Now showing items 1-17 of 17

 • Evaluation of groundwater contamination in former military airport area 

  Petrula, Lubomír; Říha, Jaromír; Julínek, Tomáš (Croatian Association of Civil Engineers, 2018-05-10)
  The analysis of groundwater contamination at the former military airport, due to fuel tanks leakage and other accidental spills, mainly involving polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), is presented in the paper. It was ...
 • Hodnocení spolehlivosti vybraných prvků PPO 

  Němec, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce bylo kvalitativní hodnocení spolehlivosti vybraných prvků protipovodňových opatření, zkráceně PPO. Cílem práce bylo navrhnout postup hodnocení PPO a navržený postup poté uplatnit na konkrétní ...
 • Hodnocení změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí na řece Dyji. Součástí práce je také porovnání výsledků v programech HEC-RAS 4.0 a InfoWorks ICM 2.5.
 • Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic 

  Brázdová, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Trněný, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevné jezové konstrukce Kamenný mlýn na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného ...
 • Návrh profilu pro zachycení povodňového pláví na řece Bečvě 

  Lokajová, Hana
  Práce se zabývá teoretickým popisem matematického modelování a otázkami sestavení matematického modelu proudění vody v otevřených korytech. Modelové řešení hodnotí možnosti návrhu záchytného profilu pláví Řeší simulaci ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
 • Posouzení kapacity malého vodního toku 

  Kammermayer, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavu opevnění toku Kuřimka v km 5,046 až 6,261, nacházejícího se v obci Moravské Knínice a určením stávající kapacity toku, pomocí programu HEC-RAS. Byl proveden návrh na ...
 • Posouzení stavu koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné 

  Bajza, Ondřej
  Posouzení stavu koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné Cílem práce je posouzení stávajícího stavu koryta toku Brusénka v km 0,082 -1,219. Tok protéká intravilánem obce Brusné, která leží ve Zlínském kraji, na úpatí ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané 

  Mlčochová, Zuzana
  Posouzení stavu vodního toku v itravilánu obce. Práce se zabývá posouzením vodního toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané, která leží v Olomouckém kraji. Řešený úsek se nachází v ř. km 34,600 34,976. Tok je upraven ...
 • Rešerše územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací elektrárny 

  Lebeda, Dawid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny a vedení trasy tlakových přivaděčů z hlediska zásahu do území. V úvodní teoretické části práce je obecně popsána ...
 • Sedimentační nádrž na toku Kuřimka 

  Holá, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh sedimentační nádrže na toku Kuřimka v katastrálním území Moravské Knínice. Ve výpočtech byla provedena kapacita řešeného úseku a výpočet průběhu hladin pro třicetidenní vodu a vybrané N-leté ...
 • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

  Filípková, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...
 • Úprava toku – Luha v Jeseníku n/Odrou 

  Tkáč, Matěj
  Diplomová práce se zabývá úpravou toku Luha v Jeseníku nad Odrou. Práce je rozdělena do několika částí. Obsahuje teoretický úvod, kde jsou diskutovány otázky splaveninového režimu toku, drsnosti v otevřených korytech toku ...