Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizované závlahové systémy 

  Vrbka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití automatizovaných závlahových systémů. Cílem této práce je vytvořit návrhové řešení pro zadané parametry fotbalového hřiště. Mezi tyto parametry patří rozměry hřiště a ...
 • Ejektory, jejich konstrukce a využití 

  Dohnal, Jiří
  Tato bakalářská práce má čtenáře seznámit s problematikou ejektorů. Tyto stroje patří do skupiny proudových čerpadel, jejichž představení je věnována úvodní část. V další části následuje představení a charakteristika ...
 • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

  Kunovský, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
 • Měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí UVP 

  Kárník, Jan
  Následující bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů určování rychlostních profilů v kapalinách. Obsah práce je zaměřen zejména na metodu UVP (Ultrasound Velocity Profile), na způsoby a principy měření, její ...
 • Mobilní úpravny vody 

  Trlica, Karel
  Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením ...
 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...
 • Nanokapaliny 

  Cabúk, Matej
  Nanomateriály sú fenoménmi dnešnej doby vo vede a technike. Nanokvapaliny sú kvapaliny s originálnymi vlastnosťami. V tejto práci sú prezentované metódy výroby a vplyv nanočastíc na základné termofyzikálne vlastnosti. ...
 • Návrh zařízení pro erozi materiálu vodním paprskem 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo navržení experimentu pro erozi planárních vzorků vodním paprskem na rotujícím vzorku, realizace experimentu a jeho vyhodnocení pomocí 3D optodigitálního mikroskopu Olympus DSX 510. Byly porovnány ...
 • Optimalizace hydraulické části chlazení horkovzdušného šoupátka 

  Melecký, Josef
  Diplomová práce se věnuje hydraulické optimalizaci horkovzdušného šoupátka. Šoupátko je v provozu vystaveno vysokým teplotám, proto obsahuje aktivní systém chlazení. Doposud používaný chladicí systém je předimenzovaný a ...
 • Proudění kapaliny mezi dvěma paralelními deskami, srovnání měření a analytického řešení. 

  Kárník, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí ultrazvuku. V práci je popsána dvojice provedených měření jednak v kanále s volnou hladinou, jednak v potrubí čtvercového průřezu. Úvodem ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Odehnal, Ondřej
  Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
 • Řídicí systémy Kaplanovy turbíny 

  Pavelka, František
  V této bakalářské práci je uvedeno stručné rozdělení nejužívanějších druhů vodních turbín, následně je obsažen důkladný rozbor konstrukce a především regulace Kaplanovy turbíny. Dále jsou v ní popsány jednotlivé mechanismy ...
 • Technologie bezvýkopových oprav potrubních sítí 

  Pleva, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá bezvýkopovými metodami obnov potrubních sítí. Sleduje tedy různé způsoby oprav, renovací a výměn potrubí bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací. V úvodu se práce zabývá klasifikací poruch ...
 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...