Now showing items 1-20 of 157

 • Adaptace parametrů ve fuzzy systémech 

  Fic, Miloslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace parametrů fuzzy systémů a to především umělými neuronovými sítě. V rešeršní části je proveden rozbor dosavadních metod spojujících fuzzy systémy a umělé neuronové sítě včetně ...
 • Aproximace LTI SISO systémů s dopravním zpožděním pomocí zobecněných Laguerrových funkcí 

  Zsitva, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá aproximáciou dopravného oneskorenia v časovo invariantných systémoch. V práci sú prezentované zobecnené Laguerrove funkcie a ich vlastnosti. Následne je ukázaná aproximácia Diracovho impulzu ...
 • ART & ARCHITEKCTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně Koncertní sál 

  Balabánová, Jitka
  Krystalické jadérko koncertní síně, dívá se na brněnskou dominantu věžatého Petrova.
 • Časové okno pro frekvenční analýzu signálů využívající hladkých funkcí 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami časových okien a ich použitím vo frekvenčnej analýze signálov. Pri tejto analýze je použitá diskrétna Fourierova transformácia (DFT). Účinky okien skúmame vo frekvenčnom spektre, ktorý ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Zabadalová, Kateřina
  Navržený objekt vychází z původní historické zástavby a měřítka přilehlého historického centra. Parcela, na které původně stálo několik samostatných řadových domů, svou velikostí značně převyšuje měřítko okolní zástavby. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Smejkalová, Veronika
  Návrh polyfunkčního objektu se startovními byty na hraně historického jádra města Valašské Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hynková, Tereza
  Vzhledem k umístění parcely a její přímé návaznosti na centrum města byla snaha o maximalizaci jejího využití. Byl navržen parter pro komerční využití, který zabírá téměř celý pozemek a zároveň vytvořil platformu pro tři ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Najvarová, Lucie
  Dům pracuje s dvorem jako s prostorem s rozmanitým charakterem využívaní, odlišnou velikostí a různou mírou soukromí a uzavřenosti. Myšlenkou se stává bydlet společně a potkávat se v atriích. Takto dům vytváří samostatný ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Soldánová, Martina
  Hlavním úkolem bakalářské práce bylo najít vhodné funkční, urbanistické a architektonické řešení problematického území na kraji historického jádra města Valašského Meziříčí. Na pozemku, který leží na hranici kompaktní ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dumková, Tamara
  Tři navržené objekty tvoří dvě veřejná prostranství. Tato veřejná prostranství jsou vůči sobě výškově posunuta. Budovy navazují na stávající zástavbu a terénní podmínky.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Popelka, Antonín
  Navržený dům zastavuje parcelu současného parkoviště na hraně historické zástavby města. Dům reaguje na okolní zástavbu, drží hladinu sousedních říms. Konceptem návrhu je uzavření neukončeného bloku budov a vytvoření nového ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Cyrnerová, Jana
  Urbanistické řešení vycházelo ze základního kompozičního předpokladu, kterým bylo doplnění prostorové a funkční skladby části městského bloku. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na měřítko města, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Britanová, Eva
  Pozemek představuje spojení dvou odlišných prostředí. Je to historické centrum města a zástavba panelových domů. Pozemek lemují z obou stran komunikace pro motorová vozidla. Koncept pracuje se dvěma budovami a ulicí pro ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit objekt ve městě Valašské Meziříčí. V současnosti se na parcela nachází na parkovišti. Při návrhu bylo nutné tyto parkovací místa zachovat. Na území tak vznik nový čtyřpodlažní polyfunkční dům z ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Staffová, Eva
  Navržený objekt se snaží doplnit prostor městského okruhu po bývalých hradbách. Vychází z tradičního tvaru domu s vnitřním dvorem, cílem bylo vytvořit chráněné místo pro klidné posezení v kavárně, které současné náměstí ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Vančurová, Jitka
  Navrhuji dva objekty. Dominantou je knihovna s předprostorem, který navazuje na uliční strukturu historického jádra města.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mikulková, Veronika
  Pro řešené území byla zvolena funkce městské knihovny, která v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, a bytový dům. Budovy svými hmotami dotváří dosud chybějící uliční čáru a reagují na ulice Sokolskou a Poláškovu, ...
 • Fuzzy modely map pro pohyb mobilních robotů. 

  Machek, Ondřej
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření algoritmu, který by pomocí neuronové sítě a neuro fuzzy sítě vytvářel topologickou mapu pro mobilního robota. V práci je navržen postup pro tvorbu topologické mapy pomocí tří klasifikátorů ...
 • Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel 

  Klapil, Ondřej
  Cílem této práce je představení nového fuzzy systému typu AnYa, který, narozdíl od klasických fuzzy systému typu Takagi-Sugeno a Mamdani, používá typ antecendentu vycházejícím z reálně distribuce dat. V rámci práce bude ...
 • Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel 

  Klapil, Ondřej
  Cílem této práce je představení nového fuzzy systému typu AnYa, který, narozdíl od klasických fuzzy systému typu Takagi-Sugeno a Mamdani, používá typ antecendentu vycházejícím z reálně distribuce dat. V rámci práce bude ...