Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza tepelných vlastností integrovaných obvodů na systémové úrovni 

  Vaněk, Martin
  Hlavním cílem této práce je shrnout základní poznatky o tématech spojených s teplem, se zaměřením na aplikace v elektrotechnice, a provést měření tepelného odporu pouzder integrovaných obvodů. První část je praktická a ...
 • Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu 

  Šváb, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou činnosti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) a detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku mikroskopu. V práci se zaměřím na porovnání ...
 • Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

  Černoch, Pavel
  Disertační práce se zabývá detekcí signálů ionizačním detektorem v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu a využitím tohoto detektoru pro získání požadované informace v obraze vzorku. Hlavní pozornost je ...
 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Elektromagnetický pulzní urychlovač projektilů 

  Žamberský, Jan
  Tato práce se zabývá použitím magnetického pole k urychlení projektilů v zařízení zvaném coilgun. Je složena ze dvou částí, z nichž první je teoretická diskuze o magnetismu a jeho využití, druhá část je o vlastním coilgunu, ...
 • Hodnocení struktur spojů pájek s deskami plošných spojů 

  Jakubec, Jiří
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá základními principy rastrovacího elektronového mikroskopu a environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Součástí práce je popis signálů vzniklých po dopadu elektronů ...
 • Ionizační detektor pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Melechovský, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Na začátek je stručně popsána stavba přístroje. Důležitá část práce je věnována interakcím elektronů se vzorkem a signálům vystupujícím ze ...
 • Ionizační detektor pro EREM 

  Černoch, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem vkládané mřížky mezi vzorek a ionizační detektor v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Při změnách tlaku, napětí na mřížce při různých vzdálenostech vzorek detektor a ...
 • Ionizační detektor pro ESEM 

  Pokluda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů, včetně popisu základních fyzikálních mechanismů. Popisuje návrh a realizaci elektrodového systému ionizačního detektoru ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí ionizačního detektoru ve VP SEM 

  Goroš, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zkoumání látek elektronovým paprskem. Zaměřuje se na zkoumání látek pomocí metody environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM) a popisuje její zákonitosti. Přednosti ESEM ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve VP SEM 

  Koudela, Oldřich
  První část této práce je teoretické pojednání o základech rastrovací elektronové mikroskopie, složení a funkci elektronového mikroskopu, jeho speciálním případu rastrovacím elektronovém mikroskopu pro vyšší tlak (VP SEM), ...
 • Metoda napěťového kontrastu při detekci sekundárních elektronů scintilačním detektorem ve VP SEM 

  Jabůrek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronového rastrovacího mikroskopu pracujícího při vyšším tlaku v komoře vzorku. Hlavním cílem práce bylo sledování napěťového kontrastu na přechodu PN výkonového transistoru ...
 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Metoda napěťového kontrastu v ESEM 

  Buchta, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou napěťového kontrastu v ESEM. Cílem práce bylo experimentálně ověřit vliv použitých detektorů v závislosti na podmínkách v komoře vzorku na velikost napěťového kontrastu. Podmínkami v ...
 • Metodika stanovení velikosti detekovaného signálu v EREM 

  Potoma, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a detekcí signálních elektronů pomocí ionizačního detektoru.Hlavní náplní této práce je porovnání osciloskopické metody ...
 • Návrh nové výroby polotovarů pro termobloky plynových kotlů 

  Lahký, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řízení výroby polotovarů pro termobloky pro plynové kotle. V práci je popsáno plánování výroby a návrh systému pro sledování materiálového toku.
 • Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě 

  Reboková, Lenka
  Logistika, neboli proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa jejich spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků, ...
 • Pozorování izolantů v ESEM 

  Matějka, Milan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...
 • Scintilační a ionizační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Novák, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a používanými detektory sekundárních elektronů. Základním zaměřením práce je objasnění funkce používaných detektorů ...
 • Scintilační detektor SE pro EREM 

  Tihlaříková, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM). Využití této metody umožňuje sledování nevodivých a vlhkých vzorků bez potřeby speciálních úprav vysoušením a pokovováním. Princip ...