  Kurečková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá optimalizací peletového kotle na spalování agropelet. Na českém trhu jsou k dispozici převážně kotle určené pro spalování dřevních pelet. Kotle specialně upravené na spalování agropelet jsou velmi ...
 • Problematika síry a křemíku v bioplynu 

  Holub, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis složení bioplynu (BP) a v něm obsažených nežádoucích složek, mezi než patří především sloučeniny síry a křemíku. V úvodní kapitole je uvedena definice bioplynu, princip jeho ...
 • Redukce NOx obsažených ve spalinách 

  Janík, Prokop
  Výzkum v oblasti snižování NOX významně vzrostl v posledních dvou desetiletích. Obecným trendem bylo vyvinout nové katalyzátory s cílem splnit ekologické předpisy. Diplomová práce se zabývá čištěním odpadních plynů ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na katalyzátorech při nestandardních podmínkách 

  Minář, Marek
  Cílem této diplomové práce je snižování oxidů dusíku z proudu spalin na katalyzátorech při nestandardních podmínkách. Důraz je kladen na popis vybraných znečišťujících látek ve spalinách (zejména oxidů dusíku), legislativních ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních filtračních materiálech 

  Sirový, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování obsahu oxidů dusíku (NOx) které jsou součástí emisních plynů spalovacích zařízení. Důraz je kladen na snižování NOx pomocí selektivní katalytické redukce (SCR) ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...