Now showing items 1-20 of 41

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Akvizice MRI obrazových sekvencí pro preklinické perfusní zobrazování 

  Krátká, Lucie
  Úkolem diplomové práce je prostudovat akviziční metody pro perfusní zobrazování zaloţené na dynamickém MR zobrazování s T1 kontrastem. Jsou zde popsány metody měření relaxačního času T1 a moţnosti hodnocení výsledků. Dále ...
 • Akviziční kontrast při projekčním a projekčně-rekonstrukčním zobrazení 

  Zubal, Lukáš
  Výsledkem práce je počítačový program, který nejprve simuluje projekční a projekčně-rekonstrukční zobrazení ve voxelovém prostoru, poté uživateli osvětlí pojem akviziční kontrast v obrazech projekčního a projekčně ...
 • Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat 

  Galanová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne ...
 • Aplikace matematických metod detekce objektů v ultrazvukovém B-obraze 

  Ruttner, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v ultrazvukovém B-obraze. Nejdříve se seznámíme s teorií vzniku a fungováním ultrazvukového přístroje. Popíšeme si různé druhy zobrazení ultrazvuku a jeho využití v medicíně. Dále se ...
 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Automatický výběr arteriální vstupní funkce pro metodu DCE-MRI 

  Šenkeřík, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na automatickou detekci arteriálních pixelů při metodě DCE-MRI. První část práce se zabývá literární rešerší dané problematiky. V druhé části jsou představeny 4 algoritmy pro detekci arteriálních pixelů.
 • Biometrie otisku prstu 

  Kubica, Roman
  Úvodní část práce je zaměřena na seznámení s principy biometrických metod zpracování otisku prstu. Obsahuje klasifikaci a popis jednotlivých typů analýz otisku prstu rozdělených dle algoritmu porovnávání identifikovaného ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Baše, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Schelle, Igor
  Semestrální práce pojednává o ultrazvukových měřeních. Popisuje použitá zařízení a princip měření s ultrazvukovými kontrastními látkami. Součástí práce je měřící program.
 • Formáty obrazových dat 

  Wolanský, David
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou grafického formátu GIF. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje důkladný rozbor interní strukturu souboru, tj. popis jednotlivých typů bloků, ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

  Kubica, Roman
  Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením difusního koeficientu dialyzační membrány. V první části se zabývá možnostmi modelování membrán. Jsou zde popsány základní modely, jež nám umožňují za pomoci matematického aparátu stanovit ...
 • Měření průtoku pomocí diluční metody 

  Pokorný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení programu v prostředí LabVIEW, který by dokázal měřit data pH sondou Vernier připojenou přes rozhraní LabPro, a dále tato naměřená data dokázal proložit fyzikálním modelem diluční ...
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku 

  Pouč, Petr
  Práce se zabývá metodami měření rychlosti šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvuku byla zjištěna na základě detekce doby letu ultrazvuku od vysílače k přijímači. Byly vyvinuty tři metody pro určení rychlosti šíření ...
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku průzvučnou tomografií 

  Pop, Tomáš
  Práce se zabývá rekonstrukcí obrazů pomocí měření rychlosti šíření ultrazvuku a navazuje na projekt ultrazvukové průzvučné tomografie ve spolupráci s výzkumným centrem Forschungszentrum Karlsruhe (Německo). Byla zpracovávána ...
 • Měření útlumu ultrazvukového vlnění 

  Feller, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby měření útlumu ultrazvuku. V rámci práce jsou navrženy a proměřeny různé metody měření útlumu. Jako referenční látka pro toto měření je použit ricinový olej. Pro měření jsou využity ...