Now showing items 1-20 of 67

 • Algoritmus automatického výběru vhodného typu zařízení z databáze výměníků tepla 

  Havlů, Michal
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výběrového algoritmu databáze výměníků tepla určených pro výběr vhodného typu výměníku pro danou aplikaci a sestavením tabulek priorit popisujících vhodnost jejich použití. Daná databáze ...
 • Analysis of Fired Equipment within the Framework of Low-Cost Modelling Systems 

  Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI AG, 2019-02-07)
  Fired equipment suffers from local overloading and fouling of heat transfer surfaces, products are not of the required quality, and operating costs are increased due to the high pressure drop of process fluids. Such ...
 • Analýza potíží výměníku tepla 

  Bartošek, Nikola
  Práce je zaměřena na výpočtovou analýzu konkrétního trubkového výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek uspořádaných za sebou, u nějž se vyskytují významné provozní potíže. Na základě výsledků distribuce pracovních ...
 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla 

  Sýs, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich ...
 • Analýza vlivu procesu ochlazování na kvalitu proteického gelu 

  Semotam, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o možnostech řízení procesu ochlazování pro redukování ztráty materiálu z proteinového gelu a hledá možnosti řízení textury konečného stavu proteinového gelu vlivem ochlazovacího procesu. Tato ...
 • Analýza výměníku tepla 

  Nosek, Miroslav
  Diplomová práca je zameraná na analýzu možného mechanizmu poškodzovania U-trubiek trubkového výmenníka tepla, umiestneného v rámci jednotky na zneškodňovanie plynných odpadov z chemickej výroby. V prvej fáze analýzy, ktorá ...
 • Aplikace moderních metod syntézy sítě výměny tepla 

  Kunc, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá problematikou syntézy sítě výměny tepla a srovnává současné metody, s důrazem na Pinch Design Method a deterministickou metodu. Pomocí softwaru Maple je vytvořen program pro návrh sítě výměny tepla ...
 • Aplikace procesního systémového inženýrství 

  Hrncsjarová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s moderními technikami a postupy procesního systémového inženýrství pro identifikaci úspor energie. Procesní systémové inženýrství je v tomto případě aplikováno na problematiku sítí ...
 • Aplikace VBA (Visual Basic for Application) a Maple na problémy procesního inženýrství 

  Farkač, Daniel
  Úkolem diplomové práce Aplikace Visual Basicu a Maple na problémy procesního inženýrství je ukázat možnosti použití těchto programovacích jazyků pro různé inženýrské úlohy. Zejména programovací jazyk Visual Basic for ...
 • Aspekty modelování trubkových výměníků tepla s využitím dostupných softwarových nástrojů 

  Ondriašová, Patricie
  Předložená diplomová práce se zabývá aspekty modelování výměníků tepla se svazkem trubek v plášti pomocí dostupných softwarových nástrojů. V úvodní teoretické části práce je popsáno rozdělení a typy výměníků, včetně ...
 • CIP sanitační stanice - studený blok pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v první části zabývá teorií sanitace, zvláště různými vlivy ovlivňujícími její výsledek, a popisem čištění pomocí sanitačních stanic. Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh CIP sanitační stanice, ...
 • CIP sanitační stanice a její integrace do studeného bloku pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem procesů výroby piva ve studeném bloku, popisem sanitací a teorií CIP sanitační stanice. Praktická část je zaměřena na konkrétní návrh CIP sanitační stanice, výběr vhodného ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Efektivní využití odpadního tepla pomocí intenzifikace tepelného zařízení 

  Cejpek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití odpadního tepla. V teoretické části jsou rozebrány možné zdroje odpadního tepla, jeho členění a využití a dále jsou zde popsány standardní zařízení na jeho využití, ...
 • Indirect Convective Solar Drying Process of Pineapples as Part of Circular Economy Strategy 

  Azouma, Yaovi Ouézou; Drigalski, Lynn; Jegla, Zdeněk; Reppich, Marcus; Turek, Vojtěch; Weiß, Maximilian (MDPI AG, 2019-07-24)
  This study investigates the industrial-scale application of a simple convective solar drying process of pineapples as part of a circular economy strategy for developing countries. A renewable energy concept is presented, ...
 • Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ 

  Petrasová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá konstrukčními úpravami zkoumané průmyslové jednotky „waste-to-energy“ a možným nasazením moderních integrovaných zařízení namísto stávajících aparátů, které by snížily ekonomické nároky a vylepšily ...
 • Koncepce termického zpracování odpadů z komunální sféry 

  Frýba, Lukáš
  V poslední době reaguje legislativa Evropské unie a posléze i jednotlivých členských států na nové poznatky ohledně složení a obsahu škodlivých látek v kalu z komunálních čistíren odpadních vod. To má za následek zavádění ...
 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Kontrolní tepelný výpočet teplovodního žárotrubného kotle 

  Polášek, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem teplovodního žárotrubného kotle. V první části práce je provedeno základní rozdělení a popis jednotlivých typů průmyslově využívaných kotlů. Následně je představen výpočtový ...