Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza signálů akustické a elektromagnetické emise 

  Boudný, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu signálů akustické a elektromagnetické emise. Tyto signály vznikají působením vnějšího napětí na materiál, které vyvolá plastickou deformaci a vznik trhlin. Spektrální analýzou je ...
 • Bezodrazová komora malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Michalec, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů. V teoretické části popisuje vlastnosti reproduktoru, ozvučnic, vznik stojatého vlnění a metody k ...
 • Funkční generátor 

  Húsek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizaci jednoho z možných řešení funkčního generátoru s použitím integrovaného obvodu XR 2206. Tento funkční generátor pracuje v rozsahu 10Hz – 100kHz a je navržen tak, aby umožňoval ...
 • Kmitočtový filtr 

  Suchánek, Tomáš
  Hlavním cílem práce je navrhnout a realizovat zapojení pro přeladitelné aktivní filtry 2.řádu typu dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen – Key. Práce se nejdříve zabývá použitím jednotlivých typů kmitočtových ...
 • Koncový zesilovač 2x400W/8 ohmů 

  Káňa, Lukáš
  V předloženém textu je popsán výkonový zesilovač určený pro použití v hudební elektronice. V první části je rozebrána problematika nízkofrekvenčních zesilovačů obecně, včetně principů a jednotlivých druhů zapojení. Další ...
 • MIDI vysílač SysEX zpráv 

  Špiřík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především rozborem MIDI SysEx zpráv, které jsou v dnešní době čím dál více využívané. Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které tyto SysEx zprávy bude ...
 • Mini stereozesilovač 

  Dokulil, Zdeněk
  Úkolem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat koncový stereofonní zesilovač se síťovým napájením optimalizovaný pro dosažení co nejmenších rozměrů, vybavený korektorem hloubek a výšek, regulátorem hlasitosti, umlčovačem ...
 • Návrh basscomba 

  Gomola, Roman
  V následujícím textu je popsán návrh basscomba, určeného k zesílení a reprodukci zvuku z baskytary. V jednotlivých kapitolách je popsána jak elektrická tak mechanická koncepce tohoto comba, které je vlastně ozvučnící typu ...
 • Návrh elektronkového nf stereozesilovače 

  Dofek, Přemysl
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí nízkofrekvenčního elektronkového stereofonního zesilovače pro elektrofonickou kytaru. Zesilovač obsahuje dva samostatné koncové stupně s elektronkami EL34 ve třídě AB o výkonu 40W. ...
 • Optické pojítko 

  Horák, Jaroslav
  Diplomová práce pojednává o návrhu optického pojítka. Cílem práce byla také jeho praktická realizace a úspěšné odzkoušení. Přenosový signál je nízkofrekvenční v rozsahu 20 až 15 kHz a uvažovaná délka spoje je přibližně 200 ...
 • Reproduktorová skříň pro laboratorní měření impedance reproduktoru 

  Nevole, Tomáš
  V této práci je řešena problematika návrhu a konstrukce univerzální modulární reproduktorové skříně- ozvučnice, která by měla sloužit pro laboratorní měření impedance širokopásmového elektromagnetického reproduktoru. Toto ...
 • Reproduktorová soustava pro laboratorní měření směrových charakteristik 

  Morkus, Filip
  V první části je pozornost směřována k výběru vhodných reproduktorů. Pro tento výběr bylo zapotřebí si stanovit požadovaná kritéria a parametry. Cílem bylo, aby soustava měla co nejširší reprodukovatelné spektrum kmitočtů, ...
 • Reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí 

  Ležák, Petr
  Práce pojednává o problematice reproduktorů s přímou D/A konverzí, možnostech jejich technického řešení a konstrukce. Rozebírá klasický převod digitálního signálu na analogový pomocí D/A převodníku, zesilovače a reproduktoru ...
 • Řízení krokového motoru mikrokontrolérem 

  Bělíček, David
  Předmětem práce je úvod do problematiky řízení krokových motorů. Jsou popsány základní principy jednotlivých typů krokových motorů, jejich vlastnosti a způsoby řízení. Uvedených poznatků je dále využito pro návrh koncepce ...
 • Simulace analogových hudebních efektů pomocí nelineárních filtrů 

  Otoupalík, Petr
  Tato práce se zabývá simulací analogových hudebních efektů pomocí nelineárních modelů, které nahrazují analogová nelineární zařízení v diskrétní oblasti. V práci je popsán Volterrův model nelineárního zkreslení a zjednodušený ...
 • Úprava kmitočtových vlastností bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Fornůsek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a měřením požadovaného zdroje zvuku, kterému předchází teoretický rozbor použitých součástí. V něm jsou vysvětleny základní poznatky z dané problematiky. Dále jsou popsány metody ...
 • Vysílač MIDI povelů PG 

  Čepl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou MIDI komunikace v moderním hudebním průmyslu se zaměřením na ovládání externího zvukového modulu pomocí uživatelsky jednoduchého zařízení. K realizaci byly vybrány dostupné technické ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů pro oblast mechaniky 

  Libiš, Zdeněk
  Cílem celého projektu je vytvoření komplexního výukového prostředí pro výuku počítačových cvičení předmětu fyzika na FEKT VUT v Brně. Tato práce se věnuje vytvoření simulačního prostředí pro 5 jevů: volný pád, svislý vrh ...
 • Zapojení kondenzátorového mikrofonu s využitím FM modulace 

  Lapáček, Petr
  V bakalářské práci se zabývám vlastnostmi elektrostatických měničů. Dále jsem popsal teoretické poznatky z okruhu FM modulací a rozladitelných krystalových oscilátorů. Pokusil jsem se navrhnout koncepci zapojení kondenzátorového ...
 • Zařízení pro lineární odměřování polohy 

  Šipula, Martin
  Předmětem práce je úvod do problematiky lineárního odměřování polohy. Jsou popsány základní principy indukčnostních, kapacitních, magnetických a optických snímačů polohy. Práce se dále věnuje technologii výroby snímačů a ...