Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza degradačních procesů tyčí amortizéru 

  Sýkorová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou degradačních procesů tyčí amortizéru synchronního generátoru. Úvodní teoretická část se zabývá popisem generátoru, analýzou materiálu, vlastnostmi mosazi pro výrobu tyčí amortizéru a ...
 • Analýza příčin porušení svařovaných konstrukcí kočárků 

  Štarhová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin porušení svařovaných konstrukcí dětských kočárků. Teoretická část obsahuje souhrn informací týkající se pro tento účel nejčastěji využívaných slitin hliníku a jejich tepelného ...
 • Depozice a analýza AlCrN povlaků 

  Drásalová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku depozice a metody studia kvality povrchových povlaků na bázi AlCrN, připravovaných metodami (i) magnetronového naprašování (Magnetron sputtering), (ii) magnetronového naprašování ...
 • Hodnocení mikrostrukturních parametrů ložiskových ocelí s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a životnost 

  Hroš, Michal
  Cílem bakalářské práce je hodnocení vlivu mikrostrukturních parametrů ložiskových materiálů s důrazem na hodnocení karbidické fáze s využitím předpisu SEP 1520. Úvodní teoretická část se zabývá analýzou konkrétních skupin ...
 • Kompozitní materiály používané při výrobě automobilů 

  Rendek, Marek
  Bakalárska práca pojednáva o použití jednotlivých druhov kompozitov v odvetviach automobilového priemyslu. V prvej časti je zameraná na úvod do problematiky kompozitných materiálov, spôsoby výroby, ich výhody a nevýhody. ...
 • Korozní poškození austenitických ocelí 

  Vykoukalová, Tereza
  Základním požadavkem kladeným na korozivzdorné oceli je vysoká korozní odolnost v agresivních prostředích. Práce je zaměřena na samostatnou rozsáhlou skupinu korozivzdorných ocelí - ocelí s austenitickou matricí. Zvýšená ...
 • Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje 

  Jelínek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, ...
 • Materiály a způsoby jejich svařování při výrobě rotorů parních turbín 

  Churý, Tomáš
  Bakalářská práce je literární rešerší shrnující současné poznatky o materiálech a způsobech jejich svařování při výrobě rotorů parních turbín. V úvodní části práce je sepsán historický vývoj od nejstaršího zařízení na ...
 • Materiály používané při konstrukci rámů gravity kol 

  Hrubý, Erik
  Bakalářská práce se v první části zaměřuje na oblasti použití speciálních závodních kol. Představuje méně známé gravity disciplíny s vysvětlením jejich podstaty, typu závodní trati a pravidel. V druhé části se zabývá zejména ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Mechanické vlastnosti a struktura slitiny hliníku po tepelném zpracování 

  Roleček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného zpracování, především pak délky umělého stárnutí, na mechanické vlastnosti slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity válcové zkušební tyče o průměrech ...
 • Mechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°C 

  Smékalová, Jana
  Niklové superslitiny jsou používány pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou namáhány v agresivním prostředí za vysokých teplot při spolupůsobení únavových a creepových procesů, vysokoteplotní ...
 • Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi 

  Ondriašová, Patricie
  Předložená bakalářská práce se zabývá metodami kontroly železničních kol v současné technické praxi. Nejprve je popsáno železniční dvojkolí a postup při výrobě kol. V další části, jež tvoří hlavní náplň bakalářské práce, ...
 • Metody zviditelnění hranic původních austenitických zrn v ocelích 

  Gamanov, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá metodami zviditelnění původního austenitického zrna v ocelích. Cílem bylo popsat základní metody a prakticky je demonstrovat na vzorcích. Teoretická část se zabývá významem austenitického zrna a ...
 • Microstructural study of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting in as-cast state and after heat treatment 

  Dyčka, Martin; Dyčková, Lucie; Gejdoš, Pavel; Juliš, Martin (Tanger Ltd., 2019-05-24)
  In this article, the microstructure of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting was investigated. Castings were studied in as-cast state and after T4 and T6 heat treatment. The identification of all ...
 • Moderní diagnostické metody používané v defektoskopii 

  Vítámvás, Zdeněk
  Současná nedestruktivní defektoskopie nabízí rozmanité způsoby odhalování vad materiálu. Zvolením vhodné metody či vhodné kombinace zkoušek lze s dostatečnou přesností zjistit polohu a velikost vady. Pro vyšší pravděpodobnost ...
 • Moderní metody v nedestruktivním zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku 

  Šimeček, Radek
  Tématem této bakalářské práce je nedestruktivní zkoušení materiálů moderními ultrazvukovými technikami. V první části jsou zmíněny vady strojních součástí, jež lze detekovat právě pomocí ultrazvuku. Následuje popis konvenční ...
 • Moderní trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii 

  Skřivánková, Vendula
  Předložená bakalářská práce se zabývá moderními trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii, které se používají nebo se začínají používat v technické praxi. Nejprve jsou uvedeny principy konvenční (analogové) ...
 • Nedestruktivní zkoušení odlitků ozubených kol 

  Krejčí, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací vybraných metod nedestruktivního zkoušení při řízení jakosti výroby ocelových odlitků ozubených kol. Popisuje princip zjišťování vad danými metodami, následné určování příčin vzniku vad a ...
 • Nízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91 

  Julišová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá zjišťováním únavových charakteristik lité hořčíkové slitiny AZ91 po zkouškách nízkocyklové únavy za pokojové teploty. Jako experimentální materiál byly použity vzorky připravené technologií squeeze ...