Now showing items 1-20 of 23

 • Evaluation of groundwater contamination in former military airport area 

  Petrula, Lubomír; Říha, Jaromír; Julínek, Tomáš (Croatian Association of Civil Engineers, 2018-05-10)
  The analysis of groundwater contamination at the former military airport, due to fuel tanks leakage and other accidental spills, mainly involving polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), is presented in the paper. It was ...
 • Hodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov 

  Petrula, Lubomír
  Hlavním cílem práce je zhodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov v důsledku úniku ropných látek. Za tímto účelem byl sestaven model proudění a transportu látek horninovým prostředím. Dalším cílem práce ...
 • Hodnocení spolehlivosti vybraných prvků PPO 

  Němec, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce bylo kvalitativní hodnocení spolehlivosti vybraných prvků protipovodňových opatření, zkráceně PPO. Cílem práce bylo navrhnout postup hodnocení PPO a navržený postup poté uplatnit na konkrétní ...
 • Hodnocení změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí na řece Dyji. Součástí práce je také porovnání výsledků v programech HEC-RAS 4.0 a InfoWorks ICM 2.5.
 • Hydraulické posouzení a návrh úpravy drobného vodního toku 

  Ďurďa, Eduard
  Hlavním úkolem této práce je vyhodnocení stávajícího stavu toku Babického potoka, z hlediska kapacitních a usazovacích poměrů. Z tohoto hodnocení bude následně vypracována řada variantních řešení.
 • Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky 

  Staněk, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohyblivé hradicí konstrukce na místě stávajícího pevného jezu v městské části Brno – Husovice na řece Svitavě v km 7,820. V první polovině práce jsou řešeny teoretické aspekty ...
 • Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic 

  Brázdová, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na řece Svratce v Židlochovicích 

  Serafin, Petr
  V rámci bakalářské práce bylo provedeno posouzení stávajícího stavu koryta na řece Svratce v řešeném úseku od ř. km 27,059 do ř. km 29,751 na katastrálním území města Židlochovice. Posouzení koryta bylo provedeno na řadu ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Němcová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik ...
 • Návrh rekonstrukce jezu Přízřenice na řece Svratce 

  Trněný, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce pohyblivé tabulové jezové konstrukce Přízřenice na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Gřegoř, Adam
  Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
 • Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody 

  Mikulica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení vydatnosti stávající studny, provedení zkušebních vrtů a hydrodynamické ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané 

  Mlčochová, Zuzana
  Posouzení stavu vodního toku v itravilánu obce. Práce se zabývá posouzením vodního toku Blata v intravilánu obce Senice na Hané, která leží v Olomouckém kraji. Řešený úsek se nachází v ř. km 34,600 34,976. Tok je upraven ...
 • Rešerše územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací elektrárny 

  Lebeda, Dawid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny a vedení trasy tlakových přivaděčů z hlediska zásahu do území. V úvodní teoretické části práce je obecně popsána ...
 • Třebařovský potok. Posouzení drobného vodního toku 

  Pikhartová, Karolína
  Předmětem práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného toku Třebařovský potok v intravilánu obce. Zájmový úsek je na km 0,000 až 4,320. Posouzení obsahuje kapacitu toku a stabilitu dna. Zhodnocení bylo pomocí charakteristickou ...