Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh zařízení pro termomechanickou předúpravu BRO 

  Kolařík, Ivo
  Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu zařízení pro termomechanickou předúpravu biologicky rozložitelných odpadů. Důležitým aspektem při návrhu je zohlednění platné legislativy určující ...
 • Redukce emisí NOx využitím keramického filtru 

  Rubišar, Václav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i ...
 • Redukce NOx obsažených ve spalinách 

  Janík, Prokop
  Výzkum v oblasti snižování NOX významně vzrostl v posledních dvou desetiletích. Obecným trendem bylo vyvinout nové katalyzátory s cílem splnit ekologické předpisy. Diplomová práce se zabývá čištěním odpadních plynů ...
 • Redukce NOx ve spalinách 

  Rumánek, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na čištění odpadních plynů prostřednictvím látkového rukávce nebo keramické svíčky, kde nanesený ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních filtračních materiálech 

  Sirový, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování obsahu oxidů dusíku (NOx) které jsou součástí emisních plynů spalovacích zařízení. Důraz je kladen na snižování NOx pomocí selektivní katalytické redukce (SCR) ...
 • Vyhodnocování výsledků z měření a emisní limity 

  Čech, Martin
  Hlavní náplní této práce je shrnutí a vysvětlení základních metod, které mohou být využity při vyhodnocování výsledků z měření škodlivin ve spalinách. Metoda, která by měla být nejvhodnější pro naše data, bude následně ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...
 • Využití bioplynu 

  Trnka, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití bioplynu. Popisuje bioplyn od jeho vzniku, přes technologie pro produkci a jeho následné využití. Následně obecně popisuje bioplynové stanice, aby poté mohlo dojít k ...
 • Zneškodňování spalin znečištěných NOx II 

  Jedlička, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor ...