Now showing items 1-16 of 16

 • CFD modelování hoření tuhých paliv na roštu 

  Juřena, Tomáš
  Práce je zaměřena na vytvoření numerického modelu 1D experimentálního reaktoru pro spalování tuhých paliv. Metodou konečných objemů je provedena diskretizace řídících rovnic a takto formulovaná úloha je implementována do ...
 • CFD modelování mísení kapalin v potrubí 

  Pavlíček, David
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování mísení kapalin v potrubí především pak statickými mísiči. Hlavním cílem je provést analýzu několika vybraných statických mísičů v konkrétní průmyslové aplikaci, a to dávkování ...
 • CFD modelování toku partikulárních látek v rotační peci 

  Slowik, Roman
  Tato práce se zabývá modelováním toku partikulárních látek v rotačních pecích. K tomuto účelu bylo použito kombinovaného výpočtu CFD a metody diskrétních prvků (DEM). S použitím dostupného výpočtového softwaru (Ansys Fluent) ...
 • Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu 

  Bialožyt, Michal
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální ...
 • Modelování procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je matematické modelovanie procesu spaľovania, pri ktorom má spaľovací vzduch obsah kyslíka viac ako 21%, v anglickej terminológii označovaného ako „oxygen-enhanced combustion“(OEC) a jeho ...
 • Modelování vodního zástřikového systému parního ventilu 

  Polášek, Radek
  Obsahem práce je vytvoření modelu pro analýzu parního ventilu, jehož funkcí je ochlazování proudící páry pomocí zástřikového systému. Nejprve je s využitím CFD analýzy provedena simulace proudění s přenosem tepla. Výstupy ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • Pokročilé výpočtové metody spalování tuhých paliv 

  Strouhal, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvořit na základě dostupných teoretických poznatků model termické přeměny tuhého paliva. Toho je dosaženo za pomoci standartních nástrojů obsažených v softwaru ANSYS Fluent v kombinaci s uživatelsky ...
 • Proudění vody obtokovou větví napájecího ventilu 

  Waloszek, Jan
  Proudění tekutiny je významnou součástí mnoha zařízení procesního průmyslu a je proto nutné je optimalizovat z hlediska hydraulických odporů. V této práci je řešeno proudění dvěma typy kolen, použitých v obtokové větvi ...
 • Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního hořáku 

  Zifčáková, Barbora
  Mezi základní komponenty nízkoemisních hořáků patří palivové trysky, jejichž funkcí je distribuce paliva do spalovací komory. Jedním z ukazatelů kvality trysky je tzv. rychlostní součinitel, který vyjadřuje, s jakou účinností ...
 • Studie nakládání s kosmickým odpadem 

  Baumann, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na popis okolností vedoucích ke vzniku kosmického odpadu. Popisuje jeho základní charakteristiky. Uvádí aktuální počet odpadu v kosmickém prostoru a vyhodnocuje další nárůst počtu objektů v ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Termické zpracování odpadů II: zařízení pro čištění spalin 

  Albrecht, Jan
  Popis metody termického zpracování odpadů je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je kladen na zařízení a metody čištění odpadních plynů vzniklých v procesu termické destrukce. Vzhledem k tomu, že účinnost čištění spalin ...
 • Výpočtová analýza proudění v bubnové sušičce prádla 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model radiální průmyslové bubnové sušičky prádla, provést výpočet a identifikovat množství vzduchu, které proteče dovnitř samotného bubnu. Výpočet je prováděn pomocí výpočetní dynamiky ...